logotyp
Login

Ze školy

Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace v městě Jevišovice se uzavírá ode
dne 26. 10. 2020 provoz mateřské školy, a to na dobu neurčitou.

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na plánované uzavření  prvních stupňů základních škol  v ČR dne 14.  10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravujenový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Tiskové oddělení MPSVOrganizace výuky od 14.10.2020

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020.

Ve středu 14. října začínají platit další omezení:

Uzavření škol s výjimkou mateřských a jejich přechod na distanční výuku. Toto opatření platí do 1. listopadu.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Žáci mají možnost  oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády  pro provozovny stravovacích služeb.

V současné době jsou všichni žáci ZŠ ze stravy odhlášeni.

Žáci, kteří mají zájem o stravu ve školní jídelně se musí přihlásit u vedoucí jídelny:
 • strava na 14.10.2020 do 7.00 hod.
 • strava na další dny do 13.00 hod.

Žáci konzumují stravu ve školní jídelně (bez dozoru pedagogického pracovníka) v čase 12.15 - 13.00 hod.(v jiný čas se strava nevydává).Provoz MŠ pokračuje standardním způsobem.

Organizace výuky na 2. stupni ZŠ Jevišovice

Upozorňujeme, že podle novely Školského zákona je povinnost žáků se distančně vzdělávat. Všechny nesplněné úkoly musí být řádně omluveny stejně jako při prezenční formě studia.

1.   Týden 12. – 16. 10. 2020

Distanční výuka pro třídy 9. a 7.


2.   Týden 19. – 23. 10. 2020

Distanční výuka pro třídy 8.A, B. a 6.

 

 

3.   Týden 26. – 30. 10 2020

 

MŠMT bude vyhlášené prodloužené podzimní volno.

Zadávání úkolů na tento týden podle uvážení učitelů v jednotlivých třídách.

Žáci v týdnu kdy mají distanční výuku mohou jít na oběd v čase, který určíme (není možný libovolný čas).
Pokud zájem o oběd nemáte, musíte stravu odhlásit u paní vedoucí jídelny nebo přes www.strava.cz


Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října ve školství

Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října. V platnosti budou 14 dní. Zaměřujeme se stručně pouze pro oblast týkající se školy:

Zákaz hromadných akcí

 • Ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob.
 • Ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob.

Výjimky:

 • soudní procesy
 • jednání zastupitelstev obcí
 • pracovní kolektivy
 • členové jedné rodiny
 • budou fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce
 • bohoslužby – může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

Školy

 • Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka. Ve kterých regionech bude opatření platit, určí krajské hygieny.
 • Praktická výuka na středních školách se konat bude.
 • Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku.
 • Školní družiny budou normálně fungovat.
 • Mateřské školy zůstávají v provozu.

Plavecký výcvik, podle informace provozovatele plavecké školy, nebude zrušen a od 7.10. začínáme pro žáky 2. a 3. tříd.
Informaci o konání zájmových kroužků SVČ Znojmo zatím nemůžeme podat informaci. Čekáme na upřesnění.
Zdraví a pevné nervy nám všem.


Změny MZd ČR od 18.9.2020

Kde platí povinnost nosit roušku?

 • ve vnitřních prostorách škol včetně tříd (v třídách s výjimkou žáků prvního stupně)
 • ve vnitřních prostorách veřejných budov
 • v prostředcích veřejné dopravy, včetně zájezdové dopravy a taxislužby
 • na úřadech (v místech pro setkávání s veřejností) a soudech (s výjimkou přímých účastníků soudního jednání)
 • ve zdravotnických zařízeních, včetně lékáren
 • v zařízeních sociálních služeb
 • ve volebních místnostech

Podle informací bude povinnost nošení roušek pro žáky 2. stupně ZŠ i ve třídách. U ostatních se nic nemění. Čekáme na bližší informace.

Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování. V případě budov škol, školských zařízení se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby,  záchody, jídelna, ...).

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • a další (výběr bodů týkajících se hlavně školy)

Plné znění  zde
Žádáme tímto rodiče o vybavení svých dětí rouškou od 10. 9. 2020.
Děkujeme a doufejme, že to bude k užitku.

Zákonní zástupci a cizí strávníci musí mít v prostoru Komenia roušku.

Informace k zahájení školního roku

1. září

1. třída:

Prvňáčci budou slavnostně přivítáni v 8:00 hod. v budově Komenia

Prosíme o dodržení hygienických opatření – dezinfekce rukou u vchodu.
Ukončení v 9.00 h

2. – 9. třída:

Zahájení školního roku v 8.00 h proběhne ve třídách se svými třídními učiteli.

Žáci při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci. Poté  budou odcházet do svých tříd, přezůvky sebou a přezouvají se před svou třídou.

Cizím osobám (zákonným zástupcům, doprovodu žáků, ... ) je vstup do budovy zakázán.

Předpokládané ukončení je do 9:30 hodin.

2. září  - projekt DEN ZEMĚ  -informace budou předány žákům první den školy
                                            - ukončení - I. stupeň - 11.40h  ;   II. stupeň - 12.30 h

3. září  -  SPORTOVNĚ - BRANNÉ DOPOLEDNE -informace budou předány žákům první den školy
                                                                   - ukončení - I. stupeň - 11.40h  ;  II. stupeň - 12.30 h

4. září Výuka probíhá dle rozvrhu


Školní družina

Zápis do školní družiny bude 1. 9. 2020 od 6.00 do 16.00 hod. před budovou školy.
Provoz ŠD začíná 2. 9. 2020. Informace u paní vychovatelky L. Novákové.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

POZOR ZMĚNA na základě rozhodnutí, ze dne 28.8.2020, bude stravování dětí ZŠ Jevišovice až od středy 2.9.2020.

Přihlášky dětí  ZŠ na 1.9. jsou zrušené.

Ostatní -MŠ ,cizí,... začínají už v úterý  1.9.2020.


Přihlášení na školní stravování do 31. srpna 2020 do 13.00 hod u vedoucí školní jídelny telefonicky - 515 231 243 nebo na www.strava.cz.

Noví strávnici musí vyplnit přihlášku.
Přihláška zde.


Cizí strávníci  se mohou stravovat pouze do jídlonosičů.


K 15.9.2020 SE Z ÚČTU PŘIHLÁŠENÝCH STRÁVNÍKŮ INKASEM VYBERE POČÁTEČNÍ JISTINA.

Informace k inkasu.

Následující měsíce se vždy k 15. dni strhne skutečně přihlášená strava za předešlý měsíc.

Nechat rezervu v limitní částce u příkazu k inkasu!

Kdo má stanovený limit pro jednotlivé platby musí limit podle informace od vedoucí jídelny na každého strávníka.

Kdo má nastaveno bez limitu (nečastější verze) nemusí nic řešit.

Veškeré informace u vedoucí školní jídelny.


Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku 2020/2021 bude 1.9.2020 za  podmínek dle nařízení ministerstva školství.
Pokud bude z důvodu probíhající rekonstrukce školy nějaká změna,  infomace bude zveřejněna na webových stránkách školy, přes třídní učitele a další informační kanály

Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign