Login

Ze školy

Úřední hodiny

Během  prázdnin budou úřední hodiny :

1.7.2020     ......  9.00 - 12.00 h

8.7.2020     ......  9.00 - 12.00 h

Další termíny vzhledem k bezpečnosti ve škole nelze určit.

V případě vyřízení školních záležitostí pište na mail:  zs.jevisovice@post.cz

Ukončení školního roku a předání vysvědčení

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno s vydáním vysvědčení:
 • 1. stupeň – 29. 6. 2020 – předání vysvědčení – místo a čas informuje třídní učitel
 • 2. stupeň – 29. 6. 2020 - předání vysvědčení – místo a čas informuje třídní učitel

30. 6. 2020 se výuka na ZŠ (ani družina) nekoná z důvodu předání školy pro potřeby IV. etapy rekonstrukce.
MŠ je otevřena standardně podle původního plánu.
Odevzdávání učebnic v týdnu od 22.6.-26.6.

I. stupeň
- podle informací třídních učitelek

II. stupeň - žáci (podle ročníků), kteří chodí do školy, odevzdávají učebnice poslední dvě hodiny a ostatní mají s třídním učitelem domluvený stanovený čas


Od 8.6.2020 se budou konat konzultační dny pro žáky 2. stupně ZŠ. Veškeré pokyny obdržíte od třídních učitelů. Organizační pokyny jsou platné pro všechny žáky a jsou uvedeny níže.
Stručné shrnutí:

 • příchod a odchod v určený čas uvedený v Harmonogramu (třídy 2. stupně jsou 5. skupina)
 • účast není automatická, rodič musí dítě k výuce přihlásit (pouze 15 dětí ve skupině)
 • bez Čestného prohlášení při prvním vstupu nelze dítě příjmout
 • dítě porušující hygienické předpisy, popř. bude projevovat příznaky nemoci bude odesláno ze školy (zákonný zástupce si dítě ze školy okamžitě vyzvedne)
 • každé dítě má 2 roušky (škola nezajišťuje)
 • zákonný zástupce přihlašuje dítě k obědu
 • další organizační pokyny níže
 • způsob předání vysvědčení a odevzdání knih řešíme a budeme informovat

Organizační pokyny od 18.5. a 8.6.2020

 1. 1.      Cesta do školy a ze školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená doporučením vlády ČR a MZd.


 

 1. 2.      Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je v určený čas, který je vystaven na www stránkách školy Časový harmonogram pro školní skupiny.
 • Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

 1. 3.      Vstup do budovy školy
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

 1. 4.      V budově školy
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se žáci pohybují podle pokynú pedag. pracoovníka. Pokud je to možné,  tráví čas výuky i přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Třídy vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně

 

 

 1. 5.      Ve třídě

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné (I. stupeň).
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 1. 6.    Odchod ze školy
 • Žáci odcházi z budovy školy samostatně. Zákonný zástupce nemá přístup do budovy školy.
 • Zákonný zástupce předává učiteli studijní skupiny přesný čas (nelze zadat časový úsek) kdy bude na dítě čekat a dítě bude v tento čas odesláno před budovu školy ped. pracovníkem.

_______________________________________________________________________

Jednotná přijímací zkouška tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

 „Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa.“  Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav naleznete na webu prijimacky.cermat.cz, více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce ZDE.


Výuka ZŠ

Škola intenzivně pracuje na zprovoznění otevření školy pro 1. stupeň ZŠ. Vzhledem k epidemiologickým podmínkám a doporučením MŠMT nebude probíhat výuka podle běžného rozvrhu. Řešíme, zda jsme schopni splnit doporučení MŠMT a zda jsou proveditelná.
Docházka dětí do ZŠ je hlavně pro žáky rodičů, kterým uzavření ZŠ komplikuje pracovní povinnosti v zaměstnání.
Budou vytvořeny patnáctičlenné skupiny, které nemusí být vedeny třídní učitelkou a mohou být spojeny i různé třídy.
Stěžejní bude stále výuka na dálku (online distanční výuka).

Aktuální vyhlášky MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

V průvodním dopise k vyhlášce ministr školství Robert Plaga děkuje všem učitelům za jejich dosavadní práci a upozorňuje školy na další materiály, které mohou od ministerstva v následujících dnech očekávat. "Chtěl bych Vás informovat, že v návaznosti na výše uvedenou legislativu týkající se základních, středních a vyšších odborných škol připraví ministerstvo školství v příštích dnech ještě následující vyhlášky a metodiky:

 • Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast studenta, žáka a dětí ve školách při výuce, a to formou „manuálu“ pro všechny segmenty vzdělávací soustavy, na které pracujeme spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, a která bude zveřejněna na přelomu dubna a května.
 • Vyhlášky k maturitám a závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám, které budou ve sbírce do 10. května, které budou stanovat podmínky, za kterých budou moci žáci skládat výše uvedené zkoušky. Součástí bude také balíček podpory k výše uvedené metodice, který chceme rovněž představit 10. května," píše se v průvodním dopise ministra školství.Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Jevišovice.

Na email, který jste uvedli při online registraci přijde přihláška.

Přihlášku si v programu pro PDF soubory (nejlépe Adobe Acrobat Reader)   vytiskněte, vyplňte, podepište a dodejte škole.

Vyplněné a podepsané dokumenty předejte ZŠ a MŠ Jevišovice do 30.4.2020:

 • osobní datovou schránku  (cy7iyj6) - není potřeba tisknout a podepisovat
 • doporučeným dopisem
 • osobním doručením do ZŠ a MŠ Jevišovice (sborovna) v termínech:

                    22.4. v 9.00 - 12.00 hod.
                    29.4. v 9.00 - 12.00 hod.  

 


Přihlášku k Zápisu do 1. třídy, popř. Žádost o odklad školní docházky Vám byl doručen v potvrzovacím mailu při online zápisu.
Případné dotazy pište na

zs.jevisovice@post.czPokud žádáte o odklad:
Připravte si všechny potřebné dokumenty, které jsou potřeba k žádosti o odklad.
Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (2 dokumenty podmínkou).

Online registrace je spuštěna a potvrzení přijetí bude probíhat od 1. - 229. 4. 2020. Rodiče, kteří předběžně již zaslali naskenované přihlášky do školy musí provést registraci i zde a donést tuto přihlášku.Pokud žádáte o odklad:
Připravte si všechny potřebné dokumenty, které jsou potřeba k žádosti o odklad.
Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (2 dokumenty podmínkou).

Online registrace je spuštěna a potvrzení přijetí bude probíhat od 1. - 28. 4. 2020. Rodiče, kteří předbežně již zaslali naskenované přihlášky do školy musí provést registraci i zde.

Adresa odkazu pro online zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Jevišovice ve školním roce 2020/2021:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolyjm/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#


Kopie emailu

Dobrý den,
v období uzavření školy pište své emaily v kopii na email:

zs.jevisovice@post.cz

Žádost o ošetřovné - změna

Co tedy zákon změní?

Zákon upravuje jak ošetřovné na dítě, tak na člena rodiny a mění některé podmínky této dávky.

Nově bude ošetřovné platit po celou dobu mimořádného opatření, tedy po celou dobu uzavření škol a školek, a to i zpětně. Zvyšuje se i věková hranice dítěte z 10 let na 13 let. Ti, kdo si již o ošetřovné požádali, nemusí vyplňovat novou žádost, čerpání dávky by se mělo automaticky prodloužit a ošetřovné se bude vyplácet i zpětně.

Ač podnikatelé v současnosti nemají nárok čerpat ošetřovné, nově a mimořádně jej budou moci čerpat i OSVČ ve formě dávky z gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádosti bude vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad.

Výše mimořádného ošetřovného pro OSVČ je 424 Kč za den a mohou je čerpat na děti do věku 13 let. Podmínkou je, že manžel či manželka nečerpá ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru.


Škola vyřizuje žádosti elektronickou formou.

Pište na mail: DohnalovaEva@seznam.cz

Do žádosti napište Jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte.

Uzavření MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ Jevišovice na základě rozhodnutí zastupitelstva města Jevišovice jako zřizovatel eZákladní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace se uzavírá ode dne 17. března 2020 provoz mateřské školy, a to na dobu neurčitou.

Žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost svého dítěte ve školce dne 16. března.

V případě změny situace Vás budeme neprodleně informovat.


Dobrý den, zavést výuku na dálku pro školu nebude problém a učitelé jsou připraveni. Každá třída si doladí svůj komunikační kanál. Problém zatím vidíme ve zpětné odezvě od žáků a hlavně zákonných zástupců. Úkoly budeme zasílat po menších částech a častěji (nechceme nikoho zahltit přemírou zadání), ale potřebujeme odpovědi, reakci, výsledky od Vás. Odezvu a vzájemnou komunikace. Jsme schopni individualizovat jednotlivá zadání a práci s žáky. Bez pomocí rodičů, babiček, tetiček,... však toho moc neuděláme. Nechceme, abyste je učili. Potřebujeme, abyste kontrolovali zda děti komunikuji nebo jim s tím pomohli. Prostě se s nimi připravovali stejně jako by byla normální škola.

Výuka na dálku

Žádáme rodiče, aby v maximální možné míře zajistili žákům přístup na PC s připojením na internet. S žáky budeme využívat různé komunikační kanály - podle věku, podle třídního učitele a podle aktuálních možností.

 • email
 • www stránky
 • Office365
 • Bakaláře
 • skupinová konverzace přes Messenger


Děkujeme. Snažíme se, aby Vaše děti zústaly v pracovním režimu, ale potřebujeme Vaší podporu.

Uzavření prostor školy pro veřejnost

Od 14.00 hod dne 12.3.2020 jsou veškeré prostory školy využívané pro zájmovou a sportovní činnost veřejnosti a spolky v důsledku nouzového stavu uzavřeny.


Žádáme rodiče, pokud nebudou kontaktování do zítřka svými třídním učiteli, aby se s nimi spojili ohledně zadávání úkoly pro děti. Nemáme od Vás asi aktuální emailové adresy.

Zrušení sběru papíru

Z důvodu přerušení výuky na  školy se ruší sběr papíru. O novém termínu vás budeme informovat.

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy) bude vydávat paní ekonomka Kremláčková. Doporučujeme se nejdříve telefonicky domluvit na čísle 515231139.

Upozornění

Upozorňujeme žáky, aby v průběhu přerušení výuky denně sledovali školní webové stránky, emaily a jiné zdroje informací, které běžně používají při komunikaci s vyučujícími.

Zrušení školní docházky do odvolání!!!

10.03. 2020
Na základě rozhodnutí Vlády ČR se od 11. 3. 2020 přerušuje výuka na základních, středních a vyšších odborných školách a školských zařízení (toto se týká také družiny). Mateřských školek se opatření o uzavření netýká, ovšem děti s příznaky nemocí nebudou do školky převzaty. Dále od dnešních 18.00 hodin je zákaz kulturních, sportovních a náboženských akcí s účastí nad 100 lidí. Vše platí do odvolání. Čekáme na oficiální stanovisko MŠMT.
Školní jídelna pro cizí strávníky bude v provozu. Žáci jsou ze stravy odhlášeni (není potřeba volat do jídelny).

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

 Divadlo Radost

Divadlo Radost
 
Prvňáčci a druháčci se vydali do Brna, kde v divadle Radost zhlédli divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula. Malou scénu divadla jsme měli celou jen pro sebe a děti byly z pohádky o malém medvídkovi a jeho medvědáři nadšené. Svůj prožitek druhý den ve škole přenesly na papír a v hodinách výtvarné výchovy vznikaly krásné obrázky. Divadlo Radost opět nezklamalo. fotogalerie

Beseda v knihovně

Beseda v knihovněŽáci druhé třídy navštívili místní knihovnu, kde proběhla beseda s paní Komůrkovou.fotogalerie

Vánoční koncert Dětí z Jevišovic a Luďka Minky

Vánoční koncert Dětí z Jevišovic a Luďka Minky
Náš dětský sbor ,,Děti z Jevišovic" zazpívali krásný koncert v Mikulášském kostele dne 27.12.2019.
fotogalerie

Turnaj v přehazované 6. a 7.třídy

17. prosince 2019 proběhl další ročník Vánočního turnaje v přehazované. Hrála tři družstva šestých tříd, dvě družstva za 7.A a dvě družstva za 7.B. Neporazitelným vítězem se stala 7.B, na druhém místě se umístili šesťáci, na třetím 7.A.fotogalerie


Přehazovaná

Přehazovaná
Ve čtvrtek 12.12.2019 se naše třídy 4. a 5. vydaly na turnaj v Přehazované. Týmy byly rozdělené na dívčí družstvo a smíšené družstvo chlapců a dívek. Velikou pochvalou od pořadatelů byl počet přihlášených našich týmů. Jako jediná škola jsme dokázali dát dohromady dva týmy dívek a dva týmy kluků. Síly mezi soupeři byly vyrovnané. Žáci 4.třídy byli nejmladšími účastníky,ale přesto podali skvělý výkon. Žákům z páté třídíy se velice dařilo, podařilo se jim vyhrát nad obávaným týmem z Dobšic a jejich konečným vybojovaným místem bylo na stupni vítězů. Obsadili 2.místo. Velikou podporou byli také žáci z těchto tříd, kteří naše týmy velice podporovali. fotogalerie

Svět nevidomých

Svět nevidomých
12. 12. 2019 žáci VIII. a IX. třídy navštívili Technické muzeum v Brně. Zde absolvovali program Svět nevidomých. Seznámili se se slepeckým písmem, knihovnou pro nevidomé, různými pomůckami, které jsou nezbytné k jejich životu. A to nejdůležitější? Na praktických ukázkách jim byly předvedeny způsoby, jak se v současném světě chovat k těmto handicapovaným lidem, Vždyť i oni chtějí žít plnohodnotným životem. fotogalerie

Vánoční zpívání v Boskovštejně

Vánoční zpívání v Boskovštejně
  Ve čtvrtek 12.12.2019 v 17.00 hod. zpěváci a zpěvačky z mladšího a staršího pěveckého sboru zpříjemnili adventní čas všem posluchačům v Boskovštejně.  fotogalerie

Advent v Domově pro seniory

Advent v Domově pro seniory
Velký sbor zavítal do Domova pro seniory, kde zazpíval klientům vánoční koledy a zpříjemnil jim předvánoční čas. fotogalerie

Výroba adventních věnců

Výroba adventních věnců
Žáci šesté a sedmé třídy se v hodině výtvarné výchovy pustili do výroby adventních věnečků. Práce jim šla pěkně od ruky.fotogalerie

Děti z Jevišovic

Děti z Jevišovic
V sobotu 7.12.2019 vystoupil velký sbor ,,Děti z Jevišovic" společně s Luďkem Minkou na náměstí T.G.M. ve Znojmě a zpříjemnil tak všem návštěvníkům Znojemského adventu sobotní podvečer.fotogalerie

Druhá adventní neděle ve Slatině (8.12.2019)

Druhá adventní neděle ve Slatině (8.12.2019)

   Děti z mladšího pěveckého sboru svým pěveckým vystoupením zahájily 2. adventní neděli ve Slatině. Pan Pavlovský odměnil všechny děti čokoládovým adventním kalendářem a vyzval čtyři zpěváky, aby se stali součástí poroty v soutěži „Nejlepší vanilkový rohlíček“. Panovala velmi příjemná atmosféra s vůní cukroví, čaje a dobré kávy. Všichni si mohli prohlédnout prostory zámečku - galerii, sklepení a zahradu s výtvarnými díly.fotogalerie


Vánoční tvoření a výstava

Vánoční tvoření a výstava
 
Žáčci prvních tříd vyrazili na další z jejich výletů...tentokrát do Minoritského kláštera ve Znojmě, kde na ně čekalo vánoční tvoření a nádherná výstava vánočních ozdob a hraček, se kterými si hrávali již naši prarodiče.fotogalerie

Zdobení vánočního stromu v DpS

Zdobení vánočního stromu v DpS
Žáci 1.-5.třídy navštívili společně Domov pro seniory, kde společně zahájili adventní čas. Pan farář připomněl zvyky a tradice Vánoc, žáci společně zazpívali vánoční koledy a ozdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Odměnou jim byl příchod Mikuláše a anděla, kteří každého obdarovali balíčkem. Žáci s přáním v ruce obešli všechny klienty a pořáli krásné a klidné Vánoce. fotogalerie

Vánoční tvoření v DpS

Vánoční tvoření v DpS
Žáci 4.třídy navštívili místní Domov pro seniory, kde společně tvořili vánoční dekorace. Aktivizační sestry si pro nás a pro klienty připravily výrobu adventního věnce. Klienti připravili spletenou vlnu, kterou žáci obmotávali na věneček. Práci dokončili dozdobením přírodninami. Nechyběla ani výroba vánočního kapříka z ruliček papíru. Moc děkujeme za společné tvoření. fotogalerie

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně
Žáci 3. a 4.třídy navštívili Technické muzeum v Brně. Čekala nás paní průvodkyně, která nás provedla muzeem. Nakoukli jsme do různých zákoutí, navštívili obchod, zámečnictví, uličku řemesel a poseděli jsme si ve stylové hospůdce. Poté nás čekala dílna, kde jsme si vyrobili vánočního skřítka. Nejzajímavějším zážitkem byla návštěva technické, fyzikální herny. Akce byla hrazena z projektu : Vzdělávání do pamětihodných institucí. Třídy 3. a 4. fotogalerie

Adventní vystoupení školních pěveckých sborů

Adventní vystoupení školních pěveckých sborů
V neděli 1.12.2019 ve 14.00 hod. mladší pěvecký sbor přispěl k vytvoření sváteční atmosféry při zahájení adventu ve Střelicích. Zazpíval repertoár adventních písní za klavírního doprovodu pana Ladislava Zapletala u kaple svaté Rodiny. Malí zpěváci byli odměněni potleskem a dobrotami, které pro ně připravili zastupitelé a občané obce Střelice. 
V 16.00 hod. se děti přemístily do Jevišovic, kde oba pěvecké sbory (mladší pěvecký sbor pod vedením Ivany Peksové a starší pěvecký sbor pod vedením Jolany Karlové) vystoupily se svými programy v kostele svatého Josefa. Pan Ladislav Zapletal opět doprovodil mladší pěvecký sbor na klavír a starší pěvecký sbor na kontrabas. Poté si děti vyslechly písně zpěváka Luďka Minky, se kterým si starší pěvecký sbor v závěru programu zazpíval pár vánočních písní.
Na naše mladší zpěváky čeká na druhou adventní neděli (8.12. ve 14.00 hod.) vystoupení v slatinském zámečku a v kulturním domě Boskovštejn (12.12. v 17.00 hod.). Starší zpěváci vystoupí v Domově pro seniory (6.12.), v sobotu 7.12. v 15.30 hod. ve Znojmě na Horním náměstí s Luďkem Minkou a na závěr v Boskovštejně s mladším pěveckým sborem.
Děkujeme panu L.Zapletalovi za obětavost, ochotu a panu Čestmíru Brázdovi za výborné nazvučení obou pěveckých sborů.
fotogalerie 
       

Školní akce našich druháčků

Školní akce našich druháčků
Naši druháčci, již od začátku školního roku, zažili hodně dobrodružství, výletů a mají spousty zážitků. Podívejte se, jak si to užili :
1.Výšlap na Starý zámek, fotogalerie
2. Lapikus v Hlubokých Mašůvkách, fotogalerie
3.Technické muzeum v Brně, fotogalerie
4.Tvoření v DpS, fotogalerie
5.Plavání, fotogalerie   video

Tajemství knihovny

Tajemství knihovny
Tajemství knihovny - tento název si nese projekt, který vyhlásil Jihomoravský kraj v rámci Jižní Morava čte. Ve věkových kategoriích bylo možno psát vymyšlený příběh, jehož obsah se bude dotýkat tajemství, které je ukryto v knihovně. Naši žáci celé 4. třídy se s radostí zapojili. S vervou se pustili do vymýšlení příběhů, které měly krásné zauzlení a  šťastné konce. Celá třída byla odměněna a nejlepší z nich pojedou do krajského kola do Brna, Planetária. Akce se také zúčastnili žáci ze sedmé třídy. Pěkné ceny nám předal p. ředitel Šareš s paní Zdeňkou Komůrkovou, která je koordinátorkou této akce. Moc děkujeme.fotogalerie

Vystoupení pěveckých sborů školy

Vystoupení pěveckých sborů školy

Vzhledem k rekonstrukci sálu Komenia letos nebude vánoční koncert. Naše sbory Děti z Jevišovic však vystoupí na celé řadě akcí:


Děti z Jevišovic - mladší pěvecký sbor:

1. Střelice  "Zahájení adventu" - náměstí u Kaple Svaté Rodiny (1.12.2019 ve 14.00 hod.)
2. Jevišovice "Advent" - v kostele sv.Josefa (1.12.2019 v 16.00 hod.)
3. Boskovštejn "Vánoční čas" - v kulturním domě (12.12.2019 v 17.00 hod.)
4. Slatina "Vanilkový rohlíček" - ( 8.12.2019 ve 14.00 hod.)

Děti z Jevišovic - starší pěvecký sbor:
1. Jevišovice  "Advent" - v kostele sv.Josefa (1.12.2019 v 16.00 hod.)
2. Boskovštejn  "Vánoční čas" - v kulturním domě (12.12.2019 v 17.00 hod.)
3. DPS Jevišovice  "Vánoční čas" (4.12.2019 v 10.15 h.)
4. Znojmo, Horní náměstí - "Advent" (7.12.2019 v 15.30 h.)


Provoz školy 6.11.2019

Provoz školy 6.11.2019ZŠ a MŠ Jevišovice podporuje stávku ČMOS PŠ vyhlášenou na 6. listopadu 2019. Vzhledem k omezenému provozu školy kvůli její rekonstrukci nechceme v tomto období více zatěžovat rodiče žáků.
Výuka 6.11.2019 proběhne normálně podle rozvrhu.
Pokud by vláda v budoucnu opět ignorovala a nesplnila sliby, které za poslední léta učitelům dala nevylučujeme, že příště provoz školy omezíme.

Prvňáčci na zámku

Prvňáčci na zámku
 
Děti z prvních tříd využily krásné podzimní dny a vydaly se na jejich první výlet za poznáním. Navštívily barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde jim paní průvodkyně přiměřeně věku přiblížila, jak se žilo přibližně před 300 lety.
Prošly si jednotlivé sály, zhlédly krásně vyzdobenou jídelnu, ložnici, taneční sál a měly možnost se na chvíli proměnit ve šlechtice díky krásným kostýmům a škraboškám. Na závěr nesmělo chybět také nakupování upomínkových předmětů a suvenýrů, na což se děti velmi těšily. Výlet se moc vydařil a děti si odnášejí spoustu nových zážitků a informací. fotogalerie

Podzimní tvoření prvňáčků

Podzimní tvoření prvňáčků
Naši prvňáčci dnes poprvé navštívili Domov pro seniory a společně s nimi vyráběli podzimní dekorace.Všichni si poté spolu zazpívali lidové písničky a žáci zarecitovali babičkám a dědečkům básničky, které se již ve škole naučili. Za příjemné dopoledne děkujeme paní Hádkové a dalším pečovatelkám.
V letošním školním roce bude opět v této tradici společného tvoření pokračovat celý první stupeň naší školy.fotogalerie

Den stromů - Environmentální výchova

Den stromů - Environmentální výchovaDo Čech myšlenku přinesl „Svaz spolků okrašlovacích“ a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906, a to např. v Líbeznicích, Roudnici, Liboci a Podolí u Prahy, Dobříši, Kouřimi, Sedlčanech, Spáleném Poříčí, Příbrami, Sedlici u Blatné, Bojanově, Hořicích, Plzni, České Třebové, Krčíně, Říčanech, Čekanicích u Blatné, Kyšperku, Napajedlech a Pršticích u Brna, Klatovech a Nesvačilech u Rožmitálu.
Tradice, přerušená válkou a komunistickým režimem byla znovu obnovena až v roce 2000. A jak se zdá podle narůstajícího zájmu, historie Dne stromů ani po více než 150 letech zdaleka nekončí.
S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. října 2000, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami.
Den stromů se nyní slaví 20. října nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku. Dvacátý říjen se tak stal Středoevropským Dnem stromů.

1.B na výstavě loutek

1.B na výstavě loutek
Také děti z 1.B mají rády pohádky, a proto vyrazily do Předzámčí na výstavu loutek. Poslechly si zajímavé povídání paní Komůrkové, prohlédly si loutky a ve škole nakreslily loutku, která je nejvíc zaujala. Kresbičky budou vystaveny v knihovně.
Děkujeme za tuto akci.fotogalerie

1.A v knihovně

1.A v knihovně
Žáci 1.A dnes navštívili výstavu loutek na Starém zámku. Poté je paní Komůrková provedla knihovnou,přečetla jim pohádku a na závěr každý nakreslil loutku, která se mu nejvíce líbila.Kresby budou vystaveny v knihovnĕ.Dĕkujeme za pěknou besedu. 1.A. fotogalerie

Indiánská čelenka

Indiánská čelenka
   S popisem pracovního postupu se setkáváme v každodenním životě. Běžné věci používáme automaticky a některé se musíme podle postupu naučit v průběhu života. Žáky 4.třídy, v hodině slohu, čekal pracovní postup s jeho realizací. V hodině Slohu jsme si vytvořili pracovní postup indiánské čelenky a v hodině Výtvarné výchovy jsme čelenku vyrobili. Činnost nás velmi bavila. fotogalerie

Hodina čtení

Hodina čtení
Přečíst knížku doma do čtenářského deníku je někdy velmi náročné. Ve škole to jde žákům 4.třídy zcela samo.I jedna hodina samostatného tichého čtení se leckterým zdála velmi krátká.  Je důležité zaujmout polohu, která každému vyhovuje a jde se na to...fotogalerie

Jihomoravský kraj s knihovnou

Jihomoravský kraj s knihovnou
   Žáci 4.třídy navštívili v pátek 27.9.2019 místní knihovnu. Paní knihovnice Zdeňka Komůrková si pro nás, v rámci mezipředmětových vztahů), připravila besedu na téma : Jihomoravský kraj. Seznámili jsme se se všemi okresními městy, s jejich znaky. Zaměřili jsme se na okres Znojmo a Jevišovice. Beseda byla velmi zajímavá a rozšířila nám vědomosti z vlastivědy. Na závěr nás čekal vlastní návrh loga své vesnice, města. Moc děkujeme za krásnou besedu. Žáci 4.třídy.fotogalerie

28. září

28. září

28. září 935, podle starších pramenů v r. 929, byl na příkaz svého mladšího bratra Boleslava ve Staré Boleslavi zavražděn český kníže Václav z rodu Přemyslovců. Bratrovražda otevřela Boleslavu zvanému Ukrutný cestu k moci. Dal přitom vyvraždit i celé rodiny Václavových příznivců včetně nemluvňat.

 

Sám Boleslav ale už v r. 938 nechal ostatky svého bratra převézt do Prahy a usiloval o jeho kanonizaci. Přispěl tak ke vzniku svatováclavské tradice, která sehrála v českých národních dějinách neobyčejně významnou roli. Kult sv. Václava se šířil už od konce 10. století. Světec nejprve reprezentoval a ochraňoval panovnickou dynastii, později se ale stal patronem celého národa. Jeho portrét s přemyslovským štítem a praporcem symbolizoval zemi a lid i v těch nejtěžších obdobích českých dějin. Jméno Václav bylo chápáno jako synonymum pro Čechy a českou korunu.

Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, zemský patron, mučedník i osobnost, která sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy.

28. září je od roku 2000 státním svátkem, Dnem české státnosti.


Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský
V tomto školním roce to bude 350 let, co umřel Jan Amos Komenský, učitel národů, významný filosof a spisovatel. Žáci čtvrté třídy si společně vytvořili projektový den, aby si připomněli čím byl známý a významný především v oboru školství. Zjistili jsme o něm spoustu zajímavých vědomostí.fotogalerie

Zámek Strážnice, plavba Baťovým kanálem

Zámek Strážnice, plavba Baťovým kanálem
Žáci 3. a 4.třídy, v rámci Vzdělávání paměti národů do škol, navštívili zámek Strážnice. Prohlídka zámku byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se, že tento zámek patřil konšelům, nikdy zde žádný král nebydlel. Z původního hradu vyrost krásný zámek s okolní zahradou v anglickém stylu. Zámek kolem dokola lemuje Baťův kanál, po kterém jsme se na výletní lodi vydali společně s kapitánkou, která nám přiblížila historii a  společenství kolem vody. fotogalerie

Hudební škola

Zápis na školní rok 2019/2020 do hudební školy se bude konat ve štředu 11. 9. 2019 v budově ZŠ Jevišovice od 14.00 -15.00 hodin.

Hudební obory:
Zobcové flétny (sopraninová, sopránová, altová i tenorová)
Kytara akustická i klasická (v případě zájmu)
Klávesy
Akordeon

Okolí Jevišovic

Okolí Jevišovic
Žáci 3. a 4.třídy i ve čtvrtek prozkoumávali své okolí. Vydali se společně na zříceninu starého hradu, na kopec Špičák a zpět na přehradu. Zjistili jsem spoustu zajímavých věcí z historie a někteří z nás tato místa navštívila úplně poprvé.fotogalerie

Poznávání okolí 3. a 4.tříd

Poznávání okolí 3. a 4.tříd
Žáci 3. a 4. třídy se ve středu vydali poznávat své okolí. Jejich cílem se stala zřícenina hradu Bukovina u Jiřic u Moravských Budějovic. Putování lesem rychle ubíhalo a žákům se ani nenadálo, že ušli kolem 10 km. Zřícenina byla úžasná a poskytla nám prostor pro poznávání. Dále jsem navštívili rozhlednu Aničku, z které byl krásný výhled na okolí. Cestu zpět jsem si zkrátili autobusem.fotogalerie

Zahájení školní roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 bude v úterý 3. září 2019 v 8.00 hodin v sále Komenia. Učitelé budou děti přebírat od 7.45 hodin.
Zápis do školní družiny bude 3. září od 6.00 - 16.00 hodin v sále Komenia u p. Novákové.

I. třída končí po úvodním přivítání, zahájení školního roku a organizačních záležitostech.
II. - IX. ročník po přivítání, zahájení školního roku a organizačních záležitostech kolem 10.00 hodiny.

Zápis do školní družiny bude 3. září od 6.00 - 16.00 hodin v sále Komenia u p. Novákové.

Plán činnosti na období 4. - 6. 9. 2019:

 Třída4.9.5.9. 6.9.
I.A Třídní práce, vycházka Třídní práce, vycházka Třídní práce, vycházka
I.B Třídní práce, vycházka Třídní práce, vycházka Třídní práce, vycházka
II. Přír. vycházka okolí Jevišovic Putování Hluboké Mašůvky Exkurze Techn. muzeum Brno
III. Přír. vycházka okolí Jevišovic Putování Bukovina Jevišovický zámek
IV. Přír. vycházka okolí Jevišovic Putování Bukovina Jevišovický zámek
V. Přír. vycházka okolí Jevišovic Exkurze Kralice Exkurze Techn. muzeum Brno
VI. Přír. vycházka okolí Jevišovic Historie Znojma Památky Znojmo
VII.APřír. vycházka okolí Jevišovic Branný den Exkurze Brno Antropos
VII.BPřír. vycházka okolí Jevišovic Branný den  Exkurze Brno Antropos
VIII.Papír, Jeviš. zámekExkurze KralicePamátky Znojmo  
 IX.Papír, Jeviš. zámek  Exkurze KralicePamátky ZnojmoSlavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku proběhlo v Komeniu. Pan ředitel Pavel Šareš shrnul úspěchy našich žáků v průběhu školního roku 2018/2019. Byli vyhlášeni nejaktivnější žáci a žákyně 1.-9.tříd. Na závěr se s námi rozloučili žáci 9.třídy. fotogalerie

Jevišovický hlas

Jevišovický hlas

Již třetím rokem pořádá ZŠ a MŠ Jevišovice ve spolupráci s Městem Jevišovice festival sborů v krásném prostředí Starého zámku. 

V sobotu 22. června 2019 zahájila festival cimbálová muzika Veltlínek ze Znojma s primášem Jiřím Ludvíkem, která všechny přítomné posluchače potěšila krásnými lidovými písněmi. 
Z Třebíče k nám zavítal dětský pěvecký sbor Resonance ze ZUŠ a z Velkého Meziříčí pěvecký sbor Andante, též ze ZUŠ. Oba sbory vede Helena Valová. Zpěváci obou sborů přijeli do Jevišovic již v pátek a užili si kempování na Veselce.
Pochopitelně, že v programu vystoupily oba dětské jevišovické sbory pod vedením Jolany Karlové a Ivany Peksové, které doprovázel na klavír Ladislav Zapletal.
Závěr festivalu patřil dudácké muzice ze ZUŠ Hrotovice pod vedením Františka Malého, který stejně jako každý rok, uváděl festival příjemným průvodním slovem. O kvalitní zvuk se zasloužil Čestmír Brázda.

Všichni diváci a účinkující odcházeli po pěkném kulturním zážitku spokojeně do svých domovů.
Festival by se rozhodně nemohl uskutečnit bez přispění Agra Jevišovice a.s., Moravského zemského muzea, Znojemské Besedy a KOVO Stehlík s.r.o. 
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení pro účinkující, na chystání a sklízení žídlí na nádvoří, odvoz a dovoz nástrojů a hlavním organizátorům Jolaně Karlové, Ivaně Peksové a pedagogům ZŠ a MŠ Jevišovice.fotogalerie


Branný závod

Branný závod uspořádala p.uč.Markéta Vajčnerová pro žáky I. a II.stupně. Žáci plnili zadané úkoly v týmech po 4-5 . Podívejte se, jak jim zápolení s danými disciplínami šlo. Moc děkujeme pomocníkům, žákům devaté třídy a paní učitelce Vajčnerové za krásné dopoledne. Zázemí poskytla rodina Veselá v kempu Veselka, kterým patří také velké poděkování.fotogalerie

Olympiáda

Každý rok pořádá naše škola Olympiádu I. a II.stupně. Opět žáci a žákyně v daném ročníku změřili své síly v atletických disciplínách.fotogalerie

Atletické závody v Kravsku

Atletické závody v Kravsku
Jako každoročně pořádala Základní škola v Kravsku lehkoatletické závody. Akce je připravena pouze pro žáky 1.-4.třídy. Letos soutěžilo pět škol o nejlepší výkony žáků. Naše výprava třiceti dětí z 1.-4.třídy si přivezla spoustu medailí jak z běhu na 200m, 400m, skoku do dálky, skoku do výšky, štafety nebo z běhu na 50m. Všem sportovcům gratulujeme.fotogalerie

Ochutnávky medu

Ochutnávky medu
Žáci 3.třídy, v rámci hodiny prvouky, probírali včelstvo a jejich produkci medu. Žáci přinesli na ochutnání a posouzení šest druhů medu : řepkový, lipový, akátový, vypěněný, lesní a smíchaný. Ochutnávku jsme doplnili čerstvým chlebem namazaným máslem. Doufáme, že brzy bude další dobrá svačinka :). fotogalerie

Mendelianum

Mendelianum

Žáci 7. a  8. ročníku se 4. 6. 2019 zúčastnili exkurze v interaktivním muzeu a centru J. G. Mendela – Mendelianum v Brně. Vstoupili do autentických prostor Mendelovy vědecké společnosti, kde získal inspiraci pro svůj světově proslulý výzkum. Žáky v historické místnosti s původním dřevěným stropem uvítala vosková figurína J. G. Mendela. Zde se každý žák stal na chvíli vědcem. Své již získané teoretické vědomosti si prakticky ověřil v molekulární laboratoři. Prostřednictvím unikátních 3D modelů a moderních technologií pronikl do buněčného jádra a mohl odhalit tajemství genetické informace a života.fotogalerie


Pythagoriáda

Naši žáci byli velice úspěšní v Pythagoriádě. V 5.ročníku obsadila 3.místo Kateřina Kudláčková. V 6.ročníku byl Marek Mandát na 3.místě a David Dufek na 5.místě. V 8.ročníku obsadil 5.místo Miroslav Čapoun.

Pasování na čtenáře

Ve spolupráci s knihovnou Jevišovice "Pasování prvňáčků na čtenáře".

foto

Dopravní kroužek

Dopravní kroužek
Velký úspěch Dopravního kroužku. Dne 16. 5. 2019 se naše družstva zúčastnila okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Znojmě, kde se za deštivého počasí utkala v 5 disciplínách se soupeři z ostatnich škol. Obě družstva si vybojovala postup do krajského kola.
Mladší družstvo v konkurenci 9 škol zvítězilo a starší se umístili na skvělém stříbrném místě. 
Tomáš Sedláček byl vyhlášen absolutním vítězem !!! 
Dne 28.5.2019 se v Brně na dopravním hřišti Riviéra uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kam se vydaly naše 2 týmy reprezentovat nejenom školu, ale i znojemský okres... Čekalo je opět zápolení v pěti disciplínách, kde museli žáci prokázat svoje znalosti, dovednosti a zručnost... V silné konkurenci všech 8 vítězů okresních kol si vedli skvěle, jelikož starší žáci obsadili 4.místo a tým mladších zvítězil a získal tedy ZLATO... a postup do celostátního kola v Liberci!!! Všichni reprezentanti v čele s paní učitelkou Líškovou si zaslouží velkou pochvalu!!! 
Mladší žáci: Sedláček Tomáš, Neuschl Šimon, Severinová Kateřina, Hubatková Anna
Starší žáci: Hubatka Matyáš, Heletej Tomáš, Severinová Lucie, Tenorová Marie foto

Louka plná dětí

Louka plná dětí

Okresní sdružení ČUS Znojmo pořádalo 29.5.2019 akci Louku plnou dětí. Jedná se o setkání mladých, začínajících sportovců ( 8-9 let ). Je to náborová akce mladých sportovců a prezentují se sporty, které si můžou děti osobně vyzkoušet: fotbal, hokej, florbal, korfbal, košíková, aerobic, tenis, taekwon-do,kanoistika, atletika, plavání, americký fotbal, volejbal, gymnastika, národní házená,cyklistika. Letos se akce zúčastnila druhá a třetí třída naší školy. I přes špatné počasí, organizátoři akci přesunuli na zimní stadion, byla akce velmi vydařená. Moc děkujeme za krásně a sportovně využité dopoledne. fotogalerie

 

Divadlo Pohádka na statku

Divadlo Pohádka na statku
Žáci prvního a druhého stupně navštívili Hradecké divadlo, které přijelo k nám do Jevišovic. Herci si připravili pro žáky vtipné a naučné pohádky. fotogalerie

Třeboň 7. a 8.třída

Třeboň 7. a 8.třída
Žáci 7. a 8.třídy také navštívili zámek Třeboň, vyzkoušeli si i kostýmy dávných předků. Akce byla hrazena z projektu Vzdělávání do paměti národa. fotogalerie

Skanzen ve Strážnici

Skanzen ve Strážnici
Žáci druhé a třetí třídy, se v rámci projektu Vzdělávání do paměťihodných institucí, vydali do skanzenu ve Strážnici. Zde na ně čekala kultura jako z pohádky. Prohlédli jsme si domy, ve kterých žilo i několik generací, připomněli jsme si život, jaký vedli naši předkové, seznámili jsme se s nástroji, které byly nezbytnou součástí každého hospodářství. V krásném prostředí jsme si zahráli,,starodávné " hry. Cesta pro nás byla moc dlouhá,ale přesto jsme dorazili moc spokojení.fotogalerie

Biskupský dvůr

Biskupský dvůr
   Žáci 2. a 3.třídy navštívili Moravské zemské muzeum v Brně, konkrétně Biskupský dvůr. V rámci projektu Paměti národa jsme si objednali prohlídku na téma : Fauna Moravy. Paní průvodkyně p.Srbová, i přes svoje zdravotní indispozice, poskytla žákům krásný, jednoduchý a srozumitelný výklad zvířat žijících na Jižní Moravě. Moc děkujeme  za ochotu a krásný zážitek. Poté jsme navštívili vědecko technickou výstavu Vida. Žáci si prožili neskutečné výjevy přírody, fyziky a  techniky. fotogalerie

Koncert ke Dni matek

Koncert ke Dni matekDen matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. Letos je tento koncert spojen se závěrečným vystoupením žáků pro rodiče.fotogalerie

Vybíjená 2019

Vybíjená 2019
Ve dnech 30.4 a 2.5. 2019 se žáci pátých a čtvrtých tříd opět zúčastnili turnajů ve vybíjené, tentokrát kvůli horšímu počasí ne v Příměticích, ale v Husových sadech ve Znojmě.
Chlapci společně s děvčaty hráli v úterý a bojovali v otevřené verzi vybíjené proti osmi dalším školám. Družstvo bylo složeno: Petra Čaňková (kapitánka), Roman Hruška, Adam Jordánek, Šimon Neuschl, Pavel Pokorný, Kateřina Brabcová, Petra Fruhwirtová, Patrik Brázda, Marek Poncza, Adam Vykydal, Pavel Zavadil, Marek Hazucha, Alena Severinová a Kateřina Severinová.
Děvčata hrála ve čtvrtek 2.5. a umístila se na krásném čtvrtém místě. Družstvo děvčat posílily i holky ze čtvrté třídy a děvčata bojovala ve složení: Petra Čaňková (kapitánka), Kateřina Brabcová, Petra Fruhwirtová, Marika Kašíková, Dominika Stručovská, Emílie Vajčnerová, Anna Bezunková, Nikola Vystrčilová, Natali Bieglerová, Alena Severinová, Kateřina Severinová a Tereza Štipčáková.
Oba týmy bojovaly do posledního míče a všichni naši hráči prokázali férovost a vytrvalost.fotogalerie

Paměti národa – Tábor

Paměti národa – Tábor
 Ve čtvrtek 25.4.2019 žáci 5. a 9. třídy navštívili v rámci projektu Paměti národa královské město Tábor. Seznámili se s historií města, navštívili Muzeum husitství, kde si v připravených expozicích prohlédli vystavené exponáty, shlédli film o husitském hnutí a prošli si podzemní chodby. Součástí exkurze byla i zastávka a prohlídka města Telč. Vedoucími byli a exkurzi připravili učitelé Mgr.Jindra Sokolová, Mgr.Eva Petříčková a Mgr.Josef Fabík.fotogalerie

Mc Donald’s Cup

Mc Donald’s Cup
   V úterý 23.4.2019 a ve středu 24.4.2019 se uskutečnila okrsková kola fotbalového turnaje Mc Donald’s Cup. V úterý 23.4.2019 se konala kategorie 2.-3.třída v Příměticích. Naši žáci osadili 3.místo.
   Ve středu 24.4. kategorie 4.-5.třída hrála v Jevišovicích. Naši žáci obsadili 2.místo. Vedoucím obou týmů byl p.uč.Mgr.Josef Fabík. fotogalerie

Skanzen v Hlinsku

Skanzen v Hlinsku

Exkurze v rámci projektu - Paměť národa

Putování po památkách - 1. a 4. ročník , navštívili skanzen v Hlinsku a Perníkové království v Rábech u Pardubic. fotogalerie


Kunštát

Kunštát
Hurá, zase jedna povedená exkurze.
16. dubna se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili prohlídky zámku v Kunštátu. Původně středověký hrad získal současnou podobu přestavbami v polovině 16. století. Žáci se seznámili s rodokmenem pánů z Kunštátu a Poděbrad, z nichž nejslavnější člen rodu, český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad, vlastnil Kunštát v letech 1427-1464. Žáci měli zajištěný výukový program, ve kterém si obohatili své znalosti získané ve škole. Plní dojmů a zážitků se vraceli domů.fotogalerie

Artistická show

Artistická showŽáci 1. a 2. stupně si zpříjemnili středeční dopoledne artistickým vystoupením žongléra Milana Ošmery. Akce byla hrazena ze sběru papíru. fotogalerie

Skořápkovník

Skořápkovník
V úterý 16.4.byli žáci 1.-5.třídy pozváni do Domova pro seniory na zdobení ,,Skořápkovníku" (stromu, který je osetý velikonočními vajíčky). Díky vzájemné dlouhodobé spolupráci, si žáci velice užili zdobení a kluci nezapomněli ,,vymrskat" babičky. fotogalerie

Den Země

Den Země
V pondělí 15.4.2019 proběhl na naší škole DEN ZEMĚ. V tento den, měla každá třída za úkol vyčistit a uklidit část našeho města a parku. Myslím, že jsme odvedli velký kus práce. fotogalerie

ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK 2019

ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK 2019
Regionální soutěže v sólovém zpěvu lidových písní Znojemský slavíček 2019 se zúčastnilo celkem sedm dětí. Soutěž se konala ve Štukovém sále Znojemské besedy v úterý 9.4.2019 a ve středu 10.4.2019. Druhou kategorii (žáci 1. – 2. ročníků ZŠ) zastoupil Ondřej Němec a Berenika Honková, třetí kategorii (žáci 3. – 4. ročníků) Eliška Koukalová a Nikola Boucerová, čtvrtou kategorii (žáci 5. - 6. ročníků) Tereza VaňkováVanessa Peřinková a Adéla Stejskalová. Do finále, které se bude konat 26.5.2019 v Městském divadle Znojmo, postoupila Tereza Vaňková a Vanessa Peřinková. Všem zpěvákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.fotogalerie

Dětské pěvecké sbory z naší ZŠ

Dětské pěvecké sbory z naší ZŠ
 
Ve čtvrtek 4.dubna 2019 se oba pěvecké sbory účastnily Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů v Brně. Soutěž probíhala v kulturním centru Semilasso. Mladší pěvecký sbor „Děti z Jevišovic I.“ , pod vedením Ivany Peksové, získal „Zlaté pásmo“ a starší pěvecký sbor „Děti z Jevišovic II.“, pod vedením Jolany Karlové, získal „Stříbrné pásmo. Sbory na klavír skvěle doprovázel Ladislav Zapletal. Všichni zpěváci a zpěvačky podali vynikající výkon. Reprezentovali nejen základní školu, město Jevišovice, ale i okres Znojmo. Velký dík patří všem dětem, jejich sbormistrům a korepetitorovi Ladislavu Zapletalovi.fotogalerie

Březen - měsíc knih

Březen - měsíc knih
V březnu (měsíc čtenářů a knížek) proběhla společná beseda žáků 3.třídy s p.knihovnicí Zdeňkou Komůrkovou. Jako vždy si pro nás paní knihovnice připravila krásný program, ve kterém se žáci dozvěděli nové informace o knihách a fungování knihovny. Noví čtenáři si mohli zdarma zřídit průkazku a začít si knihy půjčovat. Moc děkujeme za spolupráci. fotogalerie

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem
Páteční dopoledne strávili čtvrťáci v jevišovické knihovně, kde si pro ně paní knihovnice Zdeňka Komůrková připravila bohatý program - od seznámení se spisovatelem H.Ch.Andersenem a jeho díly, přes spoustu dalších informací o knihách, knihovnách a písmu, kdy si žáci vyzkoušeli psaní s využitím hieroglifů až po vznik a tvorbu vlastní knihy formou "brainstormingu" (skupinová kreativní technika...). Příjemnou tečkou pak byla procházka jarni přírodou s pozorováním a poznáváním rostlin a živočichů s využitím atlasů... Mockrát děkujeme za krásné dopoledne.fotogalerie


Velikonoční tvoření v Domově pro seniory

Velikonoční tvoření v Domově pro seniory
   Ve středu 3.4.2019 byli žáci 3.třídy pozváni na společné tvoření žáků a klientů v Domově pro seniory v Jevišovicích. Aktivizační sestry společně s klienty pro žáky přichystali ptáčky, zajíčky a vajíčka z papíru potažené látkou. Společnými silami pak vytvořili ,,závěs" vhodný na velikonoční výzdobu. Děti i klienti se na tuto dlouhodobou spolupráci těší. Moc děkujeme za pozvání a za vytvořené výrobky. Žáci 3.třídy. fotogalerie

Dětská scéna 2019

Dětská scéna 2019
Stejně jako každý rok i letos se naši žáci zúčastnili recitační soutěže . Ve druhé kategorii nás reprezentovaly Nela Procházková a Ellen Hilšerová. Ve starších žácích nás reprezentovali : Valentýna Hilšerová, Magdaléna Viklická a Marek Mandát, který celou soutěž vyhrál. Všem zúčastněným moc gratulujeme a velké dík patří paní učitelce Jolaně Karlové, která žáky na soutěž připravila. fotogalerie

Bruslení

Bruslení
   Ve středu 6.3.2019 jsme byli bruslit na znojemském stadionu. Své bruslařské dovednosti oprášili žáci 5., 6.A a 6.B třídy a opravdu si to užili.
   Tímto také chceme moc poděkovat Autodopravě Ludvík za pomoc při organizování školních akcí.

 ANGLICKÉ DIVADLO

Ve středu 13. 3. 2019 jsme s žáky 1. stupně navštívili činoherní anglicko-české divadelní představení LAZY GOAT, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka. Toto vystoupení, dílo Divadelního centra Zlín, nás mile překvapilo. Bylo vtipné, aktuální, s pěknou angličtinou. Žáci velmi dobře rozuměli a pochopili celý příběh.
Žáci 2. stupně shlédli představení LAST WISH, kdy jsme byli opět překvapeni, jak zábavně byl příběh zpracován a vtáhnul děti do děje plného angličtiny.

Dukovany

Dukovany
7.3.2019 se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku exkurze Jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice.
   V Dukovanech po dvou krátkých filmech o jaderné elektrárně a elektřině si žáci své teoretické vědomosti ze školy ověřili praktickou prohlídkou.
   V Dalešicích si vyslechli základní informace o stavbě přehrady a pak v INFO centru zhlédli video. Prohlédli si turbíny a navštívili strojovnu.
   Plni dojmů a obohaceni dalšími poznatky z fyziky se vraceli domů.

Tvoření v Domově pro seniory

Tvoření v Domově pro seniory
   V úterý žáci 2.ročníku navštívili Domov pro seniory. Tentokrát vyráběli velikonoční závěs se zajíčkem, slepičkou a kuřátky. Připravené dílky slepili a svázali, také pomohli babičkám a dědečkům. Práce se povedla a moc se líbila. Děkujeme personálu za přípravu a pomoc.fotogalerie

Jarní tvoření v DpS

Jarní tvoření v DpS
V úterý 5.3.2019 naši prvňáčci poprvé navštívili místní Domov pro Seniory, kde pro ně měly sestřičky připravené ,,malé Velikonoce". Společně s klienty děti barvily vajíčka, zazpívaly si a zarecitovaly básničky. Když byla práce hotová, dostaly děti sladkou odměnu a nejkrásnější vajíčko si mohly vzít domů a ukázat rodičům. Myslím, že společně prožité dopoledne obohatilo děti i klienty Domova pro Seniory.fotogalerie

SCIO TESTY

Naše škola, ZŠ a MŠ Jevišovice, má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování  pro šesté třídy a primy. V testování ČJ získala ocenění za nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji MAGDALÉNA VIKLICKÁ. V testování M získal ocenění za nejlepší výsledek v Jimohoravském kraji TOMÁŠ SEDLÁČEK

Antropos a Bongo

Antropos a BongoPrvňáčci na zážitkovém výletě.

fotogalerie

Druhá adventní neděle

Druhá adventní neděle byla pro zpěváky a zpěvačky ,,školního sboru" opět zážitková. Byli pozváni do slatinské Galerie, kde zahájili advent a proběhla ochutnávka vanilkových rohlíčků.
fotogalerie

Strážnice

Strážnice
Adventní návštěva skanzenu
 
V pátek 7.12.2018 navštívili žáci 1. a 4. třídy (v rámci projektu "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol") skanzen ve Strážnici, kde měli možnost v adventní době nahlédnout do života našich předků - prohlédnout si jejich chalupy s vybavením, ale hlavně zažít atmosféru tehdejšího života v tomto krásném ročním období s ukázkou tradic a zvyků, např. draní peří, příprava vánočních oplatků s jejich ochutnávkou, pečení čertíků a dalšího pečiva, výrobu domácí čokolády, zdobení perníčků, výrobu svíček, lití olova, pouštění lodiček,  zpívání koled a setkání s Mikulášem, čerty a andělem, s Luckou, Třemi králi, ... Exkurze se dětem líbila, přivezly si nejen drobné dárečky, příjemnou únavu, ale hlavně nezapomenutelné zážitky.fotogalerie

Vystoupení Mladšího pěveckého sboru ve Střelicích

Vystoupení Mladšího pěveckého sboru ve Střelicích
V neděli 2.12.2018 ve 14.00 hod. vystoupil „Mladší pěvecký sbor“ u kaple Svaté Rodiny ve Střelicích. Po slavnostním zapálení první svíce na adventním věnci, děti zazpívaly pásmo písní k tomuto předvánočnímu času a tím přispěly k vytvoření příjemné adventní atmosféry.fotogalerie

Přehazovaná

29. listopadu jsme se opět zúčastnili turnaje v přehazované ve sportovní hale Znojmo. Družstva hrála ve složení, chlapci: Roman Hruška, Šimon Neuschl, Adam Jordánek, David Nikrmaier, Pavel Zavadil, Marek Poncza, Marek Hazucha, Adam Vykydal, Patrik Brázda. Chlapci se umístili na druhém místě.

Letos nás reprezentovala dokonce dvě dívčí družstva ve složení: družstvo A – Petra Fruhwirtová, Petra Čaňková, Karla Audyová, Veronika Jelenová, Marika Kašíková, Kateřina Brabcová. Družstvo B- Emílie Vajčnerová, Anna Bezunková, Kateřina Severinová, Alena Severinová, Dominika Stručovská, Markéta Vystrčilová, Nikola Vystrčilová, Ema Říháčková, Tereza Štipčáková. Děvčata se umístila na čtvrtém a pátém místě.

Letos poprvé proběhl i turnaj smíšených družstev, za naši školu hráli: Roman Hruška, Šimon Neuschl, Adam Jordánek, David Nikrmaier, Karla Audyová, Petra Čaňková. Toto družstvo se umístilo na krásném druhém místě.

Dětem děkuji za pilnou přípravu (trénovali jsme dokonce i v sobotu), úsilí a férový přístup ke hře. fotogalerie

Karel ČAPEK

Karel ČAPEK
Divadlo z Hradce Králové nám přijelo představit pohádkovou tvorbu Karla ČAPKA. Zahrané pohádky děti moc pobavily. Akce byla z hrazena ze sběru papíru.fotogalerie

Tábor

Tábor

Tábor

26. 10. 2018 zavítaly naše dvě 6. třídy do dávné historie náboženských nepokojů v Čechách, do Husitského muzea v TábořeDoslova na vlastní kůži si žáci vyzkoušeli tíhu husitských zbraní, zbroje a válečnou taktiku. Součástí exkurze byla i prohlídka táborského podzemí. fotogalerie


Zámek Bučovice

Zámek Bučovice
   Zámek Bučovice a jeho přilehlé okolí navštívili žáci druhých a třetích tříd v rámci projektu Vzdělávání do paměťových institucí. Krásnou prohlídku barokním zámkem nám zajistila paní průvodkyně, která žákům umožnila si vyzkoušet různé šatní ozdoby a rytířské náčiní. Žáci se také mohli proběhnout zámeckou zahradou. Poté se celá skupina přesunula o pár kilometrů dále, kde jsme navštívili PAPOUŠČÍ ZOO. Krásný celodenní zážitek ukončil nákup dárečků v místní prodejně. fotogalerie

Poslední hodina plavání

Poslední hodina plavání
  Žáci druhých a třetích tří si úžasně užili poslední hodinu plavání. Závodivé a odvážné hry je provázely celou hodinu. fotogalerie

Knihovna

Knihovna
Návštěva knihovny byla opět pro třeťáky velice zajímavá. Paní Komůrková si pro nás připravila program k výročí 100.let vzniku Československa. Moc děkujeme za spolupráci.
Fotogalerie z knihovny

Plavání

Plavání
Plavání - osmou hodinu kurzu plavání absolvovali naši druháci a třeťáci závody o nejrychlejšího plavce. Podívejte se, jak jim to šlo a kdo nakonec obsadil stupně vítězů. fotogalerie

Podzimní tvoření v DpS

Podzimní tvoření v DpS
Žáci třetí třídy byli pozváni na společné tvoření dětí a seniorů v místním Domově pro Seniory. Aktivizační sestry si společně s babičkami přichystaly vlnu, ze které jsme si uplétali panáčky, chobotnice, strašidla. Žákům se práce natolik líbila, že si domů odnášeli upletené celé ,,rodinky". Děkujeme moc za skvělou spolupráci. fotogalerie

Den stromů

Den stromů
Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Tamější krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina "bez stromů". Až jeden z prvních osadníků v této oblasti - J. Sterling Morton začal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v tomto americkém státě. A právě noviny využil k tomu, aby vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu - k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují větrnou erozi půdy a poskytují stín před pálícím sluncem.
Letošní Den stromů jsme v naší škole oslavili sběrem žaludů. Akce nazvaná "Žaludy pro les" byla zorganizována na pomoc výsadbě nových lesů po letošním velmi suchém létě. Žáci při sběru žaludů poznávali nejenom různé  rostliny, keře, stromy, ale i zvířátka žijící v našich lesích. Děkujeme za podporu i všem rodičům, prarodičům, tetičkám, strýčkům, sourozencům, prostě všem, kteří pomáhali.
Dohromady jsme nasbírali kolem 580 kg žaludů. Žáci budou odměněni za svoji snahu, ale více nás musí těšit, že pomáháme udržovat přírodu pro toto i příští pokolení.

Zámek v Jaroměřicích

Zámek v Jaroměřicích
Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou navštívili žáci 2. a 3.třídy v rámci projektu Vzdělávání do Pamětí národa. Skupinku vedla skvělá průvodkyně, která výklad přizpůsobila věku žáků. Z našich žáků  se v okamžiku stala pážata, dvorní dámy a princezny. V tanečním saónku si vyzkoušeli škrabošky a způsob dřívějšího tance. V mysliveckém salónku si vyzkoušeli helmice, přilby, rukavice a meče. Plejádou klidu a krásou podzimu se stala zámecká zahrada a park. Exkurze byla pro nás velmi poučná.
Fotogalerie ze zámku

Podzimní tvoření v DpS

Podzimní tvoření v DpS
Díky výborné spolupráci s místním DPS se mohly dnes 11. 10. 2018 zúčastnit děti ze 4. a 1. ročníku naší ZŠ v Jevišovicích tradičního podzimního tvoření. Prvňáci si vyrobili krásné dráčky a žáci 4. ročníku vytvořili pod vedením zkušených zdravotních sester zajímavé látkové věnečky. Bylo to velmi příjemné a přátelské dopoledne. Doufáme, že i babičky a dědečkové z DPS byli spokojení.
Fotogalerie

Strážnice

27. 9. 2018 navštívili žáci VII. a VIII. třídy zámek a muzeum města jihovýchodní Moravy.
Zámek se nachází uprostřed rozlehlého anglického parku. Jde o dvoupatrovou budovu skládající se ze tří křídel, tvořících písmeno U. Byl přestavěn ze strážního hradu. V interiéru jsme si prohlédli expozici lidové keramiky, hudebních nástrojů, sbírku obrazů a knihovnu s více než 13000 svazky knih, dobový nábytek. Zpestřením byla prohlídka lidových krojů.
Druhým místem návštěvy byl pro nás „skanzen“. Nabízí ukázku od 18. stol. Je tvořen několika samostatnými areály. Seznámili jsme se s původními stavbami z oblasti Bílých Karpat, areálem technických staveb na vodní pohon, vinohradskými stavbami a areálem lučního hospodářství.
Exkurze obohatila naše školní dosavadní poznatky.fotogalerie

Zámek v Jaroměřicích

4. října se žáci 1. a 4. ročníku naší základní školy vydali v rámci projektu " Paměť národa " se svými třídními učitelkami do krásného barokního zámku v blízkých Jaroměřicích nad Rokytnou. Prohlídka i výklad byly uzpůsobeny malým návštěvníkům. V sále předků si děti mohly lehnout na koberec, aby se jim lépe pozorovala freska nad hlavami a také si vyzkoušely poskládat připravené  vitráže. Snad největším zážitkem byla možnost obléknout si velmi věrné repliky barokních šatů a zbroje. Díky zmíněnému projektu nemusely děti platit vstupné do zámku a dokonce i cestu měly zdarma. Nakoupily si spoustu upomínkových předmětů a dárečků, které jim budou vydařený výlet připomínat. fotogalerie
 
 

Za zážitky do Třeboně

I přes ranní mrazivé počasí žáky páté a čtvrté třídy neopustilo nadšení a společně vyrazili do jednoho z nejhezčích měst jižních Čech, do Třeboně.
    Po příchodu na zámek se nás ujala příjemná paní archivářka, která současně vede výukové programy přímo v prostorách zámku. Oblékla si nás do dobových kostýmů a my jsme se během dvaceti minut přenesli do dob vlády posledních Rožmberků, přesněji do vlády Petra Voka z Rožmberka. Procházeli jsme v rolích jeho příbuzných, přátel, nepřátel i služebných komnatami, kde trávil svůj volný čas. Díky poutavému vyprávění paní archivářky a hře v rolích se nám spousta zajímavých informací vryla do paměti rychleji a nám bylo moc líto, že po dvou hodinách naše návštěva v zámku končí. Poté jsme se přesunuli do nedaleké restaurace na oběd a občerstvení a nechyběly také nákupy na zdejším renesančním náměstí, na které se vždy moc těšíme. Teď už by si každý mohl myslet, že odjedeme domů, ale nestalo se tak. Vydali jsme se ještě nakrmit kapříky k rybníku Svět a udělali si krásnou procházku až ke Schwarzenberské hrobce.
Zde jsme měli možnost zhlédnout kapli a díky ochotné průvodkyni jsme nahlédli do krypty s 26 sarkofágy, kde odpočívají panovníci rodu Schwarzenberků. Tento výlet byl pro nás velmi zajímavý a dovezli jsme si nejenom spoustu nových informací, ale také pěkných zážitků. Žáci 4. a 5. třídy. fotogalerie

Lidice

Dne 10.9.2018 se žáci 7., 8. a 9.třídy zúčastnili exkurze v rámci projektu Paměti národy. Cílem byla obec Lidice, obec která je známá svým tragickým osudem v době 2.světové války. Program byl pro žáky velmi poutavý a zajímavý. Byly nám promítnuty dobové filmové materiály, navštívili jsme místní muzeum, zahradu růží.O tom, že se program žákům líbil a byl pro ně poutavý, svědčí i to, že měli k průvodkyni časté dotazy. Daná exkurze určitě splnila svůj význam.

Bylo nás 5

 "Bylo nás 45" z naší školy, kdo jsme v pondělí 17.9.2018 navštívili brněnské divadlo Radost a shlédli scénickou adaptaci knihy Karla Poláčka " Bylo nás pět". Všem se nám velice líbilo vyprávění Péti Bajzy o životě na malém městečku odehrávající se před více než sto lety... Humorné příběhy, které zažíval se svými kamarády - Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou Kemlinkem a Pepkem Zilvarem z chudobince, nás pěkně rozesmály :-)... .Viděli jsme tyto rošťáky ve škole i za školou, při rvačce s Habrováky, v kině, při hraní loutkového divadla,... V představení nechyběli ani další známí hrdinové: maminka a tatínek Bajzovi, jejich služka Kristýna z Rampuše zvaná Rampepurda,  Evička Svobodová - dcera cukráře, přísný pan Fajst, lakomí Vařechovi (teta Emílie a strýc Alois), babička ... .
                                                                                                                                                                                       Čtvrťáci a páťáci (fotogalerie)

Záchranná stanice Ikaros

Záchranná stanice Ikaros k nám přijela opět po dvou letech. Přivezla s sebou dravce a různé druhy sov. Pořad se konal za Domovem pro Seniory (děkujeme za využití prostoru). Akce byla hrazena ze sběru papíru. fotogalerie

Zámek v Jevišovicích

V rámci vzdělávání do paměťových institucí navštíví všechny naše třídy,  v průběhu měsíce září, Zámek v Jevišovicích. Pan kastelán Černý, žáky provede zámkem s výkladem přizpůsobeným věku žáků. Moc děkujeme za ochotu a vstřícnost.fotogalerie

Plavání

Žáci 2. a 3.třídy, opět v rámci tělesné výchovy, navštěvují Plaveckou školu ve Znojmě, pod vedením p.Dabergra. fotogalerie

Školní rok 2018/2019 zahájil pan ředitel Mgr.Pavel Šareš. Přivítal jmenovitě všechny nastávající prvňáčky a všem žákům popřál hodně štěstí a školních úspěchů v novém školním roce.fotogalerie

                    ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Začátek školního roku je v pondělí 3.9.2018. 
V 7:30 sjednocení tříd před školou.
Od 7:45-8:15 proběhne slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků v sále Komenia.
V 10 hodin je ukončení prvního školního dne.
V úterý : 1. a 2.vyučovací hodinu budou probíhat třídní práce v kmenových třídách.
Od 3.hodiny bude výuka probíhat dle rozvrhu tříd.

Závěr školního roku

   Žáci naší školy se sešli 26.6.2018 v sále Komenia na slavnostním ukončení školního roku 2017/2018. Pan ředitel Pavel Šareš zhodnotil práci v průběhu školního roku a odměnil nejlepší žáky tříd, nejvýznamnější sportovce a reprezentanty školy. Poté se žáci odebrali do svých tříd, kde bylo rozdáno vysvědčení.fotogalerie

Olympiáda II.stupně

fotogalerie

Zámek Budišov

20. 6. a 21. 6. 2018 se naše páté ročníky ze ZŠ a MŠ Jevišovice vydaly v rámci projektu Paměť národa na exkurzi.  Ve středu 20.6. ráno v půl deváté jsme dorazili do Třebíče, která byla první zastávkou naší historické exkurze. Nejprve jsme navštívili třebíčskou baziliku, po té jsme si prošli Židovské město, které je od roku 2003 chráněné organizací UNESCO.
Dětem se velmi líbilo informační centrum v blízkosti synagogy a nabrali sobě i svým rodičům domů spoustu informačních materiálů. Po obědě jsme pokračovali autobusem do Budišova, který byl cílem naší exkurze.
Ubytování jsme měli domluvené v pěkném areálu DTJ Budišov - v čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Součástí areálu jsou i dětská hřiště a různá sportoviště, která jsme během odpoledne důkladně využili.
Večer jsme si společně krátili zpěvem u krbu, na kterém se připravovala večeře - grilované párky.
Ráno 21.6. po společné snídani jsme uklidili pokoje a šli do Budišova, kde jsme měli domluvenou prohlídku tamního zámku. Paní kastelánka nás již očekávala a velmi zábavně povídala dětem o vycpaných zvířatech, kterých je v Budišově na zámku zhruba pět tisíc.Znala různé podrobnosti ze života zvířat a děti neváhaly se ptát na další zajímavosti a následně pozvaly paní kastelánku k nám do Jevišovic na Starý zámek a paní kastelánka přislíbila svou návštěvu. Po prohlídce budišovského zámku jsme se odebrali do místní restaurace Sport na předem domluvený oběd. Následovala cesta zpátky k místu ubytování , kde na nás čekala naše zavazadla a autobus,který nás dovezl zpátky do Jevišovic k naší základní škole. Děti byly exkurzí nadšené a říkaly, že se na podobný výlet vypraví i se svými rodiči.fotogalerie

Olympiáda I.stupně

Dne 22.6.218 proběhla Olympiáda I.stupně na sportovním hřišti. Počasí bylo chladné, ale přesto naše žáky vybičovalo k nejlepším výsledkům.fotogalerie

Lízátkový branný závod

Letošní lízátkový běh pojmula p.uč.Vajčnerová trochu jinak. Akce probíhala v okolí  přehrady a žáci museli překonávat různé překážky. Rozdělili se do skupin po 3-4 členech a čekala je stanoviště : ČJ a M, chůze po laně, přírodověda, zdolávání srázu, odhad vzdálenosti, opičí dráha, mapa, zdravověda, hod granátem na cíl, postřeh obrázků.Akce měla obrovký úspěch jak u dětí, tak u učitelů. Moc děkujeme za organizaci p.uč. Vajčnerové, žákům 9.třídy. fotogalerie

Jevišovický hlas

Jevišovický hlasfotogaleire

Školní akademie

Školní akademie
   V páteční večer od 18 hodin proběhla v sále Komenia ,,ŠKOLNÍ AKADEMIE". Žáci 1.stupně si pro nás připravili různá představení, která potěšila spolužáky, rodiče i prarodiče.Mohli jsme zhlédnout taneční kroužky pod vedením p.Zapletalové, oba sbory a akci ukončili ,,deváťáci" písničkou Tři citrónky, se kterou vystupovali jako předškoláci. Děkujeme všem zúčastněným. fotogalerie

Zlatá čtyřka

Zlatá čtyřka

Letos již po osmé se naše škola zúčastnila atletického mítinku ,,Zlatá čtyřka,, v Kravsku. Naše děti si opět přivezly medaile z různých atletických disciplín a porazily protivníky z dalších čtyř základních škol.

Na stupních vítězů se umístili:

200 m

Vérosta Tobiáš ( 1.místo), Dufek Radek (2.místo),

SPRINT 50M

Vaňková Anna (2.místo), Šeiner Patrik ( 3.místo),

SKOK DALEKÝ

Fialová Markétka (1.místo), Vérosta Tobiáš ( 2.místo)

ŠTAFETOVÝ BĚH

Dívky, ve složení : Vaňková Anna, Fialová Markétka, Bartošová Natálka, Ferančíková Viktorka ( 3.místo)

Chlapci, ve složení : Vérosta Tobiáš, Šeiner Patrik, Dufek Radek, Rožnovský Vojta ( 2.místo)

V kategorii 3. a 4. tříd se naši závodníci umístili:

200 m

Severinová Alenka ( 1.místo), Severinová katka (2.místo), Kašíková Marička ( 3.místo)

Hruška Roman (1.místo)

SPRINT 50m

Neuschl Šimon ( 1.místo)

SKOK VYSOKÝ

Audyová Karla ( 2.místo)

Poncza Marek (1.místo)

SKOK DALEKÝ

Bieglerová Natálka (1.místo), Vajčnerová Emilka (3.místo)

Hruška Roman (1.místo),

ŠTAFETA

Chlapci : Roman Hruška, Šimon Neuschl, Adam Jordánek, Viktor Jež (2.místo)

Žáky 3. tříd připravovala paní učitelka Vajčnerová, žáky 4.tříd pan učitel Vajčner Jan, žáky 2.tříd paní učitelka Petra Vaňková.

  Základní škola Jevišovice děkuje městu Jevišovice -  panu Milanu Hubatkovi a paní Jitce Hazuchové a Kateřině Vérostové za bezpečný dovoz našich žáků.
Mgr. Markéta Vajčnerová.fotogalerie

 


2.B a 4. třída společně na zámku v Lednic

2.B a 4. třída společně na zámku v Lednic
   Závěr školního roku a s ním spojené výlety, to je to, na co se děti nejvíce těší. My jsme vyrazili navštívit jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších zámků na jižní Moravě, zámek v Lednici. Hned po příjezdu a krátkém občerstvení na nás čekala prohlídka reprezentačních sálů pánů z Lichtenštejna. Procházeli jsme lovecký salonek, čínský pokoj, rytířský, červený a tyrkysový sál. Slečna průvodkyně nám řekla spoustu zajímavostí a my jsme poslouchali poutavé vyprávění.
Po prohlídce jsme vypluli po řece Dyji zámeckým parkem, který patří mezi největší v Evropě a má rozlohu 200 hektarů, k nedalekému Minaretu. Cestou jsme pozorovali krásné lekníny, stulíky, viděli jsme volavky, čápy a vše nezapomněli řádně zdokumentovat. U Minaretu na děti již čekala vytoužená pauza na nákupy a občerstvení. Většina stihla během chvíle utratit zbylé kapesné, a tak jsme se mohli spokojeně vydat pěšky zpět k zámku. Celý areál se nám moc líbil a vůbec se nedivíme, že je zapsán od roku 1996 do seznamu světového dědictví UNESCO.
Výlet se nám náramně vydařil, počasí přálo, fotek máme habaděj a se spokojeností na všech stranách jsme se vrátili zpět domů. Jindra Sokolová a Eva Petříčková.fotogalerie

Terezín

Terezín

   Dalším, tentokrát opravdu nezapomenutelným, zážitkem byla pro žáky 8. a 9. třídy exkurze do Terezína.

     Naše první kroky směřovaly přes Národní hřbitov Terezín do Malé pevnosti, která, ač postavená jako obranná pevnost, smutně proslula jako věznice pražského gestapa. Po prohlídce těchto chmurných prostor a obědě v restauraci, která bývala kantýnou dozorců, jsme vyrazili do Hlavní pevnosti – samotného městečka Terezín, do Muzea ghetta a nevynechali jsme ani Kulturní památku ČR Terezínské krematorium s přilehlým hřbitovem a židovským hřbitovem.

     Tato exkurze v nás zanechala hluboký otisk, který nenahradí ani několik hodin dějepisu.fotogalerie


PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

PASOVÁNÍ  PRVŇÁČKŮ
   Naši prvňáčci byli v pátek 8.6.2018 úspěšně pasování na čtenáře. Akci, kterou pořádá Knihovna Jevišovice pod vedením paní Zdeňky Komůrkové,  měla jako každoročně obrovský úspěch. Moc děkujeme Hynku z Kunštátu (Antonín Košíček), který naše malé čtenáře pasoval do role ,,ČTENÁŘE" a paní knihovnici za zprostředkování. fotogalerie

Nejlepší cyklisté z kraje jsou z Jevišovic

Nejlepší cyklisté z kraje jsou z Jevišovic
   Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se poprvé konalo na hustopečském dopravním hřišti. V úterý 5. června se 16 týmů utkalo o postup do závěrečného celorepublikového finále a naši  žáci ve složení Anička Hubatková, Lucka Severinová, Marek Mandát a Tomáš Sedláček vyhráli 1.místo.Patří jim velká gratulace a velké díky p.uč.Lence Líškové, která žáky na soutěž celoročně připravuje. fotogalerie
http://www.hustopece.cz/nejlepsi-cykliste-z-kraje-soutezili-o-postup-do-republikoveho-kola

O Popelce

O Popelce
Pohádkový příběh  O POPELCE nám zahráli naši spolužáci, kteří jí nacvičili v rámci dramatického kroužku, pod vedením p.uč. Jolany Karlové. fotogalerie

Škola na koloběžkách

Škola na koloběžkáchŽáci v hodinách tělocviku rozvinuli svoje schopnosti při jízdě na koloběžkách. fotogalerie

Karneval

Karneval
   1.6.2018 jako každý rok pořádala naše škola Karneval. Žáci přišli v překrásných maskách. V 9 hodin prošel průvod masek naším městem a pak následovalo ,,karnevalové" řádění v tělocvičně. Naši deváťáci si pro nás připravili různé soutěže a také volili nejhezčí masku každé třídy.fotogalerie

Anglie

Anglie
    V týdnu horečnatých příprav královské svatby (14. – 18. 5. 2018) navštívili Velkou Británii i žáci naší školy.
     Anglické počasí se přemístilo do Čech, takže jsme si mohli užívat i mimořádně slunných dnů. Po prvním dnu stráveném v autobuse a zážitkové cestě trajektem jsme se vrhli do víru velkoměsta návštěvou Toweru – bývalého královského hradu, vězení a současné klenotnice. Nevynechali jsme ani Windsor, velký úspěch mělo i muzeum voskových figurín Madam Tussaud, dále křižník Belfast, Buckinghamský palác a Hyde Park.
     Skvělou zkušeností a opravdu velkým zážitkem bylo pro děti ubytování v anglických rodinách.fotogalerie

Tábor

Tábor
28.5.2018 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili exkurze do husitského města Tábor.
   Toto město založené r.1420 se pyšní množstvím historických památek. Viděli jsme věž Kotnov s Bechyňskou branou – bývalý hrad, Kostnický dům, Husův park, Botanickou zahradu ( 2.nejstarší v ČR), vodní nádrž Jordán.
   Navštívili jsme Husitské muzeum na Žižkově náměstí. Expozice nás provedla v 10 sálech od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století.
   Děti se s klíčovými pojmy seznámily prostřednictvím komiksových panelů. Čekaly na ně také:  zásuvky a dvířka s úkoly nebo vtipné výjevy v kukátkách.   Vyzkoušeli si kroužkovou košili nebo boj s husitskými zbraněmi na válečném vozu.   Podnikli jsme návštěvu podzemních chodeb – středověké podzemí. Tato památka vznikala od 15.stol.hloubením sklepů, nazývané ,,lochy“. Prohlídková trasa, doplněná o 5 zastavení přibližujících využití ,,lochů“, má délku asi 500m. Exkurze byla ukončena krásnou vyhlídkou na řeku Lužnici.fotogalerie

Děti z Jevišovic v Uničově

Pěvecký sbor Děti z Jevišovic I. reprezentoval jako nejúspěšnější sbor z Jihomoravského kraje na Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů v Uničově. Byl sem pozván na základě skvělého umístění ve zlatém pásmu v pěvecké soutěži v Brně. Tato přehlídka hostila 13 vybraných sborů z jednotlivých krajů. Byl to 28. ročník konaný na ZŠ Haškova v Uničově. Akce se konala od 25. 5. – 27. 5. 2018.
Každý sbor vystoupil se svým programem nejen v koncertní síni, ale i na uničovském náměstí, na kterém proběhla i promenáda sborů za doprovodu místní dechové kapely. Zde si sbory společně zazpívaly vybrané písně.
V sobotu večer se všechny sbory setkaly na slavnostním večeru, kde každý vystoupil s vybranou skladbou a při té příležitosti převzal ocenění, které udělila odborná porota. Ta soustředěně sledovala jednotlivá vystoupení sborů po oba dva dny. Bc. Ivana Peksová, která sbor vede, převzala zvláštní cenu poroty za výrazné ocenění skladby Ježibaba. Velké poděkování patří zejména paní učitelce Ivaně Peksové za pečlivou přípravu dětí a panu učiteli Ladislavu Zapletalovi za skvělý klavírní doprovod.fotogalerie


Soutěž Hlídek mladých zdravotníků

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
   Ve čtvrtek 17.5.2018 se naše škola již poněkolikáté zúčastnila soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kterou každoročně organizuje Český červený kříž  ve všech okresech České republiky, a to ve dvou stupních – I. stupeň (žáci 1. – 5. ročníku ZŠ), II. stupeň (žáci 6. – 9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Hlídku tvoří vždy 5 členů a postupně prochází jednotlivými stanovišti, kde je jejich úkolem poskytnout předlékařskou první pomoc. Základní myšlenkou je praktický nácvik získaných znalostí ze školních kroužků  v nasimulovaných situacích na namaskovaných figurantech a analýzou případných chyb pak zdokonalení jejich dovedností. Týmová spolupráce kamarádů zároveň posiluje morální a etické hledisko první pomoc poskytnout.
Naši reprezentanti se nezalekli ani deštivého počasí ani namaskovaných zraněných a s odvahou se pustili v areálu transfuzního oddělení znojemské nemocnice do zachraňování a poskytování první pomoci :-)... Umístili se na krásném  2. a 3. místě. Největší cenností z této soutěže však nejsou jen diplomy, ale hlavně získané znalosti a zkušenosti, které se mohou v životě každému hodit... Kéž by je nepotřebovali aplikovat ve svých rodinách a okolí... Přejeme všem pevné zdraví a žádné nehody či jiné špatné náhody a příhody !!!fotogalerie
 
I.stupeň:                                           II.stupeň
------------                                          -------------
Anna Hubatková                            Hana Nováková
Lucie Severinová                           Sára Pryclová
Kateřina Severinová                     Tomáš Heletej
Marek Mandát                                Matyáš Hubatka
Tomš Sedláček                              Michal Sýkora
 
  2. místo                                            3. místo    
--------------                                        -------------   

Znojemský slavíček finále

Znojemský slavíček finále
   V neděli 20.5.2018 proběhlo finále Znojemského slavíčka v Městském divadle Znojmo, kterého se zúčastnily naše žákyně Markétka Fialová a Adélka Stejskalová. fotogalerie

Branný závod

Branný závod
   Dne 18.5.2018 jsme se zúčastnili branné soutěže ,,Memoriál Ctibora Čermáka,, v Hlubokých Mašůvkách. Naši školu reprezentovala tři čtyřčlenná družstva ve složení : Emílie Vajčnerová, Adam Jordánek, Šimon Neuschl a Tomáš Procházka; Tereza Vaňková, Tomáš Sedláček, Matěj Ludvík a Martin Gardoň; Anna Hubatková, Lucie Severinová, Leona Protivinská a Marek Mandát.
Dvanáct družstev ze čtyř škol (Jevišovice, Hluboké Mašůvky, Kravsko a Ratiboř) spolu bojovalo na 3 km dlouhé trase krásnou přírodou v rozličných disciplínách – finanční a matematická gramotnost, český jazyk, známe Česko, zdravověda, člověk a příroda, střelba ze vzduchovky, hod na cíl……
Z našich družstev se nejlépe umístili nejmladší účastníci a to družstvo ve složení: Emílie Vajčnerová, Adam Jordánek, Šimon Neuschl a Tomáš Procházka, kteří získali krásné třetí místo.
Paní ředitelce Kratochvílové z Hlubokých Mašůvek patří dík za pozvání, bezchybnou organizaci a výborné občerstvení, odpoledne jsme si všichni báječně užili.

Den matek

Den matek

16. května 2018 uspořádala naše škola již tradiční koncert ke Dni matek. Maminky i babičky byly uvítány při příchodu do sálu Komenia chlapci z vyšších ročníků, kteří všem dámám věnovali dětmi vyrobenou kytičku. Program zahájily děti z tanečního kroužku pod vedením p. uč. Zapletalové. Hned po nich nám na flétničky zahráli naši prvňáčci s p.uč. Radovou a maminky určitě potěšily i děti z druhého a třetího ročníku pod vedením p.uč. Petříčkové a p.uč. Líškové svým veselým vystoupením. Hudební a taneční vystoupení byla proložena sólovou i skupinovou recitací.

Oba školní sbory předvedly repertoár, se kterým reprezentovaly naši základní školu v krajské soutěži v Brně. Mladší školní sbor dokonce získal Zlaté pásmo a  postoupil do celostátní přehlídky, která se koná v sobotu 26.5. v Uničově a starší sbor získal stříbrnou pozici. Oba sbory i s jejich sbormistryněmi a korepetitorem Ladislavem Zapletalem budete moci vidět na hudebním festivalu Jevišovický hlas, který se koná 16.6. na nádvoří Starého zámku.

Doufáme, že letošní koncert naše blízké potěšil a těšíme se na další setkání.


Vida Brno

Vida Brno
  Na ploše téměř 5000 m2  čekalo na žáky 2.A, 2.B a 4.třídy přes 170 interaktivních exponátůVida Brno je unikátní stálá expozice, která je rozdělena do čtyř tematických celků: PlanetaCivilizaceČlověk a Mikrosvět. V Divadle vědy
 jsme si vyzkoušeli fungování zvuku.fotogalerie

Pavilon Anthropos

Pavilon Anthropos

   Žáci čtvrté a druhých tříd navštívili  Pavilon Anthropos , kde shlédli expozici obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana „Viděl světy dávno minulé“.

Kolekce 50 obrazů nás zavedla do světů ještě mnohem vzdálenějších, do doby, kdy na Zemi vznikl, pomalu se rozvíjel a zase nenávratně mizel život, jehož svědectví paleontologům prozrazují zkamenělé pozůstatky.

Obrazové rekonstrukce vracejí tento ztracený život zpět. A Zdeněk Burian bude vždy patřit k těm nejvýznamnějším. Představujeme kolekci originálů, které jsou z velké části reprodukovány ve slavném díle „Velká kniha o pravěku“. Jsou to obrazy, které ukazují v paleontologické rekonstrukci nejplodnější a nejzdařilejší etapu Burianovy umělecké dráhy. Obrazy jsou doprovázeny vzácnými ukázkami originálů zkamenělin, jež byly umělci předlohou. Akce byla zprostředkována díky projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.fotogalerie


Vybíjená

Vybíjená
   Ve dnech 3.-4.5. 2018 se žáci pátých tříd zúčastnili v Příměticích turnajů ve vybíjené.
   Chlapci společně s děvčaty hráli ve čtvrtek a bojovali v otevřené verzi vybíjené proti osmi dalším školám. Družstvo bylo složeno: Tomáš Sedláček, Martin Gardoň, David Dufek, Matěj Ludvík, Jan Iran, Tereza Vaňková z 5. A a z 5.B: Marek Mandát (kapitán), Tomáš Procházka, Tadeáš Vérosta, Jakub Hrdlička, Anna Hubatková, Lucie Severinová, Leona Protivinská.
   Děvčata hrála v pátek 4.5. a umístila se na krásném třetím místě v konkurenci šesti družstev, přičemž druhé místo nám uteklo o pouhé tři body. Družstvo děvčat posílily i holky ze čtvrté třídy a děvčata bojovala ve složení: Anna Hubatková, Lucie Severinová, Dalimila Fabíková (kapitánka), Leona Protivinská, Andrea Halečková, Tereza Vaňková, Vanessa Peřinková, Adéla Stejskalová, Marika Kratochvílová, Natálie Foučková, Karla Audyová, Dominika Stručovská, Veronika Jelenová.fotogalerie

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu
Okresní kolo poháru rozhlasu se konalo 3.5.2018 ve Znojmě. Naši žáci opět reprezentovali  školu v atletických disciplínách.
Žákyně: Veronika Bočková (běh 3.místo), Berenika Šimáková (běh 1.místo), Alžběta Vajčnerová ( běh 3.místo), Aneta Pospíchalová ( běh 800m 2.místo), Monika Novotná ( běh 800m 11.místo), štafeta – Brechtová, Šimáková, Pospíchalová, Vajčnerová ( 6.místo),  Berenika Šimáková ( skok vysoký 5.místo), Gabriela Brechtová ( skok vysoký 17.místo), Monika Novotná ( skok vysoký 19.místo), Veronika Bočková ( skok daleký 18.místo), Alžběta Vajčnerová ( skok daleký 21.místo), Aneta Pospíchalová ( skok daleký 25.místo), Gabriela Brechtová ( vrh koulí 5.místo), Natálie Pospíchalová ( vrh koulí 17.místo)
Žáci : Vojtěch Fiala ( běh 4.místo), Jan Prodělal ( běh 4.místo), Michal Procházka ( běh 5.místo), Tomáš Klika ( 1500m, 11.místo), Pavel Juránek ( běh 1500m, 15.místo), Kamil Švabík ( 1500m, 16.místo), štafeta – Prodělal, Procházka, Fiala, Švabík ( 4.místo), Karel Jež ( skok vysoký, 5.místo), Tomáš Heletej ( skok vysoký 23.místo), Karel Jež ( skok daleký 21.místo), Michal Procházka ( skok daleký 22.místo), Kamil Švabík ( skok daleký 24.místo), Tomáš Heletej ( vrh koulí 17.místo), Pavel Juránek (vrh koulí 21.místo), Vojtěch Fiala ( vrh koulí 24.místo)fotogalerie

KRALICE

KRALICE

     24. 4. 2018 zavítali žáci 8. a 9. třídy do Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Zde na přelomu 16. a 17. století tajně tiskla náboženské texty, světská díla i učebnice Jednota bratrská. Nejvýznamnějším počinem však byl tisk šestidílné tvz. Bible kralické – vrcholu tiskařského umění.

     Žáci si prohlédli zrekonstruovaný tiskařský lis a odvezli si 1 stránku textu ze zmiňované bible. Prohlédli si expozici věnovanou osobnostem, které nějakým způsobem ovlivnily život J. A. Komenského.

     Součástí programu byla i prohlídka sklepa přilehlé tvrze a místního kostela.


Úřad práce

   Dne 25.4.2018 naši žáci 8.ročníku navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce. Pracovník IPS seznámil naše žáky s možnostmi budoucího studia a s požadavky na studium na středních školách. Tato beseda byla pro naše osmáky zajímavá a přínosná.

Čarodějnice v DpS

Čarodějnice v DpS
   V pátek 27.4.2018 jsme byli (1. - 4.třída) pozváni na Pálení čarodějnic do Domova pro seniory. Převlékli jsme se do čarodějnických kostýmů a vyrazili na čarodějnický ,,rej". Aktivizační sestričky též nezahálely a přivítaly nás v čarodějných kostýmech. Zaklínali jsme zaklínadla, zapálili oheň, zatančili jsme si a nakonec jsme dostali svačinku v pohobě opečeného špekáčku a limonády. Moc děkujeme za krásně strávenou akci a babičkám a dědečkům za vyrobené čarodějnice, které si každý žáček odnesl domů. fotogalerie

Den Země

Den ZeměZŠ a MŠ Jevišovice bude 30.4.2018 v rámci Dne Země pomáhat s úklidem v Jevišovicích.

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22 dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku.  Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.fotogalerie


Sbory v ,,kavárně"

Sbory v ,,kavárně
   Děti z mladšího a ze staršího pěveckého sboru byly v pondělí a v úterý (23.4. a 24.4.) pozvány do "KAVÁRNY paní Matulové" na oslavu svého úspěchu v pěvecké soutěži. Smlsly si na výborném jahodovo-malinovém zmzlinovém poháru a limonádě. Za tyto dobroty všichni děkujeme panu MUDr. Petru Honkovi.fotogalerie

Sportovní liga ve volejbalu

Sportovní liga ve volejbalu
 Ve středu 18.4.2018 s v tělocvičně ZŠ Přímětice hrálo okresní kolo celostátní sportovní ligy ve volejbalu chlapců a dívek. Tato soutěž je postupová a končí až republikovým finále, které se letos koná v Karlových Varech.Naše družstva chlapců i  děvčat skončila  na 2.místech. V chlapeckém družstvu hráli – Kamil Švabík, Tomáš Heletej, Pavel Juránek, Filip Nikrmeier, Michal Procházka, Karel Jež, Karel Smolka. Družstvo děvčat tvořily Aneta Pospíchalová, Natálie Pospíchalová, Alžběta Vajčnerová, Gabriela Brechtová, Berenika Šimáková, Sára Czuczová, Marie Tenorová.fotogalerie

Okresní přebor ve voleybalu

Okresní přebor ve voleybalu
Okresní přebor ve volejbalu – smíšených družstev
   V pátek 20.4.2018 se ve znojemské sportovní hale uskutečnil  závěrečný turnaj všech šesti volejbalových družstev, která hrála v průběhu školního roku 2017/2018 okresní přebor ve volejbalu.V této soutěži se naše družstvo celkově umístilo na krásném 2.místě.
V tomto smíšeném družstvu hráli : Gabriela Brechtová,Alžběta Vajčnerová,Aneta Pospíchalová,Natálie Pospíchalová,Tomáš Heletej,Kamil Švabík,Pavel Juránek a Michal Procházka.fotogalerie

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz
 
     Lyžařský kurz naší školy se v letošním školním roce konal v termínu od 20. – 26.ledna 2018.Tradičně byli naši žáci v Jeseníkách, v Kunčicích na chatě U profesora. Na tomto místě se náš lyžařský kurz uskutečnil už 25 krát. Letos byly v tomto lyžařském areálu přímo ideální lyžařské podmínky a krásné zimní počasí. Lyžařského zájezdu se zúčastnilo 41 žáků školy. Jako instruktoři pracovali 4 učitelé školy – Lenka Líšková, Josef Fabík , Pavel Šareš a Jan Vajčner. Zdravotní dozor vykonával MUDr.Karel Psota. Mezi žáky bylo 13 úplných lyžařských začátečníků, kteří velmi rychle  zvládli základy sjezdového lyžování a spolu s ostatními účastníky zájezdu strávili krásný týden na horách.fotogalerie

Velká Morava

Velká Morava

   Žáci 5.A a 5.B navštívili Moravské zemské muzeum v Brně na téma Velká Morava. Žáci se mohli seznámit s historií života na Moravě od příchodu Slovanů v 6.století n.l. až po zánik Velké Moravy na počátku 10.století n.l. Žáci viděli desítky originálních předmětů, trojrozměrné rekonstrukce modelu hradiska v Mikulčicích, model hutnické pece, slovanské šperkařství-klenotnici Velké Moravy a ty nejhonosnější velkomoravské zlaté šperky. V poslední části expozice byl umístěn originální hrob slovanského velmože s bohatou válečnickou výbavou. fotogalerie


Krajská přehlídka pěveckých sborů

Krajská přehlídka pěveckých sborů
19. dubna 2018 se mladší a starší pěvecký sbor naší školy účastnil Krajské postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů Jihomoravského kraje v Brně, v kulturním centru Semilasso. 
Mladší pěvecký sbor, vystupující pod názvem "Děti z Jevišovic I. " pod vedením p.uč. Ivany Peksové, získal "ZLATÉ  PÁSMO" a zvláštní ocenění - "Cenu za provedení skladby a cappella".
Starší pěvecký sbor, vystupující pod názvem "Děti z Jevišovic II." pod vedením p.uč. Jolany Karlové, získal "STŘÍBRNÉ PÁSMO". Oběma sborům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.fotogalerie

Spisovatelka Ivona Březinová

Spisovatelka Ivona Březinová
   V pátek 20.4.2018 přijela navštívit naši školu známá dětská spisovatelka Ivona Březinová. Žáky seznámila se svojí začínající kariérou spisovatelky a se svými knihami. Poučila naše začínající ,,spisovatele" ,jak dlouhá cesta je čeká, před vydáním své první knihy. Beseda byla hrazena ze sběru papíru. fotogalerie

Divadlo Radost v Brně

Divadlo Radost v Brně
   V úterý 10.4.2018  žáci 2.B, 3. a 4.třídy opět navštívili brněnské divadlo Radost, kde je čekala Pipi Dlouhá punčocha - celým jménem v češtině Pipilota Citrónie Cimprlína Mucholapka Dlouhá punčocha- dětská obyvatelka původně opuštěné vily Vilekuly. Společně s ní a jejími kamarády  Tomym a Anikou jsme se podívali do školy, na jarmark a dokonce i na tichomořský ostrov. Viděli jsme, jak se smaží ňamňamce, jak Pipi zkrotí tygra a jak si poradí s policajty, tuláky i piráty. Představení se nám moc líbilo..fotogalerie

SLAVÍČEK

SLAVÍČEK
   Ve dnech 10.4. a 11.4.2018 proběhla pěvecká soutěž Slavíček ve Znojemské Besedě. Naši žáci se aktivně zúčastnili skoro ve všech kategoriích. Konkurence byla veliká. V každé skupině bylo přihlášeno kolem 30 zpívajících. Z každé skupiny vybrala odborná porota 5 finalistů, postupujících do Městského divadla Znojmo.
   Zapojení žáci : Markétka Fialová , Anička Vaňková, Patrik Brázda, Karla Audyová, Terezka Vaňková, Adélka Stejskalová, Gábina Brechtová. Do finále postupují : Adélka Stejskalová a Markétka Fialová
. fotogalerie

MENDELIANUM

MENDELIANUM

   Dne 5. 4. 2018 jsme s žáky 8. a 9. třídy navštívili část Moravského zemského muzea v Brně nazvanou Mendelianum.

 

     Tato expozice je věnována Johannu Gregoru Mendelovi a jeho výzkumu genetiky. Je vybavená výborně zařízenou laboratoří a interaktivní tabulí, kde se žáci v jednoduché formě seznámili se základy genetiky a principem klonování.

 

     Nešlo ale pouze o teorii. Vše jsme si mohli vyzkoušet. Izolovali jsme DNA z ovoce a zeleniny, žáci získávali DNA z vlastních slin, buňky jsme dále sledovali mikroskopem a vyzkoušeli si i pipetování. Tento vhled do tajuplné oblasti genetiky byl opravdu atraktivní, poučný a zároveň zábavný.fotogalerie


MINERALOGIE

MINERALOGIE

Žáci VI. a VII. třídy navštívili 4. 4. 2018 Moravské zemské muzeum v Brně na téma Mineralogie v rámci vzdělávacích programů paměťových institucí do škol. Prohlédli jsme si stálou expozici nerostů a hornin. Seznámili jsme se  s jejich charakteristikou, způsobem vzniku, chemickými a fyzikálními vlastnostmi a také možnostmi technického využití. Žáci si obohatili své znalosti získané ve škole.fotogalerie


Recitační soutěž

Recitační soutěž
   Ve dnech 27.3. a 28.3. se žáci naší školy zúčastnili oblastní soutěže Dětská scéna 2018. ve Znojemské Besedě.
   V mladší kategorii nás reprezentovali - Patrik BrázdaMarek Mandát s Adélou Hochovou. Ve velké konkurenci škol z celé oblasti se mezi oceněné děti dostal Marek Mandát.
   Starší kategorii reprezentovali : Sára Pryclová, která získala čestné uznání a Tomáš Heletej. Všem účastníkům soutěže moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Velké dík patří p.uč. Jolaně Karlové, které děti na soutěž připravila.fotogalerie

Pravěk

Pravěk
   Žáci z druhých tříd a ze čtvrté třídy navštívili, v rámci projektu, Moravské zemské muzeum v Brně na téma : ,,Pravěk". Výklad nás seznámil s dobou ledovou, také jsme si mohliprohlédnout její pozůstatky. Největší radost jsme měli z nalezišť, které se nacházejí v blízkosti našeho bydliště, např. Střelice, Hluboké Mašůvky, Jevišovice, Boskovštejn atd. Byli jsme hrdí, že pocházíme z těchto míst. fotogalerie

Moravské zemské muzeum v Brně

   Naši prvňáčci a třeťáčci navštívili Moravské zemské muzeum v Brně na téma : ,,Mineralogie". Podívejte se, jak si výlet užili. fotogalerie


O líné babičce

O líné babičce
   Divadlo v Brně navštívili žáci V.A a V.B a 2.A třídy. Z velké nabídky jsme si vybrali pohádku ,, O líné babičce" . A že to vůbec nebyla líná babička, ale pravý opak, jsme pochopili ihned od začátku pohádky. fotogalerie

Anglické divadlo

Anglické divadlo


   Ve  středu 14. 3. 2018 jsme s žáky 2. stupně poprvé navštívili činoherní anglicko-české divadelní představení JACK and JOE, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka. Toto vystoupení, dílo Divadelního centra Zlín, nás mile překvapilo. Bylo vtipné, aktuální, s pěknou angličtinou. Žáci velmi dobře rozuměli a pochopili celý příběh. Díky této zkušenosti se pokusíme akci v příštím školním roce zopakovat, tentokrát také s 1. stupněm.


Občerstvení

Občerstvení
   Žáci pátých tříd si , v pracovních činnostech, vyzkoušeli vyrobit vlastní pomazánku. Žáci vytvořili skupinky a domluvili se na typu pomazánky a ingrediencích, které si na hodinu pracovních činností přinesli. K výrobě pomazánek nám pomohla školní jídelna, která nám poskytla zázemí. Z vytvořených pomazánek žáci vytvořili jednohubky, a že bylo co ochutnávat :) . Např.avokádová pomazánka, nutelová pomazánka, sloní mls, šunkovo-jablečná pomazánka atd.fotogalerie

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola a úspěšně byla vybrána mezi stovkou dalších škol. Cílem tohoto projektu je navštívit spolupracující instituce v rámci vyučování a rozšířit tím obzory žáků v historii a dějinách. Vstup a doprava, na námi vybrané vzdělávací programy, jsou pro žáky zcela zdarma. V nejbližší době naši žáci navštíví Moravské zemské muzeum v Brně na tyto programy :
Nerosty - 23.3. - I. a III.třída
Pravěk Moravy - 27.3. - II. a IV.třída
Mineralogie - 4.4. - VI. a VII.třída
Mendelianum - 5.4. - VIII. a IX.třída
Velká Morava - 17.4. - V.třída

Knihovna 2.A a B

Knihovna 2.A a B
   Žáci druhých tříd navštívili místní knihovnu, kde si pro ně paní Komůrková připravila zajímavou lekci o výrobě vlny. Dozvěděli jsme se, jak se vlna zpracování-přesný postup pro domácí zpracování. a její využití. Moc děkujeme za návštěvu. Žáci druhých tříd.fotogalerie

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy
   Žáci 5.A, 5.B a 7. třídy se vydali za poznáním do Prahy. Navštívili Technické muzeum, Karlův most, Pražský hrad a Staroměstské náměstí s Orlojem. Výborným zpestřením byl oběd v McDonald´s.fotogalerie

Vánoční koncert

Vánoční koncertfotogalerie

Vánoční Znojmo

Vánoční Znojmo
   Žáci druhých tříd a čtvrté třídy se vydali na vánoční tvoření do Znojma. Jihomoravské muzeum pro nás připravilo krátkou besedu o vánočních zvycích a tradicích. Děti si posléze vyrobily stromeček z vlny, který si ozdobily třpytivými hvězdičkami a mohly odnést domů. Společně jsme navštívili vánoční trhy, které na nás dýchly vánoční atmosférou. fotogalerie

Zpívání v Boskovštejně

Zpívání v Boskovštejně
   Velký a malý pěvecký sbor přijal každoroční pozvání do Boskovštejna, kde zpříjemnil sobotní večer místním obyvatelům. Za odměnu je čekal stůl plný ,,dobrot", z kterého si děti mohly vzít na co mají chuť. fotogalerie

Vánoční zpívání s Luďkem Minkou na brněnském výstavišti

Vánoční zpívání s Luďkem Minkou na brněnském výstavišti
   Náš starší pěvecký sbor přijal pozvání Luďka Minky na vánoční zpívání  na brněnském výstavišti. Podívejte se, jak to našim,,profesionálům" šlo. Moc děkujeme panu Ludvíkovi za dopravu.fotogalerieZáznam společného vystupování  https://www.facebook.com/zsmsjevisovice/videos/458632254533054/

Advent ve Slatině

Advent ve Slatině
   Slatinský adventní čas zahájil malý a velký pěvecký sbor ve slatinském zámečku. Majitelé zámečku pořádají každý rok společné setkání, kde zazpívají oba školní sbory a součástí akce je soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček. Žáci opět předvedli skvělý výkon a za odměnu byli majiteli odměněni čtenářskou knihou. Sbory doprovázel pan Zapletal, kterému patří velké díky. Všem dětem a jejich rodičům také moc děkujeme za účast a ochotu vystupovat.fotogalerie

Příprava na Vánoce 5.B

Příprava na Vánoce 5.B
 V pondělí 4.12. jsme si donesli do třídy vánoční stromeček.  V pátek 8.12. jsme tvořili adventní věnce, které si děti odnesly domů na rodinný vánoční stůl. Přejeme všem příjemné prožití adventního času a krásné Vánoce.  Žáci 5. B
V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout kluky siláky, kteří stromečky od Severinů nesli a také jaké nádherné adventní věnce děti udělaly. fotogalerie

Vánoční Vídeň

Vánoční Vídeň
   Nastal předvánoční čas. Všude samý shon. Lidé v současné stresové době si nenajdou aspoň chvilku na pohodové prožití adventu. To my, ano- Naše paní učitelka Zeiserová rozhodla, že si ,,vychutnáme" jeden den předvánoční atmosféry ve Vídni. První rok se učíme němčinu, a tak si i ,,oprášíme" některá základní slovíčka. Do vánoční vídeňské nádhery jsme se rozhodli jet vlakem. Byla to pro nás první jízda tímto tichým, čistým a patrovým dopravním prostředkem. Než jsme se ocitli před vídeňskou radnicí s bohatě vyzdobenými vánočními stánky, prošli jsme kolem známých vídeňských památek, o kterých jsme již něco slyšeli ve škole v dějepise. Všude dokola, nad námi, před námi světelná nádhera - jako v pohádce. Naši paní průvodkyni Lucii Binco už doplňovaly bývalé žákyně : Lucka Komůrková a Maruška Nováková. Holky byly vzorně připraveny a poutavým výkladem doplnily naše školní poznatky. Samozřejmě jsme se nejvíce těšili na nákupy. Osvěžili jsme se dětským vídeňským punčem a sladkostmi. Nezapomněli jsme ani na rodiče a sourozence. To už ale bude překvapení od Ježíška. Počasí nám také přálo i sluníčko vykouklo. Výlet byl skvělý a těšíme se na další návštěvu hlavního města Vídně. Děkujeme panu řediteli, že nám takový výlet povolil a také dopravě pana Ludvíka (p.Bášovi),  který nás zadarmo dovezl do Znojma. Žáci 7.tříd.fotogalerie

Jevišovický advent

Jevišovický advent
Všichni víme, že rčení: ,, Vánoce jsou svátky klidu",  zcela nevystihuje předvánoční shon, ale myslím,  že k důstojnému a klidnému zahájení adventu v Jevišovicích přispěl i koncert Luďka Minky se starším sborem Děti z Jevišovic,  který se uskutečnil 3. 12. 2017 v sále Komenia. 
Pan Minka velmi kladně hodnotil pěvecké výkony jevišovických dětí a naší malé houslistky Vanessy Peřinkové. O tom,  že byl s dětmi spokojen,  svědčí i skutečnost,  že sbor pozval na další společné vystoupení 14. 12.  na brněnském výstavišti.  Pochopitelně,  že koncert  se takhle pěkně vydařil také díky kvalitnímu nazvučení, které zajistil pan Čestmír Brázda. Tímto mu děkujeme.
Na vystoupení v Brně jedou děti autobusem,  takže  jsou srdečně zváni i rodiče zpěváků a další případní příznivci .
   Pokud nemáte čas vyrazit do Brna,  můžete naše oba sbory vidět v sobotu 9. 12. ve Slatině,  16. 12. na Boskovštejně,  nebo na tradičním vánočním koncertu ZŠ a MŠ Jevišovice 20. 12. v Komeniu.
Jak vidíte,  pro  "naše zpěváky" a jejich učitelky je předvánoční čas obdobím pilné práce.  Všichni ale doufají,  že vám ostatním navodí ty skutečně klidné Vánoce.Mgr.Jolana Karlová. fotogalerie

Rozsvěcení adventního věnce

Rozsvěcení adventního věnce
Mladší pěvecký sbor se sešel v neděli 3. prosince (ve 14.00 hod.) ve Střelicích na akci obce -  "Slavnostní rozsvěcení adventního věnce". Toto předvánoční setkání občanů zahájil starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Čestmír Brázda. Starostka obce Střelice paní Irena Heimlichová popřála všem krásné prožití adventního času, také poděkovala dětem, za jejich pěkné pěvecké vystoupení. Děti zazpívaly písně, zarecitovaly básničky, a odměnou jim byl vřelý potlesk zúčastněných, pochvala a sladké dobroty. Děkujeme "Střelicím" za příjemně strávenou adventní neděli. Ivana Peksová. fotogalerie

Zahájení adventu v Domově pro seniory

Zahájení adventu v Domově pro seniory
   V pátek 1.12.2017 jsem se 1.-4.třída vydala zahájit adventní čas v DpS v Jevišovicích. Žáci těchto tříd si společně připravili vánoční koledy, které si s námi mohli zazpívat babičky, dědečkové, ale i zaměstnanci DpS. Program zahájil pan farář Ochman, který nás všechny uvedl do ,,předvánočního" času. Nechybělo ani zdobení vánočního stromku ozdobami, které žáci sami vyrobili a pro všechny klienty DpS připravili vánoční přání, které osobně předali. Žáci byli odměněni Mikulášskou nadílkou.Moc děkujeme vedení DpS, panu Ing.Pavlu Chloupkovi a  všem aktivizačním sestrám za zprostředkování společných akcí, které pro nás po celý rok připravují. Těšíme se na další spolupráci v novém roce. Žáci ZŠ a MŠ Jevišovice.fotogalerie

Přehazovaná

Přehazovaná
   Dne 16.11.2017 se žáci naší školy již po několikáté zúčastnili TURNAJE V PŘEHAZOVANÉ  ve Znojmě. Turnaj je určen pro děti 4. a 5. tříd. Naší školu reprezentovala dvě družstva- dívčí ve složení Anna Hubatková, Lucie Severinová, Leona Protivinská, Nikola Částková, Valentina Hilšerová a Tereza Vaňková a chlapecké družstvo ve složení – Tomáš Sedláček, Martin Gardoň, David Dufek, Matěj Ludvík, Marek Mandát, Tomáš Procházka.
Děvčata neměla konkurenci a s velkým náskokem se umístila na prvním místě, chlapci se umístili na místě čtvrtém. Nejlepší dívčí hráčkou celého turnaje byla vyhlášena Valentina Hilšerová.
Dětem děkuji za trpělivost a píli při náročné přípravě, a za bojovnost a férové sportovní chování v turnaji.fotogalerie

Záchranná stanice SEIFEROS

   Lidé ze záchranná stanice Seiferos nám 16.11.2017 přijeli opět ukázat pár svých zvířátek, o které se v záchranné stanici starají. Žáci mohli vidět a pohladit si : potkana, fretku, ježka východního, užovku, činčilu, skinny morčátko a sýčka obecného. O všech těchto zvířatech jsme získali informace potřebné k chovu. Tato akce byla hrazena ze sběru papíru. Těšíme se na další spolupráci.

Sv.Martin na bílém koni

Sv.Martin na bílém koni
Jako každoročně tak i letos pro nás rodina Auerova  zajistila příjezd sv. Martina na bílém koni. Legenda vypráví o Martinovi, který jedné chladné noci narazil venku na promrzlého žebráka. Martin neměl žádné jídlo ani peníze, které by mohl chudákovi darovat. Sejmul tedy ze svých ramen plášť a ten mečem rozsekl na dvě půlky. Jednu dal žebrákovi, aby se alespoň trochu zahřál. Další noc uviděl Martin Ježíše oděného v půlce svého pláště, jak promlouvá s anděly a praví: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je na cestě ke křtu.“ Po probuzení byl Martinův plášť opět celý. Tato událost vedla Martina k tomu, aby opustil armádu a nechal se pokřtít. Poté založil mnišskou osadu a klášter. V roce 371 byl pak Martin zvolen biskupem v Tours.Akce se zúčastnila MŠ a žáci 1.-5.tříd. Moc děkujeme za zorganizování této akce. fotogalerie


Vánoční tvoření v DpS

Vánoční tvoření v DpS
V úterý 7.11.2017 byli žáci druhých tříd navštívit klienty v Domově pro Seniory. Pro společné tvoření si aktivizační sestry připravily výrobu vánočních ozdob. První ozdoby se sypaly hrubou solí, cukrem a následně kokosem. Druhá ozdoba se vyráběla následně: tvrdý karton se oblepoval a potahoval ubrouskovou technikou. Klienti pomáhali našim žákům sypat suroviny a žáci pomáhali klientům s úchopem štětců a stříháním. Společná práce šla pěkně od ruky. Moc děkujeme aktivizačním sestrám za dlouhodobou přípravu potřebných věcí. Žáci druhých tříd.fotogalerie

Cesta do Ekvádoru

Cesta do Ekvádoru
   Zase tu byl jeden nádherný výlet. 2.11.2017 se třídy VI. a VII. se svými třídními učitelkami Danou Kavkovou a Hanou Zeiserovou zúčastnily ekologického výukového programu Cesta do Ekvádoru. Tak dlouho jsme se těšili. Nemohli jsme dospat. Ráno nás probudilo nádherné počasí. Honem si vzít batůžek a hurá ke škole. V 7:15 na nás už čeká náš ,,báječný" pan řidič Báša. Následuje cesta směrem do Brna. Pracoviště Lipová se nachází v blízkosti centra ve funkcionalistické vile, která je obklopena zahradou přístupnou všem návštěvníkům. V 9 hodin začíná náš program. Lektoři Zuzka a Jirka nás nejprve seznamují se státem Ekvádor. Je to stát v Jižní Americe, který leží na rovníku a jeho pobřeží je omýváno vodami Tichého oceánu. Španělské slovo Euador = rovník. Hlavními výraznými artikly Ekvádoru jsou ropa, kakao, káva, banány. A to je právě to, co nás zajímá: banány a kakao.
   Na tři hodiny jsme se proměnili v obyvatele Ekvádoru. Stali jsme se plantážníky, obchodníky,..... Velmi zábavnou formou - různými hrami jsme se dozvěděli, jakým způsobem se až na náš stůl dostávají banány a čokoláda. Program byl ukončen, jak jinak, než ochutnávkou čokolády. Touto výukou jsme obohatili naše znalosti v zeměpise, přírodopise i jiných předmětech. Už se těšíme na příští skvělou akci. Děkujeme. Žáci VII.ročníku.fotogalerie

Divadlo Radost

Divadlo Radost
Dne 31.10. shlédli žáci ze čtvrté a páté třídy představení Mach a Šebestová v brněnském divadle Radost.  Představení bylo vtipné a zábavné, všichni odjížděli z Brna s dobrou náladou. fotogalerie

Haloween

Haloween
Projektový den ,,Haloween" si zkrášlily všechny třídy. Školou se hemžily různé masky. Žáci si výuku zpestřili různými pracovními listy s námětem Haloweenu. Nejkrásnější maskou školy byla zvolena Markétka Fialová z 2.A.fotogalerie

HALOWEEN

HALOWEENV úterý 31.10.2017  proběhne na naší škole projektový den ,,HALOWEEN". V tento den děti mohou přijít v maskách typických pro tento svátek. Bude odměněna nejhezčí maska třídy a školy.

Podzimní tvoření v DpS

Podzimní tvoření v DpS
   Žáci 4.třídy navštívili místní Domov pro Seniory. Společně s klienty lepili z přírodnin ježka a papírovou dýni. Moc děkujeme za společnou akci.

Knihovna s abecedou

Knihovna s abecedou
   Druháčci navštívili místní knihovnu v Jevišovicích. Ve škole se učí abecedu a paní Komůrková toto téma využila ke hledání a orientaci v knihovně právě podle abecedy. Krásnou besedu zakončili malováním pestrého písmenka. Moc děkujeme. Žáci druhé třídy.fotogalerie

Den stromů

Den stromů

Víte, kdy se slaví Den stromů a znáte jeho historii?

20. říjen je u nás vyhlášen jako Den stromů. Jak myšlenka vznikla a proč zrovna říjen, se dozvíte v tomto článku.

Den stromů a jeho historie

Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Tamější krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina “bez stromů”. Až jeden z prvních osadníků v této oblasti – J. Sterling Morton začal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v tomto americkém státě. A právě noviny využil k tomu, aby vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu – k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují větrnou erozi půdy a poskytují stín před pálícím sluncem. Svým nadšením dokázal strhnout velké množství lidí a zrodil se tak “The Arbor Day” – Den stromů, který připadl na 10. dubna 1872. V tento den bylo oficiálně vysázeno přes milion stromů a o dva roky později byl nebraským guvernérem R. W. Furnasem vyhlášen první oficiální Den stromů, který připadl na 22. dubna – na den narozenin J. S. Mortona.
Myšlenka se postupně šířila i na další kontinenty. Jen datum oslav se liší podle klimatických podmínek a podle toho, kdy je možné stromy vysazovat. Podle CALM, australského oddělení ochrany přírody a péče o krajinu, se Den stromů slaví ve více než 50 zemích světa.

Do Čech myšlenku přinesl „Svaz spolků okrašlovacích“ a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906, a to např. v Líbeznicích, Roudnici, Liboci a Podolí u Prahy, Dobříši, Kouřimi, Sedlčanech, Spáleném Poříčí, Příbrami, Sedlici u Blatné, Bojanově, Hořicích, Plzni, České Třebové, Krčíně, Říčanech, Čekanicích u Blatné, Kyšperku, Napajedlech a Pršticích u Brna, Klatovech a Nesvačilech u Rožmitálu.
Tradice, přerušená válkou a komunistickým režimem byla znovu obnovena až v roce 2000. A jak se zdá podle narůstajícího zájmu, historie Dne stromů ani po více než 150 letech zdaleka nekončí.
S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. října 2000, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami.
Den stromů se nyní slaví 20. října nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku. Dvacátý říjen se tak stal Středoevropským Dnem stromů.

 
 

Podzimní tvoření v DpS

13.10. 2017
Podzimní tvoření v DpS

10. října byli žáci 1. třídy přizváni do DpS Jevišovice na společné podzimní tvoření. Aktivizační sestry měli vše potřebné k výrobě soviček a ježků pečlivě přichystáno. Děti i „ starší děti“ šablony zvířátek polepily kousky krepového papíru, podzimními plody a listy. Z podařených výrobků měli všichni velkou radost. Těšíme se na další setkání.fotogalerie


VÍDEŇ

02.10. 2017
VÍDEŇ


   V celkem pravidelných intervalech navštěvují žáci II.stupně Vídeň. Město ani počasí nás opět nezklamalo, takže jsme si užili nejen pamětihodnosti, které ovlivnily též naši historii, ale také zábavní park Prater.fotogalerie


Pěvecký koncert v kapli Starého zámku

30.09. 2017
Pěvecký koncert v kapli Starého zámku
   Dne 30.9.2017 pořádala Základní umělecká škola Hrotovice ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v kapli Starého zámku pěvecký koncert. Kromě Smíšeného sboru z Hrotovic účinkovaly také DĚTI z JEVIŠOVIC.  Jevišovickou kaplí zněly trojhlasy i vícehlasy. Skvělou práci odvedl p.Malý, sbormistr Smíšeného sboru, p.uč.Ivana Peksová, sbormistryně malého sboru  a p.uč.Jolana Karlová,sbormistryně velkého sboru.fotogalerie

Středověk

27.09. 2017
Středověk
   Historické období ,,Středověku" si prožili naši žáci ze 2.A, 2.B a 4.třídy na výukovém programu v DOMĚ UMĚNÍ ve Znojmě. Pro žáky byla připravená expozice Středověku, dobové kostýmy, nástroje kata, mučidla a dobový kůň. Žáci 4.třídy navštívili Radniční věž a prošli si město až k rotundě sv.Kateřiny. fotogalerie

Plavání 2. a 3. tříd

15.09. 2017
Plavání 2. a 3. tříd
    Žáci 2. tříd a 3. třídy letos absolvují 10 lekcí plaveckého výcviku v městských lázních ve Znojmě. Výcvik je veden odbornými lektory, kteří žáky naučí správným plaveckým stylům a také záchraně tonoucího. Podívejte se, jak si vedou. Foto budeme postupně doplňovat.
fotogalerie

Beseda HC Orli v rámci projektu Jižní Morava čte

Beseda HC Orli v rámci projektu Jižní Morava čtefotogalerie

1. ŠKOLNÍ DEN

1. ŠKOLNÍ DEN
    První školní den zahájil p. ředitel Mgr. Pavel Šareš v sále Komenia. Pro naše prvňáčky to byl nejslavnostnější den. Přejeme všem našim žákům hodně úspěchů a spokojenosti v novém školním roce. fotogalerie

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začíná 4. září 2017 v pondělí v 7:30 hod.
Organizace:
 • Pondělí : Zahájení školního roku v sále Komenia.
                       V tento den končí I. stupeň v 10 hod., II. stupeň v 10:30 hod..
 • Úterý : 1.- 2.hodina třídnické práce, od 3. hodiny výuka začne probíhat dle           rozvrhu jednotlivých tříd
 • Středa : od středy je výuka dle rozvrhu
Provoz Školní družiny je od pondělí 4. 9. 2017 od 6 hod. - 16.hod. V tento den je možný zápis do ŠD. Cena ŠD je 400 Kč/1. pololetí.
 • 29. září - ředitelské volno z organizačních důvodů (MŠ bude otevřena pokud bude zájem  min. 12 dětí)

 


Koupaliště v Únanově

26.06. 2017
Koupaliště v Únanově   Čtvrťáci v těchto letních dnech vyrazili na koupaliště v Únanově. Podívejte se, jak jim to šlo.fotogalerie

Návštěva farmy u AUERŮ

26.06. 2017
Návštěva farmy u AUERŮ   Dnes 26.6.2017 byla 1.A a 1.B navštívit místní farmu u Auerů. Žáci mohli vidět chov ovcí,  býků, hus,  kačen,  slepic,  koní, způsob jejich života,  krmení a následné produkty. Všechna zvířata si mohla  pohladit a  zeptat  se  na zajímavosti  jejich chovu.   Nechyběla prohlídka  vozového  parku,  které uchvátila  všechny chlapce. Moc  děkujeme paní  Petře Auerové za svůj čas a obětavost při prohlídce a vyprávění. Třídy 1.A,1.B.fotogalerie

ŠIPKOVANÁ

23.06. 2017
ŠIPKOVANÁ
Tuto oblíbenou hru pro nás, 1.A,B připravili žáci ze 4.B. Hodný námořník s námořnicí nám přišli předat, ráno do třídy, vzkaz a předběžný úkol, jak ostatní najít a zachránit. Cesta nebyla vůbec jednoduchá a vystopovat správné šipky v terénu byl leckdy nadlidský výkon. Úspěšně jsme všechny úkoly zvládli, zdolali cestu a vysvobodili ostatní kamarády ze 4.B. Moc děkujeme za připravenou akci. Třídy 1.A,B a 4.B.fotogalerie

Výlet 1.A,B a 3.třídy

22.06. 2017
Výlet 1.A,B a 3.třídy
   Dlouho očekávaný výlet, pro tyto třídy, se uskutečnil 21.6.2017. Cílem našeho výletu se stal Vranov nad Dyjí. Ranní snídaně v trávě, v kempu, nás všechny nalákala na krásný den. Posléze jsme nastoupili na největší výletní loď POSEIDON, která nás krásnou přírodou  převezla na hrad Bítov. Utratili jsme všechny penízky, za dárky pro rodinu a šťastni a unaveni jsme se vydali do kopce k Rumburakovi, kde na nás čekal autobus. Všichni jsme si náš první výlet moc užili. fotogalerie

Celoroční společné akce třídy 4.B

22.06. 2017
Celoroční společné akce třídy 4.BTřída 4.B zažila za celý rok spoustu legrace a akcí. Podívejte se, jak jim vše šlo.fotogalerie

Náš výlet do Mikulova

22.06. 2017
Náš výlet do Mikulova
   15.6.2017 jsme společně 4.A a  4.B vyrazili na výlet . Autobusem jsme se dopravili do Znojma na vlakové nádraží a odtud pokračovali vlakem až do Mikulova. Ve vlaku byla legrace.
Po příjezdu jsme došli na krásné mikulovské náměstí a navštívili jsme Dietrichsteinskou hrobku. Bylo to trošku strašidelné a moc to tam nevonělo.
Čerstvého vzduchu jsme si užili hodně při výstupu na Svatý kopeček. Někteří měli problém tam vyjít, ale nakonec jsme to zvládli.
Dolů z kopečku to šlo rychle, a protože jsme při výstupu vyhládli, nakoupili jsme si na náměstí spoustu dobrot, ale i hraček.
Zpáteční cesta vlakem byla opět bezva. Na znojemském nádraží nás čekali naši milí rodiče. Výlet se vydařil – už se těšíme na další. Kolektiv 4.tříd.fotogalerie

JEVIŠOVICKÝ HLAS

19.06. 2017
JEVIŠOVICKÝ HLAS
Město Jevišovice a ZŠ a MŠ Jevišovice uspořádali o víkendu 1.ročník festivalu sborů s názvem Jevišovický hlas. Program, který se uskutečnil na nádvoří starého zámku, zajistila p. Jolana Karlová a p. Ivana Peksová. K vidění byl ,,Malý" a ,,Velký" pěvecký sbor ze Základní školy v Jevišovicích, pěvecký sbor Resonance (z Třebíče), Znoimia kvartet- pod vedením p. Václava Macáka a ZUŠ Hrotovice - Zvonkohra, pod vedením p.Malého. fotogalerie

Lízátkový běh

16.06. 2017
Lízátkový běh
   Lízátkový běh, jako každoročně proběhl 16.6.2017 v zámeckém parku. Aktivně se zapojila i školička se všemi odděleními. Naši žáci běželi v ročníku vždy děvčata a chlapci zvlášť. Malý okruh měla 1.-3.třída, větší okruh si zaběhli žáci 4.-5.třídy. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za vynaloženou energii a doběhnutí do cíle. Každého v cíli čekalo sladké lízátko a první tři žáci získali diplom.fotogalerie

Dopravní soutěž mladých cyklistů

16.06. 2017
Dopravní soutěž mladých cyklistů
 
     Již tradičně i v letošním roce měli žáci naší školy možnost navštěvovat dopravní kroužek, v němž se seznamují s pravidly silničního provozu, s řešením situací na křižovatkách a aplikací těchto znalostí v praxi při jízdě po pozemních komunikacích. Neméně důležitá je práce s mapou, v níž hledají nejbezpečnější trasu pro chodce a později i pro cyklistu při přesunu z místa A do bodu B. Za pěkného počasí nasadí přilby a vyrazí zdolávat překážky na školní dvůr, kde probíhá nelehká jízda zručnosti. Další praktickou discplínou je naučit se zásadám poskytování první pomoci.
 
   2.května 2017 jsme uspořádali školní kolo dopravní soutěže a vítězové postoupili do kola okresního, které se konalo 16.května 2017 ve Znojmě na ZŠ a MŠ JUDr. Mareše a v přilehlých ulicích kolem Louckého kláštera.
 
   Naše družstva si vedla výborně, jelikož v konkurenci 9  zúčatněných škol v každé kategorii obsadilo ml.družstvo skvělé 2.místo a II.kategorie skončila na 3.místě.
 
   Reprezentovali nás:
 
    I.kategorie                                                                       II.kategorie
 
   ---------------                                                                      -----------------
 
   Anna Hubatková                                                              Marie Tenorová
 
   Tereza Vaňková                                                               Zuzana Straková
 
   Marek Mandát                                                                  Martin Líška
 
   Tomáš Sedláček                                                              Tomáš Heletej
 

Pasování prvňáčků na čtenáře

15.06. 2017
Pasování prvňáčků na čtenáře
   Dne 14.6.2017 proběhlo na městské radnici v Jevišovicích ,,PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE". Žáci předvedli svůj um čtení a tento akt byl zakončen pasováním na čtenáře, který provedl Hynek z Kunštátu (Antonín Košíček). Celou akci připravila paní Zdeňka Komůrková, které moc děkujeme. Po pasování na nás čekalo sladké pohoštění - zmrzlinový pohár, který pro nás nachystala paní Škorňová. Za krásný den všem zúčastněným děkujeme. Třídy 1.A, 1.B a tř.uč.fotogalerie

Mladí zdravotníci

15.06. 2017
Mladí zdravotníci

    Dne 11. 5. 2017 se v areálu znojemské nemocnice sešli žáci ze základních škol na Znojemsku, aby si vyzkoušeli svoje znalosti v oblasti první pomoci. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 družstev po 5 žácích.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Na modelech, které namaskovaly šikovné ruce žákyň Střední zdravotnické školy ve Znojmě, poté soutěžící ošetřovali popáleniny, zavřenou zlomeninu, odřeniny, zástavu dechu s následnou resuscitací, tonutí, transport a procvičili si i obvazovou techniku.

Za naši školu svoje znalosti a dovednosti předvedli:

 

I.stupeň                                                            II. Stupeň

-------------                                                         ---------------

Anna Hubatková                                              Tereza Čížková

Lucie Severinová                                             Andrea Provazníková

Tereza Vaňková                                               Zuzana Straková

Marek Mandát                                                 Marie Tenorová

Tomáš Sedláček                                              Martin Líška

    Družstvo starších žáků se umístilo na výborném 2.místě a hlídka I.stupně zvítězila a postoupila do krajského kola, které se odehrálo 2. června ve znojemském parku u stadionu.

   Naši reprezentanti i zde ukázali, že poskytnout první pomoc jim nečiní problém a v konkurenci 9 nejlepších družstev Jihomoravského a Zlínského kraje skončili na úžasném 2.místě !!!   Takže jim gratulujeme a přejeme „bezúrazové“ léto !!!
                                                                                                                                                                                    Mgr.Lenka Líšková

Atletické závody v Kravsku

07.06. 2017
Atletické závody v Kravsku

 Letos již po sedmé se naše škola zúčastnila atletického mítinku ,,Zlatá čtyřka,, v Kravsku. Naše děti si opět přivezly medaile z různých atletických disciplín a porazily protivníky z dalších čtyř základních škol.

Na stupních vítězů se umístili:

Kateřina Severinová (3. místo v běhu na 200m, 1. místo ve skoku vysokém), Alena Severinová (2. místo v běhu na 200m, 2. místo ve sprintu na 50m), Nela Procházková ( 3.místo ve sprintu na 50 m). Tyto dívky společně s Emou Řiháčkovou získaly krásné 1. místo ve štafetovém běhu. Děvčata připravovala paní učitelka Líšková.

V kategorii 3. a 4. tříd se naši závodníci umístili:

Emilíe Vajčnerová (3. místo ve skoku dalekém), a společně s Karlou Audyovou, Dominikou Stručovskou a Marikou Kašíkovou získaly 2. místo ve štafetovém běhu.

Roman Hruška (3. místo v běhu na 400m, 2. místo ve skoku dalekém), Šimon Neuschl ( 2.místo ve sprintu na 50 m). Žáky 3. tříd připravovala paní učitelka Sokolová.

Vanessa Peřinková ( 1.  místo ve sprintu na 50 m), Tereza Vaňková (2. místo ve sprintu na 50 m), Nikola Vítková (1. místo ve skoku vysokém), tyto dívky společně s Lucií Severinovou získaly 1. místo ve štafetovém běhu.

Martin Gardoň a  Vitaliy Bondaryev získali 2. místo ve skoku vysokém. Žáky 4. tříd připravovala paní učitelka Vajčnerová, která všechny závodníky doprovázela a která děkuje všem dětem, které se umístily i neumístily za nadšení, píli a sportovní férový přístup.

Základní škola Jevišovice děkuje městu Jevišovice -  panu Milanu Hubatkovi a Marku Ludvíkovi za bezpečný převoz dětí na závody. Mgr. Markéta Vajčnerová.fotogalerie


V Jevišovicích můžete otestovat svůj mozek i sledovat netopýry

Na tuto sezónu, která je právě v plném proudu, připravily Jevišovice pro své obyvatele i návštěvníky několik atraktivit.
Po loňském úspěchu interaktivní výstavy v Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích se vedení města rozhodlo pro zapůjčení další výstavy z IQ Parku v Liberci. Pokud tedy chcete otestovat svůj mozek, neváhejte Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích navštívit. Zjistíte např.  zda umí vaše tělo vyrobit elektrický proud, jaká je rychlost vaší reakce či jak vnímáte optické klamy. Interaktivních exponátů je daleko více, ale nechceme vám vyzradit vše. Potěšující zprávou je jistě i to, že tato výstava bude v Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích po celý měsíc červen. Kdo nestihne v červnu výstavu navštívit, nemusí zoufat, v červenci bude vyměněna za další variantu interaktivní výstavy, také z expozice IQ Parku v Liberci. Je tedy zřejmé, že Jevišovice lákají k opakovaným návštěvám. Za návštěvu rozhodně stojí i samotný Starý zámek v Jevišovicích, kde máte aktuálně, díky monitorovacímu zařízení, možnost sledovat život netopýrů, obývajících půdy zámku. Zpřístupněna je  zámecká kaple sv. Ludvíka a prohlídková trasa: husitství v Jevišovicích, krytá terasa s výhledy na Starý hrad, archeologická sbírka Františka Vildomce, památky na rod Ofenheimů,  historický a kuchyňský nábytek, vyhlídková terasa, hradní kuchyně a skalní malby. Jevišovice lákají také krásou okolní přírody, či nádherným parkem u Nového zámku. Zde můžete obdivovat originály barokních soch. Jejich autorem je známý vídeňský sochař Lorenzo Mattielli.
A aby toho nebylo málo, přijdou si zde na své i milovníci kultury. 17.6. v 17:00 rozezní nádvoří Starého zámku v Jevišovicích líbezné hlasy pěveckých sborů, a to nejen z okresu Znojmo, ale i z toho třebíčského. Jedná se o první ročník akce s názvem Jevišovický hlas a nápad na její realizaci vzešel od učitelek místní MŠ a ZŠ Jevišovice, Mgr. Jolany Karlové  a Bc. Ivany Peksové.

KARNEVAL

06.06. 2017
KARNEVAL
DEN DĚTÍ je spajtý s karnevalem, který nechyběl 1.června ani u nás ve škole. Všichni žáci se převlekli za oblíbené hrdiny filmů a pohádek a společně jsme vyrazili na ,,karnevalový rej" po Jevišovicích. Všechny paní učitelky nezklamaly a ladně oblečené do bohyní nám naši cestu zpestřovaly. Karneval byl zakončen v tělocvičně, kde nás čekalo vyhlášení nejhezčí masky třídy a zábavné soutěže, které pro nás připravili ,,deváťáci". Děkujeme všem za vydařenou akci. fotogalerie

DYSLEKTICKÁ OLYMPIÁDA

05.06. 2017
DYSLEKTICKÁ OLYMPIÁDA

Dyslektická olympiáda

23.5. se ve Znojmě konal 9. ročník Dyslektické olympiády. Na deseti stanovištích si děti kromě matematiky, češtiny,... vyzkoušely i jízdu na koloběžce s brýlemi navozujícími například stav opilosti, ošetřily zraněného cyklistu, uhasily „ hořící dům“, za pomoci gumičky a provázků postavili z kostek komín. Při plnění úkolů si radily a  spolupracovaly, užily si pěkný den. Odměnu dostali všichni – 23 družstev. A kdo měl nejvíce bodů? JEVIŠOVICE !!! Ohromná radost a kromě drobností i sladká odměna.

Pracovní činnosti v 5.třídě

05.06. 2017
Pracovní činnosti v 5.třídě
Pracovní činnosti v 5.třídě
 
V letošním roce byly pracovní činnosti v 5. třídě trochu jinak. Nově vybavené dílny jsme využily k práci se dřevem. Pilka, svěrák, kladivo, vrtačka, rašple, smirkový papír – žáci se s chutí pustili do výroby Flinstounova auta a katapultu. Kluci se podívali, co se skrývá v počítači, rozmontovali vše, co se dalo ( byly to vyřazené staré počítače, které poté skončily ve sběrném dvoře). A taky si „uvařili“ pomazánky, namazali na pečivo, nazdobili a snědli.  Nadšení a radost žáků z práce i z výsledků byla i pro mě skvělou odměnou.                                           tř. uč.   Ivana Radová fotogalerie

BAREVNÝ TÝDEN

02.06. 2017
BAREVNÝ TÝDEN
BAREVNÝ TÝDEN proběhl na naší škole od 22.5.-26.5.2017. Zajímavý týden pro nás připravili žáci z deváté třídy, kteří každý den, kontrolovali a počítali body v každých třídách.
PONDĚLÍ : župan/pyžamo
ÚTERÝ : košile + sluneční brýle
STŘEDA : růžové tričko/mikina + podkolenky
ČTVRTEK : pruhované tričko/mikina + šátek
PÁTEK : oblečení v barvách naší vlajky + kšilt/klobouk (alespoň 2 barva).fotogalerie

Louka plná dětí

30.05. 2017
Louka plná dětí
   Jednalo se o setkání mladých, začínajících sportovců (žáků z 2. – 3. tříd), které se uskutečnilo ve středu 24. května na znojemské plovárně Louka. Pořadatelem akce bylo OS ČUS Znojmo. Celé dopoledne probíhala prezentace sportů, které si děti mohly také vyzkoušet. Fotbal, hokej, florbal, korfbal, košíková, aerobic, tenis, taekwondo, kanoistika, atletika, plavání, americký fotbal, volejbal, gymnastika, národní házená, cyklistika, ovládly prostor koupaliště a všude bylo živo. Za své sportovní úsilí byly děti odměněny zlatou medailí a zážitky, které si z akce odnesly, si budou pamatovat jistě dlouho.
Máme dobrý pocit z toho, že pohyb, kamarádství, smysl pro fair play, zdravá soutěživost tento den naprosto zvítězily!
Pochvala patří také pořadatelům.Třídní učitelky ze druhé a třetí třídy.fotogalerie

Okresní přebor ve volejbalu

18.05. 2017
Okresní přebor ve volejbalu
Naše volejbalové družstvo vyhrálo okresní přebor
 
  V pátek 28.dubna se naše volejbalové družstvo zúčastnilo závěrečného turnaje všech šesti účastníků okresního přeboru ve volejbalu.Tato soutěž probíhala po celý školní rok od října.V posledním turnaji naši opět zvítězili a stali se tak celkovými vítězi okresního přeboru. V průběhu celé soutěže naše družstvo odehrálo celkem 18 utkání, jen v jednom bylo poraženo a všechna ostatní vyhrálo.
 
Na úspěch se podíleli – Jana Hochová,Barbora Fialová, Zuzana Straková, Aneta Pospíchalová, Jan Hoch, Michal Heletej a Kamil Švabík.fotogalerie
 
 

Pohár rozhlasu v lehké atletice

18.05. 2017
Pohár rozhlasu v lehké atletice
    Naše děvčata se 3.května zúčastnila okresního kola tradiční celorepublikové soutěže- Poháru rozhlasu v lehké atletice. Družstvo starších žákyň se postaralo o velké překvapení celé soutěže a  v silné konkurenci mnohem větších škol se umístilo na 2.místě a získalo stříbrný pohár a stříbrné medaile.O vynikající úspěch pro naši školu se zasloužily – Jana Hochová,Barbora Fialová,Alžběta Vajčnerová,Aneta Pospíchalová, Pospíchalová,Natálie Pospíchalová,Berenika Šimáková,Gabriela Brechtová,Zuzana Straková a Nikola Anšlágová.
Mladší žákyně v této soutěži skončily na 8.místě.
   Stejná soutěž pro chlapce se konala ve čtvrtek 4.května.Také naši chlapci reprezentovali vynikajícím způsobem školu.Družstvo mladších žáků ve složení – Vincent Bouzek,Gabriel Brandauer, Tomáš Heletej, Vojtěch Hruška, Tomáš Klika, Jan Prodělal, Aleš  Procházka a Michal Procházka skončilo na třetím místě a získalo bronzový pohár a bronzové medaile. Družstvo starších žáků bylo  v této soutěži sedmé.   fotogalerie
 
 

DEN MATEK

08.05. 2017
DEN MATEK
     DEN MATEK je jeden z nejkrásnějších svátků, při kterém můžeme našim  maminkám poděkovat za jejich péči. K tomuto dni, naše škola, vždy pořádá pestrý program k oslavě našich maminek, tet, babiček a prababiček. Již při vstupu každá z žen byla obdarována drobným dárkem. Program zahájily malé mažoretky, následovalo vystoupení prvních tříd s básničkami, flétničkou a písničkou. Poté pokračoval malý sbor, velký sbor a Zvonkohra pod vedením pana Malého z Hrotovic. Velké poděkování patří paní učitelce Jolaně Karlové, která program zajistila a také všem zúčastněným žákům a jejich p.učitelkám.fotogalerie

DEN ZEMĚ

08.05. 2017
DEN ZEMĚ
V pátek 5.5.2017 proběhl na naší škole DEN ZEMĚ.  Všechny třídy se aktivně zapojily do úklidu celého okolí školy. Žáci uklidili park, hřiště a stezku podél řeky Jevišovky. fotogalerie

Čarodějnice

28.04. 2017
Čarodějnice
   Ve středu 26.4.2017 se naše školka a školáci 1.-3.třída aktivně podíleli na 599.čarodějnickém sletu v předzámčí Nového zámku. Za pomoci ,,starých a zkušených " čarodějnic si děti protančily všechny kosti. Vzduchem létala košťata a nechybělo ani skákání přes ně. Na zakončenou nám další energii dodal opečený párek. Moc děkujeme všem z Domova pro seniory za krásně zorganizovanou akci, která se dětem moc líbila.fotogalerie

Kouzelník v DpS

21.04. 2017
Kouzelník v DpS
   Dnes 21.4.2017 byly děti z prvních tříd pozvány do Domova pro seniory na kouzelnické představení kouzelníka Katonase. Předvedená čísla dětem zatajovala dech. Kouzelník svým představením děti i babičky velice zaujal a zapojil je do svých kouzelných čísel. Moc děkujeme panu řediteli Chloupkovi a aktivizačním sestrám za zprostředkované představení. Třída 1.A + 1.B. Těšíme se na další spolupráci.fotogalerie

Malá oslava mladšího pěveckého sboru

Malá oslava mladšího pěveckého sboru

Malá oslava Mladšího pěveckého sboru“

Ve čtvrtek 20.dubna v 12.30 hod. propukla oslava Mladšího pěveckého sboru v sále Komenia.
   Děti svoji snahu a také úspěch v soutěži pěveckých sborů, která proběhla 6.dubna v Brně, řádně oslavily. Přinesly si pár lahviček dětského šampaňského, k tomu barevné pohárky, aby to mělo atmosféru, také vynikající ovocný dort (od Nikolky Boucerové), krabici zákusků (od Terezky Štipčákové), spoustu výborných dobrot, až se všem jen sliny sbíhaly. K tomu nám hrála skvělá diskotéková hudba, na kterou se dalo tančit, skotačit, hrát hry. „Myslím, že jsme si to všichni užili, že děti ?“ Ivana Peksová.fotogalerie

SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ V BRNĚ

18.04. 2017
SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ V BRNĚ

Účast „Mladšího a staršího pěveckého sboru“ na soutěži v Brně

   Ve čtvrtek 6.4.2017 se „Mladší a starší pěvecký sbor“ účastnil Krajské postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů a středoškolských pěveckých sborů Jihomoravského kraje v Brně, v kulturním centru Semilasso. Oba pěvecké sbory předvedly velmi dobré výkony, za které byly oceněny takto: Mladší pěvecký sbor pod vedením Ivany Peksové získal bronzové pásmo a Starší pěvecký sbor pod vedením Jolany Karlové si odvážel stříbrné pásmo. Všem účástníkům soutěže patří velký potlesk za píli a snahu. p.uč.Ivana Peksová.fotogalerie

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ

18.04. 2017
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ se koná 19.4.2017 v 16 hodin ve kmenových třídách.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

18.04. 2017
Naši žáci jsou úspěšní v různých oblastech. 
DĚTSKÁ SCÉNA :  Žáci zde soutěžili v oblasti recitace :
3.místo získala Barbora Fialová (9.třída) a čestná uznání získali :
Adéla Hochová (4.třída), Marek Mandát (4.třída), Jan Srb (9.třída)

MATEMATICKÝ KLOKAN :       9.místo Martin Líška
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA : 4.místo Štěpánková Jiřina
                                            8. místo Nikrmaier Filip

Divadlo Hradec Králové

18.04. 2017
   Ve středu před Velikonocemi přijelo divadlo z Hradce Králové, které pro děti z 1.stupně zahrálo divadelní představení Afrika a pro II.stupeň V+W (Voskovec a Werich). Představení bylo hrazeno všem, kteří se podíleli na sběru papíru.

Zdobení velikonočního stromu v DpS

18.04. 2017
Zdobení velikonočního stromu v DpS
   12.4.2017 šli žáci 1., 2. a 3.třídy zdobit velikonoční strom do Domova pro seniory. Před zdobením si pro babičky připravili krátký program plný jarních písniček, velikonočních básniček a také zahráli jarní písničky na flétnu. Akce byla velmi zdařilá. fotogalerie

Jarní tvoření v DpS

18.04. 2017
Jarní tvoření v DpS
   Jako každý rok nás aktivizační sestry z Domova pro seniory (DpS) zvou na jarní barvení velikonočních vajíček. Letos se zúčastnila 1.A+B, 2. a 3.třída. Babičky pro nás vyfoukly přes 300 vajíček, které jsme posléze různými technikami zkrášlovali. Moc děkujeme za spolupráci s DpS.
fotogalerie

Představení Lukáše Hejlíka

Představení Lukáše Hejlíka
   V měsíci březnu proběhlo u nás na škole další projekt Listování. Knihy Šmodrcha ( pro 1.stupeň)   a Jak být klukem/holkou ( pro II.stupeň) nám přijel přečíst a zahrát známý herec Lukáš Hejlík. Prostřednictvím projektu čtené knihy, žáka uvede přímo do děje a prožije si  společně s herci uvolněné představení. Velké díky patří p.  Zdeňce Komůrkové a p.uč. Kamile Jordánkové za zprostředkované představení.fotogalerie

Lyžařský kurz 2017

21.02. 2017
Lyžařský kurz 2017
   Lyžařský kurz naší školy se uskutečnil v termínu od 21.-27.2.ledna2017. Kurz se konal již tradičně v lyžařském středisku Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem a žáci byli opět ubytováni v chatě U profesora.
Letos jelo na hory 41 žáků školy,z nichž 13 stálo poprvé na lyžích.Zima nám v tomto roce mimořádně přála a přichystala přímo ideální sněhové podmínky.Všichni si letos lyžování, zimy  a celého pobytu v Jeseníkách užili. fotogalerie

Jak si pejsek a kočička pekli dort v 1.třídě

07.02. 2017
Jak si pejsek a kočička pekli dort v 1.třídě
   Pohádku Josefa Čapka O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK SI MYLI PODLAHU a také JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI K SVÁTKU DORT jistě znáte všichni. Naši žáci z 1.A se s nimi seznámili poprvé. Zkoumali jsme vztahy mezi zvířátky, vlastnosti a posléze také obsah jejich dortu. Ve výtvarné výchově žáci namalovali obrázky k těmto  příběhům. A jelikož člověk má různé chutě, tak i naši žáci mají svá oblíbená jídla. Paní učitelka jim jejich dobroty ,,zapekla" do třídního dortu, na kterém si celá třída moc pochutnala.fotogalerie

Pasování prvňáčků na písaře

07.02. 2017
Pasování prvňáčků na písaře
   Dnes 7.února byli žáci prvních tříd pasování na písaře. Každý žáček, díky svým zásluhám ve psaní, dostal své první pero a ,,cejch" písaře. Přejeme prvňáčkům mnoho písařských úspěchů. Třídní učitelky prvních tříd.
fotogalerie
VYSVĚDČENÍ BUDE VYDÁNO 31.1.2017. POLOLETNÍ PRÁZDNINY BUDOU 3.2.2017.

Zimní radovánky prvňáčků

03.02. 2017
Zimní radovánky prvňáčků
Zimní radovánky si užili prvňáčci na ,,kopci" za Domovem pro seniory. Závody o nejrychlejšího bobaře samozřejmě vyhráli všichni. fotogalerie

Návštěva ve školce

Návštěva ve školce
Naši prvňáčci byli navštívit kamarády ze školky, kde jim ukázali nové básničky a písničky, které se již ve škole naučili. Nechybělo ani hraní na flétnu. Školkáčci je odměnili velkým potleskem.fotogalerie

Vánoční koncert


   Atmosféru vánočního času si přišli užít do sálu Komenia 21.12.2016 jak rodiče a jejich děti, tak celá široká veřejnost.
   Vánoční program zahájili žáci třetí třídy hrou na zobcovou sopránovou flétnu pod vedením p.uč.Sokolové. Poté na jeviště nastoupil "Mladší pěvecký sbor" pod vedením p.uč.Peksové. V kostýmech andělů, koledníků pohybově ztvárnil vánoční písně a koledy. Žáci dramatického kroužku opět mile překvapili sehranou pohádkou "Čert a Káča" pod režií p.uč.Karlové. Potěšili jak "malé", tak i "velké" diváky. Závěrem zazpíval "Starší pěvecký sbor" p.uč.Karlové, za klavírního doprovodu p.uč.Petříčkové.
   Velké díky patří p.uč.Zapletalovi, který doprovázel na klavír nejen "Mladší pěvecký sbor", mladé herce, ale i "Starší pěvecký sbor" na kontrabas. Celý sál odměnil naše žáky dlouhým, vřelým potleskem. 

Vánoční program v Boskovštejně

21.12. 2016

V pátek 16.12.2016 v 18.00 hod. vystoupil "Mladší pěvecký sbor" pod vedením p.uč.Peksové a "Starší pěvecký sbor" pod vedením p.uč.Karlové se svými vánočními programy v kulturním domě v Boskovštejně. 
Velký dík patří panu učiteli Ladislavu Zapletalovi za hudební doprovod (klavír, kontrabas) a p.uč.Petříčkové (klavír). 
Děti svým hudebním vystoupením vytvořily místním občanům příjemnou atmosféru vánočního času.

Mladší pěvecký sbor zpíval ve Střelicích

28.11. 2016
Mladší pěvecký sbor zpíval ve Střelicích
V neděli 27.11. ve dvě hodiny odpoledne vystoupil ve Střelicích „Mladší pěvecký sbor“ pod vedením učitelky Ivany Peksové na slavnostním rozsvěcení adventního věnce. Děti zazpívaly pásmo vánočních písní, poté byly odměněny potleskem a balíčkem dobrot. Děkujeme zastupitelům a hasičům obce Střelice za výbornou organizaci při přepravě dětí do Střelic a vytvoření podmínek pro naše vystoupení.fotogalerie
                                                                 Ivana Peksová

Adventní zpívání v DD

25.11. 2016
Adventní zpívání v DD
Dne 25.11.2016 si žáci 1.A, 1.B a 3.třídy připravili vánoční program pro klienty Domova pro seniory v Jevišovicích. Žáci zazpívali vánoční koledy a třeťáci j nim zahráli na flétnu. Děti byly za svoji snahu odměněny příchodem Mikuláše a Anděla, který každého obdaroval. Na památku jsme babičkám a dědečkům ozdobili vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Za krásnou akci děkujeme zaměstnankyním Domova pro seniory. fotogalerie

Podzimní tvoření v Domově pro seniory

23.11. 2016
Podzimní tvoření v Domově pro seniory
Každý rok spolupracují naše 1.třídy s Domovem pro seniory v Jevišovicích. První společné setkání proběhlo 23.11.2016na podzimním tvoření. Děti si zde mohly vyrobit čepičky z vlny a různé postavičky z přírodních materiálů. Všem aktivizačním sestrám moc děkujeme za zprostředkování a přípravu. Také děkujeme babičkám, které se s námi společně zúčastnily na tvorbě výrobků. Žáci byli akcí a výrobky nadšeni.  Už se moc všichni těšíme na další spolupráci. Děkují prvňáci.fotogalerie

Předávání slabikáře

15.11. 2016
Předávání slabikáře
   Dnes 15.11.2016 proběhlo v 1.třídách slavnostní předávání slabikářů. Společně jsme si zazpívali a přečetli probrané slabiky. Každý si vylosoval královskou korunu se slabikami. Žáci měli za úkol jí přečíst panu řediteli, který jim za odměnu dal ,,Slabikář". Děti si mohly korunu vybarvit dle své fantazie. Přejem všem dětem hodně úspěchů při prvním čtení.fotogalerie

Od semínka ke stromu

14.11. 2016
Od semínka ke stromu

První třídy se učily v muzeu

„Ze semínka strom“ je název edukačního programu, kterého se zúčastnili žáci obou prvních tříd. Děti se názornou a hravou formou seznámily s jednotlivými částmi stromu, s životním cyklem stromů a prošly si krásnou expozici Živá příroda Znojemska.

 Na závěr si vyzkoušely svoji paměť a pozornost při vyplňování pracovního listu. Program byl zajímavý a věřím, že si z něj děti odnesly spoustu nových informací. fotogalerie

Sv. Martin

14.11. 2016
Sv. Martin9.11.2016 předčasně k nám přijel také sv.Martin na bílém koni a jak slíbil, tak také druhý den přivezl sníh a mráz. Vyprávěl dětem svůj krátký životní příběh. Moc děkujeme rodině Auerových, kteří tuto akci zajistili.fotogalerie

Hvězdárna a planetárium Brno

14.11. 2016
Hvězdárna a planetárium Brno
     Naši prvňáčci a třeťáci navštívili Planetárium Brno. Objednané představení bylo ohromující pro všechny. Pěkně jsme si zasedli do pohodlných křesel a na noční obloze pozorovali různá souhvězdí. Dozvěděli jsme se o fázích měsíce, o planetách, meteoritech a o různých zajímavých tělesech naší sluneční soustavy.fotogalerie

Divadlo Koráb a Paravánek

14.11. 2016
Jako každý rok, tak i my, prvňáčci, jsme navštívili dvě krásná představení společně se školkou. fotogalerie

CHALOUPKY 4.A, 4.B A 5.TŘÍD

14.10. 2016
CHALOUPKY 4.A, 4.B A 5.TŘÍD
   Dne 7.10.2016 navštívily děti 4.A, 4.B a 5. třídy se svými třídními učitelkami Mgr. Karlovou, Vajčnerovou a Radovou, Ekocentrum Chaloupky v Kněžicích. Vstupné dětem hradila škola. Téma        ,, Dětství našich babiček,, se dětem velice líbilo, mimo jiné si vyzkoušely, jak se řeže pilou  dříví, jak si upéct na kamnech bramborové placky , ochutnaly také  pečené brambory v ohni, zkoušely si chůzi na chůdách a  zahrály si hry z dětství našich babiček. fotogalerie   
 
                                                                                                                  M. Vajčnerová

BESEDA SE SPISOVATELKOU MARTINOU BITTNEROVOU

09.10. 2016
BESEDA SE SPISOVATELKOU MARTINOU BITTNEROVOU
   Současná spisovatelka, Martina Bittnerová, která se dlouhodobě zajímá o literární historii s výraznou orientací na české osobnosti 19.století. Pro nás vybrala 2 velikány české literatury K.H.Máchu a B.Němcovou.
   Velice poutavě nám předávala informace, které ve školních učebnicích nenajdeme. Objasňovala nám rodinný původ spisovatelů, místa jejich narození, bydliště. Povídala nám o jejich dětství, které bylo zcela odlišné od našeho. Ukázala nám dochované vysvědčení K.H.Máchy. Neméně zajímavá byla studentská léta literátů, cesty do zahraničí, jejich lásky, rodina, úmrtí.
   Obohatili jsme si také školní knihovnu třemi knihami z autorčina díla
(SPISOVATELKY AERÓS, LÁSKY BOŽENY NĚMCOVÉ, UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČEŠEK).
Děkujeme paní Komůrkové za zorganizování velmi naučné besedy a panu starostovi za zafinancování.

                                                                       Žáci 6.ročníku.

VÍDEŇ

09.10. 2016
VÍDEŇ
     Je 27.října 1016, překrásný podzimní den. V 8:55 se rozjíždí luxusní vlak - směr Vídeň. Dlouho jsme se těšili a nebyli jsme zklamáni. Sluníčko svými paprsky nám ukazuje cestu do hlavního měst Rakouska. Pro většinu z nás je to první cesta patrovým a moderním dopravním prostředkem. Hned po nástupu slyšíme němčinu - při ohlašování zastávek. Hurá , rozumíme. Ne nadarmo se tento jazyk učíme. Cesta rychle ubíhá a ve vlaku se ozývá Wien - Miete.
   Vystupujeme. Paní průvodkyně se nás ujímá a vede vytyčenou trasou ulicemi Vídně. Zastavujeme se u honosných památek a ocitáme se v době vlády Marie Terezie a Josefa II. Poutavý výklad nám obohacuje znalosti z dějepisu.
   Po skvělé prohlídce nás čeká ještě skvělejší část dne - návštěva zábavného Prátru ( Wiener Prater). Pro mnohé je to pouť, pro jiné místo nostalgického snění, pro všechny zelená oáza a obří kolo, jeden z nejznámějších symbolů Vídně. Utratili jsme tu všechna eura, ale dovezli jsme si nezapomenutelné zážitky. Děkujeme. Žáci 7., 8., a 9. ročníku.

BESEDA S PANÍ MGR. JANOU OBERREITEROVOU

09.10. 2016
BESEDA S PANÍ MGR. JANOU OBERREITEROVOU
   23.září 2016 se v sále Komenia konala beseda s paní Mgr. Janou Oberreiterovou. Metodou řízené diskuze provedla žáky dobou středověku. Žáci si společně zopakovali :
Kdy středověk začína ? Jak se dělí ? Co lidé v této době jedli (vařili) ? Jak se oblékali ? Kde bydleli ? Jaké byly zbraně středověkých rytířů ?
Paní Oberreiterová veškeré informace směřovala na náš region. Svá slova doplňovala obrázky a ukázkami z filmů. Za veškeré informace a strávený čas s námi děkujeme. Besedy se zúčastnila také naše knihovnice paní Komůrková, paní kastelánka Kamfová a Věroslav Tuna. Jim také patří velké poděkování. 

                                                 Žáci 6. ročníků

Návštěva knihovny 1.A

23.09. 2016
Návštěva knihovny 1.A
Žáčci 1.třídy poprvé navštívili místní knihovnu. Paní Komůrková pro ně měla nachystané báje a pověsti o historii Jevišovice. Děti byly knihovnou nadšeny.
fotogalerie

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče, dne 18.11.2016 bude mít naše škola  ŘEDITELSKÉ VOLNO.
  V pátek 9.9.2016 nás opět přijela navštívit záchranná stanice IKAROS. Tentokrát program proběhl na fotbalovém hřišti a hlavním cílem záchranné stanice bylo nás seznámit s různými dravci, např.nejrychlejším, nejmenším, největším, nejpomalejším a  nejhezčím..... jaký druh dravce k tomuto přívlastku  patří se můžete zeptat svých dětí. Akce byla hrazena ze sběru papíru.fotogalerie

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

začíná 1.září 2016 v 7:30 v sále Komenia.
V tento den končí 1.tř. do 9 hodin.
1.stupeň v 11:10
2.stupeň v 11:30
V pátek 2.září končí 1.stupeň v 11:10
2.stupeň v 11:30 (organizace školního roku)

LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ

01.07. 2016
LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ
   Loučení žáků deváté třídy proběhlo v Komeniu po slavnostním ukončení školního roku. Žáci byli šerpou oceněni. Připravili si pro nás vtipné  video o ,,proplouvání" naší školou. Odjezd od školy jim umožnil alegorický vůz, který je provezl celými Jevišovicemi.

Milí deváťáci, přejeme vám hodně úspěchů v dalším vzdělávání. fotogalerie
01.07. 2016
   Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 přednesl pan ředitel Mgr.Jan Vajčner. Zhodnotil  práci žáků v průběhu školního roku. Pochválil žáky s pochvalou ředitele školy a s vyznamenáním. Posléze byly předány věcné dary nejlepším žákyním třídy, žákům třídy a také nejlepším sportovcům. fotogalerie

ŠKOLNÍ AKADEMIE

01.07. 2016
ŠKOLNÍ AKADEMIE
   Jako každý rok tak i letos ukončila naši celoroční práci ŠKOLNÍ AKADEMIE. V bohatém programu se nám ukázaly všechny třídy na I.stupni. Ukázku ,,Komáři " si ze školky zopakovali žáci 9.třídy. Na programu opět nechyběly starší mažoretky ani ukázky takewonda. Všem zúčastněným dětem a jejich učitelům patří velké díky.fotogalerie

SPORTOVNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE

01.07. 2016
SPORTOVNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE
   Naši žáci se různě účastní sportovních aktivit mimo škole. Můžete nahlédnout na akce : Pohár rozhlasu a vybíjená v Příměticích.fotogalerie

SPORTOVNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE

01.07. 2016
SPORTOVNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE
Dne 9.6.2016 jsme se již po šesté zúčastnili atletického mítinku ,,Zlatá čtyřka,, v Kravsku.
 
Jako každý rok si děti i letos přivezly několik medailí z různých atletických disciplín a čtyřikrát dokonce pokořily rekordy z předchozích let a získaly zlaté medaile:
 
děvčata z 2. třídy Karla Audyová, Emílie Vajčnerová, Kateřina Brabcová a Marika Kašíková překonala svým časem 38:07 s rekord ve štafetovém běhu (4x50m), Roman Hruška (2.tř.) ve skoku dalekém – 300 cm a získal též 2. místo v běhu na 200m, Kateřina Brabcová (2. tř.) a Šimon Neuschl (2. tř.) zaběhli sprint na 50 m v rekordních časech 8:79 s a 7:59 s.
 
Ve skoku vysokém krásné 2. místo získala Karla Audyová (95cm), Adam Vykydal (1.tř.) se umístil na 3. místě ve sprintu na 50 m.
 
Medaile získali též žáci 4. ročníku – Mojmír Tesař 3. místo ve sprintu na 50 m a spolu s ním Šimon Jordánek, Alan Elis a Alex Elis 3. místo ve štafetovém běhu.
 
Všem dětem I. stupně, které reprezentovaly tímto naši školu a malým členům atletické přípravky, děkuji za bojovnost a nadšení, které daly do soutěžních disciplín i do každé hodiny atletického kroužku.
 
MěÚ Jevišovice a panu Hubatkovi M. děkujeme za ochotný a bezpečný převoz malých závodníků. Markéta Vajčnerová.fotogalerie

CELOROČNÍ AKCE 5.TŘÍDY

01.07. 2016
CELOROČNÍ AKCE 5.TŘÍDY
   Celý školní rok 2015/2016 podnikala naše 5.třída různé akce a aktivity. V zimě nechybělo bruslení, Den Země následovaný krátkým pěším výletem do okolí, nechybělo ani zasloužené grilování u paní učitelky a na rozloučení s paní učitelkou a Péťou a Honzou se vydali celá třída na sýpku. Podívejte se, jak jim putování skrz pátou třídou šlo.fotogalrie
 

Na kole krajinou historie

01.07. 2016
Na kole krajinou historie
  Naše škola se letos na jaře zúčastnila zajímavého projektu,který organizovalo Středisko služeb škole Brno.Již  název ,, Na kole krajinou historie“ vystihuje zaměření projektu.Šlo o spojení cyklistického výletu s poznáváním historických zajímavostí v okolí zúčastněných škol.Kromě naší školy se zapojily ZŠ Blížkovice a ZŠ Šumná.Na každé ze zúčastněných škol pracoval tým žáků / u nás žáci VII. a IX.třídy/,který připravil pro své hosty,kteří přijeli na kole, prezentaci nějakého historicky významného místa ze svého okolí.fotogalerie

Olympijský den

28.06. 2016
Olympijský denDne 23.6.2016 proběhl olympijský den. Podívejte se, jak nám to šlo.fotogalerie

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

fotogalerie

LÍZÁTKOVÝ BĚH

16.06. 2016
  Jako každý rok tak i letos proběhl dne 16.6.2016 Lízátkový běh parkem. Zúčastnily se všechny třídy 1.stupně nevyjímaje Mateřské školky. Všichni účastníci si to moc užili a pro každého bylo připravené sladké lízátko.fotogalerie

Skalica

15.06. 2016
   Pro nás deváťáky to byla předposlední výletní akce na naší škole.
 
   V rámci projektu knihovny ,,Pojďme si rozumět" jsme se 8.6.2016 zúčastnili překrásného zájezdu na Slovensko. Navštívili jsme historické město Skalica. Jedná se o 15tisícové, v minulosti také hlavní město, město na Slovensku. Hned po příjezdu nás uvítala p.ředitelka městské knihovny. Po krátkém seznámení s městem a občerstvení nás provedla budovou plnou moudrostí v písemné podobě,tj.knihovnou. Poté nás zavedla do soukromé základní školy. Zde na nás netrpělivě čekali deváťáci, kteří nám ukázali celý školní areál. Stali jsme se také součástí výuky v 1., 5., 7 třídě. Nahlédli jsme do učebnic, sešitů a vyslechli výklad látky ve ,,slovenštině". Jazyk našich sousedů nám nedělal problémy, nepotřebovali jsme ani tlumočníka. Pokračovali jsme prohlídkou města, stále  našimi průvodci byli deváťáci již zmiňované školy. Podívali jsme se do dvou kostelů, Domu kultury, rotundy sv.Jiří, na pozůstatky městských hradeb. Velmi zajímavá byla prohlídka kuchyně, kde se již několik desetiletí pečou výborné trdelníky. Samozřejmě nám byly nabídnuty k ochutnání a měli jsme možnost si tuto sladkost zakoupit i domů. Po výborném obědě se žáci s námi rozloučili a paní ředitelka knihovny nám předala dárky. Pozvali jsme žáky ze Slovenska k nám do Jevišovic a Znojma. K výborné náladě a nezapomenutelným zážitkům přispělo i velmi slunné počasí. Za zprostředkování zdařilé akce chceme velmi poděkovat p. Komůrkové. Také děkujeme řidiči autobusu panu Pavlu Svobobovi a v neposlední řadě našemu panu starostovi Pavlu Málkovi, který nám dopravu zafinancoval.

Ještě jednou moc děkujeme. Vaši deváťáci.....(p.uč. Zeiserová)

MIKULČICE

Mikulčice
 
19.5.2016 se žáci 6. a 7.tříd zúčastnili v rámci výuky dějěpisu doprovodných programů Slovanského hradiště v Mikulčicích. Nejprve jsme navštívili expozici z období Velké Moravy. Po prohlídce nádherných nálezů jsme přešli za archeologem. Ten nám povídal o své práci a prakticky jsme  si něco vyzkoušeli. Potom jsme si na louce zahráli hru drveník (=špalíkovaná)  a zastříleli si z luku. Vyzkoušeli jsme si také psaní na voskových destičkách s luštěním slov v hlaholici. Nakonec někteří odvážlivci si z vyhlídkové věže prohlédli krásnou místní krajinu.
 
   Moc se nám to líbilo a chtěli bychom si podobnou akci zopakovat.
Žáci 6. a 7. třídy (p.uč.Zeiserová, p.uč. Zavadilová)

Vida Brno 3.A,3.B,5.třída

13.06. 2016
Vida Brno 3.A,3.B,5.třídaVida Brno -
Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše můžete zažít v zábavním vědeckém parku VIDA! Tento vědecko zábavný park navštívily třídy 3. a 5. Program na zpestření zněl Barvy života, kde si žáci vyzkoušeli UV dívání a pohled na svět očima mouchy. Výlet se všem moc líbil.fotogalerie

Dopravní soutěž mladých cyklistů-Krajské kolo

13.06. 2016
Dne 31.5.2016 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.Po slavnostním zahájení se už konečně začíná soutěžit. Souběžně probíhaly testy z pravidel silničního provozu, zdravověda i již zmíněná jízda zručnosti
Jízda zručnosti – nenáviděná disciplína – zde se dá hodně získat, ale i hodně ztratit. I ten, co je celou dobu v průběžném bodování na prvním místě, se může po jízdě zručnosti ocitnout i na tom posledním. Taková jízda zručnosti prostě je.
Nejprve nezbytné seznámení s překážkami a vysvětlení pravidel.Pro jednoho je podjetí překážky banální zaležitostí, jiný na ní ztroskotá.Velké poděkování hlavnímu organizátorovi soutěže, kterým bylo Ministerstvo dopravy – BESIP, jeho partnerům i Městské policii v Brně, která zajišťovala organizaci a průběh soutěže v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání.

Výsledková listina dopravní soutěže mladý cyklista – Krajské kolo 1.kategorie

PořadíŠkolaTrestné body
1.ZŠ Morávkova, Vyškov
153
2.ZŠ Loděnice196
3.ZŠ Jevišovice239
4.ZŠ Jasanová, Brno246
5.ZŠ Dvorská, Blansko258
6.ZŠ M. Kudeříkové, Strážnice277
7.ZŠ Klobouky u Brna333
8.ZŠ Lesní pole, Vyškov420

Řemesla

13.06. 2016
ŘemeslaŘemesla jako je řezbářství, včelařství, pletení pomlázek si mohli žáci 2., 3.B a 4.třídy vyzkoušet v ekologickém programu chaloupky z Kněžicích.fotogalerie

KOLÁČ ŠTĚSTÍ

06.06. 2016
KOLÁČ ŠTĚSTÍ   Pohádku Koláč štěstí si nacvičili žáci 5.-9.tříd v hodinách Sborového zpěvu. Pohádka měla veliký úspěch. Tímto Vás srdečně zveme na její premiéru 11.6.2016 v 19 hodin v sále Komenia.fotogalerie

LISTOVÁNÍ LUKÁŠ HEJLÍK

06.06. 2016
LISTOVÁNÍ LUKÁŠ HEJLÍK   V rámci projektu Listování bylo pomocí p.Komůrkové objednané představení Lukáše Hejlíka.
Pro 1.stupeň:Příběh strýčka Ludvíka v honduraské stepi

     2.stupeň : Autobiografie Usaina Bolta
Herci předvedli úžasné představení, do kterého zapojili spoustu našich žáků. fotogalerie

O třech jablíčkách

06.06. 2016
O třech jablíčkách   Pohádku O třech jablíčkách a O princi Nenadálkovi   nacvičila naše devátá třída pod vedením p.uč.Zeiserová. Hodiny slohu naplnili nacvičováním této hry a v hodinách VV si vytvořili své kulisy a propriety. Velkou snahu a odhodlanost dotáhnout hru do konce bylo od našich spolužáků ohodnoceno neutišujícím potleskem.fotogalerie

Louka plná dětí

06.06. 2016
   Ve čtvrtek 26.5.2016 se uskutečnila dlouho připravovaná akce Louka plná dětí – na Městské plovárně ve Znojmě, které se zúčastnilo 600 dětí ze Znojma a dalších škol znojemského okresu , které byly přepraveny celkem sedmi autobusy – žáci znojemských škol se přepravili po vlastní ose. Děti a jejich doprovod přivítali místostarostové města Znojma Mgr. Jan Grois a Mgr. Jan Blaha. Za doprovodu moderátora Michala Chylíka a po ukázce gymnastů a gymnastek KSG Znojmo – pod vedením Mgr. Ivany Křístelové - se mladí, začínající sportovci začali seznamovat se stanovišťmi, která pro ně byla připravena – a na obdržených kartičkách se začaly doplňovat plněné úkoly. Naše škole se za pomoci p.uč.Markéty Vajčnerové mohla také zúčastnit.fotogalerie

Celkem bylo připraveno 15 druhů sportů.
https://www.youtube.com/watch?v=9qqumVc5eI4&feature=youtu.be

Karneval 2018

02.06. 2016
Karneval 2018
   1.června u nás na škole proběhl Den dětí spojený s karnevalem. Průvod vedený čestně 9.třídou prošel k radnici, kde byli žáci odměněni sladkou odměnou. Dále pokračoval ke Drink marketu a k Domovu pro seniory a pak zpět ke škole. Po návratu se sešla celá škola v tělocvičně, kde se jednotlivé třídy představily a byla z nich vybrána nejlepší maska. Následovalo soutěžení o sladké odměny, které bylo v režii deváťáků.fotogalerie

Kočky

Kočky   Malování kočky proběhl na naší škole ve 2., 3., 4.a 9,třídě. Rozvoj techniky kresby se podařil všem zúčastněným. fotogalerie

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužekPodívejte se na práci našich žáků ve výtvarném kroužku pod vedením p.Neumannové.fotogalerie

Dopravní soutěž mladých cyklistů

15.05. 2016
Dopravní soutěž mladých cyklistů
   V úterý 10.5.2016 se za účasti Aktivu BESIP odboru dopravy Městského úřadu Znojmo, Asociace pro podporu sportu, kultury a vzdělávání při Pedagogickém středisku Znojmo, Policie ČR, Dopravního inspektorátu, Českého červeného kříže Znojmo, Základní školy JUDr. Josefa Mareše, Autoškoly ELKO a Autoškoly Chládek, Centrum AMAVET pod záštitou Ministerstva dopravy - BESIP konala Dopravní soutěž mladých cyklistů okresu Znojmo.

   Soutěžilo se na půdě Základní školy JUDr. Josefa Mareše a dále přilehlých ulicích, kde probíhala Jízda městem. Účastníci této soutěže bojovali v těchto disciplínách: 
1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test)
2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část jízda městem podle pravidel - hlídky PČR
3. Jízda zručnosti na kole
4. Zásady poskytování první pomoci
5. Práce s mapou - určení nejbezpečnější cesty 
 
   Vítězové okresního kola postoupili do krajské soutěže, která se koná 31.5.2016 v areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno v Brně - Pisárkách. 
 
Pořadí I.kategorie - mladší
 
1. ZŠ a MŠ Jevišovice
2. ZŠ a MŠ Kravsko
3. ZŠ a MŠ Šumná
4. ZŠ Lubnice
5. ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní 
6. ZŠ Prosiměřice
7. ZŠ Nám. Republiky, Znojmo
8. ZŠ a MŠ Tasovice
9. ZŠ JUDr. J. Mareše, Znojmo
 
Pořadí II. kategorie - starší
 
1. ZŠ a MŠ Kravsko
2. ZŠ a MŠ Jevišovice
3. ZŠ a MŠ Šumná
4. ZŠ Prosiměřice
5. ZŠ Lubnice
6. ZŠ Nám. Republiky, Znojmo
7. ZŠ a MŠ Tasovice
8. ZŠ JUDr. J. Mareše, Znojmo
9. ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní

Naši školu reprezentovali: 

I.kategorie:                             II.kategorie:

----------------                          -----------------

Marie Tenorová                    Nikola Čížková

Tereza Čížková                     Zuzana Straková

Tomáš Heletej                      Martin Líška

Matyáš Hubatka                   Gabriel Brandauer 

Umístění v jednotlivcích (z 36 soutěžících v každé kategorii):

----------------------------------------------------------------------------------

1. Marie Tenorová                 4. Martin Líška

2. Tomáš Heletej                   5. Nikola Čížková 

4. Tereza Čížková                  6. Gabriel Brandauer

5. Matyáš Hubatka                7. Zuzana Straková

Velikou zásluhu nad tímto vítězstvím má p.uč.Lenka Líšková, která žáky na soutěž připravila.fotogalerie

Atletika ve škole

   Naši žáci úspěšně reprezentují školu v různých odvětvích sportu. Tentokrát se jednalo o atletiku, kde žáci soutěžili v běhu, skoku vysokém, skoku dalekém a vrhu koulí atd.
V okresním kole Poháru rozhlasu skončily starší žákyně na 3.místě (z 9 škol) a mladší žákyně na 4.místě (z 9 škol).
Starší chlapci skončili na 6.místě (z 12 škol) a mladší chlapci 9. (z 11 škol).

Okresní přebor na dráze madšího žactva a přípravek nás vzorně reprezentovalo hned několik žáků :
VINCENT BOUZEK  - 3. místo běh 50m, 4.místo běh na 600m
HANA NOVÁKOVÁ - 5. místo běh na 50m, 9.MÍSTO SKOK DALEKÝ
MICHAL PROCHÁZKA - 3.MÍSTO BĚH NA 60M, 4.místo skok daleký
TOMÁŠ HELETEJ - 3.místo 150m
VOJTĚCH HRUŠKA 1.místo běh na 150m
ŠIMON JORDÁNEK - 5.místo běh na 150m
ANDĚL JÍLKOVÁ - 2.místo běh na 150m, 12.MÍSTO SKOK DALEKÝ
GABRIEL BRAUNDAUER- 6.místo běh na 800m
ANETA POSPÍCHALOVÁ - 1.místo běh na 800m
KAREL JEŽ - 1.místo skok vysoký, 2.místo skok daleký
VOJTĚCH HRUŠKA - 4.místo skok vysoký
VOJTĚCH FIALA - 5.místo skok vysoký
BERENIKA ŠIMÁKOVÁ - 5.místo skok vysoký
PETR SOKOLA - 5.místo hod kriketovým míčkem, 11.místo skok daleký
SÁRA PRYCLOVÁ - 7.MÍSTO SKOK DALEKÝ
TOMÁŠ HELETEJ 4.místo hod kriketovým míčkem
KAMIL ŠVABÍK - 5.místo hod kriketovým míčkem
ANETA POSPÍCHALOVÁ - 4.místo hod kriketovým míčkem
NATÁLIE VORBISOVÁ -  6. místo hod kriketovým míčkem
MONIKA NOVOTNÁ - 17.místo skok daleký, 16.místo běh na 800m


DEN MATEK

06.05. 2016
Dne 5.5.2016 proběhlo vystoupení ke Dni všech maminek, babiček a tet. Pestrý program pobavil plný sál.fotogalerie

SEIFEROS

05.05. 2016
SEIFEROSSeiferos - záchranná stanice nám přivezla ukázat chráněné dravce z řad krahulcovitých, krkavcovitých a sokolovitých. Program probíhal na louce u Nového zámku. Sokolníci nám ukázali  jak loví různí dravci, nechybělo ani vlastní vypouštění. fotogalerie

Slavíček

05.05. 2016
Slavíček

   V dubnu jsme se jako obvykle zúčastnili vyřazovacího kola pěvecké soutěže Znojemský Slavíček ve Znojemské Besedě. V nejmladší kategorii naši školu reprezentovali Patrik Brázda a Vanessa  Peřinková, v kategorii žáků 4.-6. ročníků to byli Tomáš Heletej a Michaela Mazálková.V opravdu silné konkurenci zpěváků, kteří jsou často členy cimbálových hudebních skupin se dokázal prosadit a postoupit do divadla pouze Karel Auer, který soutěžil v nejstarší kategori i se svou sestrou Petrou Auerovou. Budeme proto Kájovi všichni držet palce, aby se mu dařilo i v dalším kole této pěvecké soutěže, které proběhne 22.5. ve znojemském divadle s cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka.  fotogalerie         

Matematická olympiáda

05.05. 2016
   Matematické olympiády se zúčastnil Martin Liška, který ve své kategorii obsadil 7.místo a Jiřina Štěpánková, která ve své kategorii obsadila 6.místo.

ČARODĚJNICKÝ DEN

03.05. 2016
ČARODĚJNICKÝ DENČARODĚJNICKÝ DEN se konal 29.4.2016. Stezku plnou úkolů pro 1.-3.třídu připravili naši páťáci. Žáci si tento den moc užili.fotogalerie

DEN ZEMĚ

02.05. 2016
DEN ZEMĚ22.4.2016 se uskutečnil na naší škole DEN ZEMĚ. V tento den byly třídy rozděleny na uklízení a zvelebování našeho okolí.
Nahlédněte co jsme vše, za pomoci žáků a učitelů, vyčistili :
3.třídy - cesty směrem k přehradě
4.třídy - park
5.třída - přehradu
6.třída - naučnou stezku
7.třída - sportovní hřiště
8.a 9.třída -zrytí  beach volleybalového hřiště
Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu.fotogalerie

Rybářský kroužek

29.04. 2016
                   EXKURZE DO RYBOCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ POHOŘELICE
   Dne 25.4.2016 se 13 dětí z rybářského kroužku účastnilo exkurze ve Velkém Dvoře v Pohořelicích. Rybnikářství Pohořelice je zaměřeno na produkci sladkovodních ryb.
   Žáci byli seznámeni s tolstolobikem, línem, štikou, sumcem, candátem, Koi kaprem (okrasná ryba).
   Poté jsme navštívili laboratoř řízené reprodukce ryb. Konec exkurze jsme zakončili v prodejně ryb, kde si děti mohly zakoupit uzené ryby, rybí paštiky. Mgr. Kateřina Neuschlová

FOCENÍ TŘÍD

9.5.2016
proběhne na naší škole 
FOCENÍ TŘÍD!!!

McDonalds cup

27.4. a 28.4.2016 proběhlo utkání McDonalds cup v Příměticích. Žáci byli věkově roztříděni na 2.- 3.ročník, další den 4.-5.ročník. Mladší žáci skončili na 3.místě a starší žáci na 4.místě.

Okresní přebor ve volejbalu

19.4.2016 se konal okresní přebor ve voleybalu žáků a žákyň v Příměticích. Chlapci vybojovali 1.místo a děvčata skončila na 3. místě.

Den Matek

   ZŠ a MŠ Jevišovice Vás srdečně zve
na slavnostní vystoupení žáků ke 
  DNI MATEK,
které se uskuteční
5.května 2016 v 18 hodin v sále Komenia.

  
V programu vystoupí : pěvecký sbor z Hrotovic pod vedením
  PhDr. Františka Malého, mladší pěvecký sbor, mažoretky, vítězové recitační soutěže a účastníci slavíčka.

Recitační soutěž

Recitační soutěž
   21. a 22.března 2016 se naši žáci a žákyně zúčastnili oblastního kola celostátní recitační soutěže ,,Dětská scéna 2016".
   Soutěžení probíhalo ve Znojemské Besedě. Ve starších kategoriích nás reprezentovaly žákyně Jana Čapounová z 8.třídy a Karolína Černá z 9.třídy.
   Velmi úspěšní byli ,,mladší recitátoři". Terezka Vaňková ze 3.A okouzlila porotu vyprávěním pohádky Zdeňka Svěráka a Marek Mandát ze 3.B zase výborně přednesl komickou pohádku Františka Nepila.
   Obě děti byly za svůj výkon ohodnoceny čestným uznáním poroty.
   Na soutěž žáky připravila a texty vybírala p.uč. Jolana Karlová.

Lyžařský kurz 2016

Lyžařský kurz 2016fotogalerie

Zábavný týden

Zábavný týden   Zábavný týden je za námi. Žáci opravdu poctivě plnili zvolené oblečení, proto vítězů máme více.
 Na 1. místě se umístily třídy ( žádný žák z této třídy ani jednou nezapomněl) :
2.třída
3.A
3.B
4.třída
9.třída
 2.místo : 1.třída
               6.třída
3.místo : 5.třída
               7.třída
4.místo : 8.třída

Zábavného týden se zúčastnila také naše Mateřská škola. Jak nám to všem slušelo se můžete podívat na následujících fotkách. fotogalerie

Loutkové představení

Ve středu 17.3.2016 k nám na školu přijelo loutkové divadlo z Prahy. Paní Kopecká (potomek Matěje Kopeckého) nám představila různé loutky, nechyběla ani varietní shou.fotogalerie

velikonoční knihovna

velikonoční knihovna
   Knihovna v Jevišovicích pod vedením p.Zdeňky Komůrkové pro nás opět připravila besedu o zvycích a obyčejích v průběhu Velikonoc. Tematicky bylo doplněno dotvářením velikonočních vajíček. Beseda byla perfektně zpracovaná a děti si z ní odnesly spoustu nových informací
.fotogalerie

Zápis 2016

Zápis pro budoucí prvňáčky proběhl 2.2.2016. K zápisu přišlo celkem 34 dětí, zapsáno bylo 26 dětí.  fotogalerie

Velikonoční tvoření v DpS

Velikonoční tvoření v DpS
   Velikonoce jsou již za dveřmi a tak se první a druhá třídy vypravila do Domova pro seniory v Jevišovicích tvořit velikonoční vajíčka. Čekala je nepřeberná množství vyfouknutých vajíček, které si děti mohly ozdobit dle vlastní fantazie. Tato vajíčka si můžete prohlédnout na velikonočním stromě, který stojí před DpS.fotogalerie

SBĚR PAPÍRU

22.3.2016 proběhne na naší škole SBĚR PAPÍRU. Zvážený a podepsaný papír můžete přinést do školy již od 21.3.2016. Za sběr papíru děkujeme.

ZÁBAVNÝ TÝDEN

Týden od 14.3.-18.3. naši deváťáci pro nás připravili zábavný týden. Každý den bude věnován jinému tématu.

PONDĚLÍ : Povolání : KOMINÍK                  DOKTOR
                                   UKLÍZEČKA               ČÍŠNÍK
                                   KUCHAŘ                   NÁMOŘNÍK
                                   OPRAVÁŘ                 HASIČ
                                   POLICISTA

ÚTERÝ : PROUŽKOVANÉ, PUNTÍKOVANÉ NEBO KOSTKOVANÉ OBLEČENÍ

STŘEDA : BÍLÉ TRIČKO NEBO KOŠILE + KRAVATA NEBO MOTÝLEK

ČTVRTEK : OBLEČENÍ NARUBY + KŠILTOVKA NEBO KLOBOUK

PÁTEK : ZVÍŘATA :   ZEBRA               LEV
                                  KOČKA              ŽÁBA
                                  PES                   OPICE
                                  MYŠ                  PRASE
                                  TYGR                 KŮŇ
Každý den se bude vyhodnocovat nejpilnější třída (nejvíce oblečených dětí ve třídě). Vítěze čekají sladké odměny. Přejeme pěknou zábavu :)

Karnevalové masky

11.02. 2016
Karnevalové masky   Únor je měsíc karnevalů a  masopustu a ani naši žáci, tentokrát 5.třída, nezahálela s vlastní výrobou karnevalových masek. 

Olympiády

V měsici lednu proběhla dějepisná olympiáda, které se zúčastnil Štěpán Tesař. Své znalosti uplatnil při všeobecné dějepisném přehledu. Obsadil 24.místo.
   V únoru proběhla olympiáda z Českého jazyka, které se zúčastnila Julie Částková a Adéla Bouzková. Obě dívky ukázaly své přednosti. Julie obsadila 8.místo a Adéla 14.místo.

Vánoční koncert

Všechny Vás srdečně zveme na Vánoční koncert a  vánoční jarmark, který se uskuteční 17.12.2015 v 18 hodin v sále Komenia.

Listování

30.11. 2015
   27.12.2015 proběhlo na naší škole Listování. Listování je průběžné pročítání knížky s dramatizací obsahu. Čtenou knížku nám sehráli herci pražských divadel. Pro 1.stupeň to bylo O rackovi a kočce, pro 2.stupeň -  Dračí guláš. Listování bylo hrazeno z výzvy č.56, do které se naše škola zapojila. Výběr knížek jsme ponechali na paní Komůrkové, která nám představení zajistila, tímto jí patří velký dík.

Vánoční ozdoby

Vánoční ozdobyVe čtvrtek 19.11.nás třeťáky pozvaly aktivizační pracovnice z Domova důchodců v Jevišovicích na pomoc při vybarvování dřevěných vánočních ozdob. Připraveny a vyřezány byly různé tvary s motivy Vánoc. Žáci pracovali s akrylátovými barvami a s pomocí vlastní fantazie dotvářeli ozdoby. Všechny byly nádherné, na výtvory Vašich dětí se můžete přijít podívat při začátku adventu k DD v Jevišovicích. Všechny ozdoby budou vystavené na jejich Vánočním stromě.fotogalerie

Plavání 2015

Plavání 2015
Kurzu plavání se zúčastnila 3.A, 3.B a 4.třída. Kurz probíhal 9 týdnů, kde žáci byli seznámeni se všemi styly plavání i  se záchrannou tonoucího. Po absolvování kurzu se všichni naučili plavat a prvotní strach z vody byl odstraněn. Na tento kurz nás vozila autodoprava Ludvík, tuto cestu si hradili žáci sami (300 Kč). Kurz plavání a pronájem bazénu hradila škola.
Výuka stála 24 696 Kč (hrazeno z ONIV-ostatní neinvestiční náklady),
pronájem bazénu 19 210 Kč (hrazeno z provozu školy)
Je nutné podotknout, že ostatní školy, respektive žáci si kurz plavání hradí sami (950 Kč na žáka).fotogalerie

Pátrání po historii Jevišovic

Pátrání po historii JevišovicPátrání po historii Jevišovic se vydali naši žáci 3.B. Stali se z nás detektivové a po průzkumu terénu a najití helmy z války a různých drobností se paní učitelka rozhodla nám ukrýt poklad. V pondělí jsme se vydali s pomocí buzoly a určených azimutů najít ukrytý poklad v nitru parku. Po úspěšném pátrání jsme přece jen poklad našli.Jupí :). Poklad byl výborný.fotogalerie

Policie ČR

Policie ČR
    V měsíci říjnu navštívily některé třídy prvního stupně naši místní policejní stanici. Žáci byli obeznámeni s pravidly silničního provozu, s pravidly chování v běžném životě. Nechyběly ukázky práce POLICIE ČR, žáci si mohli prozkoumat policejní auto, vyzkoušet neprůstřelnou vestu, dát otisky prstů a další zajímavé aktivity naší policie. Celé policejní stanici moc děkujeme za vřelé přijetí a za strávený čas a trpělivost s námi.fotogalerie

Farma Zašovice

22.10. 2015
Farma Zašovice16.10.2015 se 4. a 5.třídy zúčastnily exkurze v ekologickém centru Chaloupky - na farmě v Zašovicích.  Žáci se seznámili s hospodářskými zvířaty, s životem na farmě i se zpracováním faremních produktů.
   Vyrobili a pochutnali si na domácím másle a podmáslí, domů si také odvezli výrobky z ovčí vlny, které si vlastnoručně zpracovali.fotogalerie

Farma Zašovice

14.10. 2015
Farma Zašovice
 
   9.10.2015 obě třetí třídy navštívily rodinnou farmu v Zašovicích na Třebíčsku.
 
   Majitel farmy nám v terénu všechna chovaná zvířata a uspořádal pro děti zábavnou soutěž v odklízení koňských a jiných bobků. Děti se zručně oháněly hráběmi, vidlemi a lopatami.
 
   Po práci venku jsme se přemístili do budovy farmy, kde nám paní majitelka připravila překvapení – děti sis amy vyrobily ze sesbírané čerstvé smetany máslo a také je pochopitelně na připraveném chlebíčku ochutnaly. No bylo to vynikající.
 
   Vyzkoušeli jsme si i dojení kravského vemínka (z rukavice).
 
   Následovala soutěž v poznávání vlny (z jakého zvířete ji ostříhali) a ukázka spřádaného ručního tkaní a plstění. Všechny tyto aktivity si děti také hned samy vyzkoušely. Zjistili jsme, že vyrobit svetřík není jen tak.
 
   Závěrem celé návštěvy bylo očekávané nakupování vynikajících produktů farmy – přírodní sýry, brynza, jogurty atd.fotogalerie
 

PŘEDZÁMČÍ

29.09. 2015
PŘEDZÁMČÍ   Naše celá škola byla pozvána na prohlídku expozice předzámčí Starého zámku v Jevišovicích. Budovou nás provedl pan starosta p. Pavel Málek. Nově opravené expozice nás velmi překvapily a poučily. Vyvrcholením bylo projití strašidelného bludiště, které je součástí expozice. Panu starostovi děkujeme za věnovaný čas a výklad. fotogalerie

Exkurze u Auerů

Exkurze u Auerů   Naše třídy 3.A, 3.B a 4.byly na exkurzi na rodinné farmě u Auerů v Jevišovicích. Žáci mohli vidět různá hopodářská zvířata, jejich chov a krmení. Paní Auerová měla vždy připravený soubor otázek k daným zvířatům. Přehlídka zemědělské techniky zlákala nejednoho našeho žáka. Paní Auerové moc děkujeme za čas, který nám věnovala. Třídní učitelky.fotogalerie

Hudební pohádka

Dramaticky hudební pohádku nám přijeli zahrát herci z brněnského divadla Slunečnice. Tento soubor k nám zavítal, přes velký úspěch,  již podruhé. Tentokrát se jednalo o zakomponovanou přehlídku písniček z pohádek v dramatické formě. Na konci nechyběla diskotéka, které se zúčastnily všechny děti.
Divadlo Slunečnice :

 je profesionální soubor, jenž tvoří interpreti, kteří za sebou mají dlouholeté zkušenosti v oblasti herecké, ale zejména pěvecké. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 slaví teprve anebo spíše „už“ osmileté výročí, mohou se pyšnit odehráním mnoha desítek našich představení po celé ČR. Od pořadů pro malé děti navštěvující mateřské školky, pro žáky prvního i druhého stupně základních škol, přes před-stavení pro středoškoláky, lázeňské hosty a konče různými vystoupeními pro seniory.  Mezi jejich největší úspěchy patří fakt, že se každým rokem opětovně vrací ke svým divákům a zároveň tak pro ně s potěšením mohou tvořit další nová představení.fotogalerie

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 začíná v úterý 1.září 2015 (viz.Informace pro rodiče ).

Dinopark a ZOO Vyškov

   Výlet do  ZOO a Dinoparku Vyškov čekal na 1., 2.A a 2.B. Poznali jsme spoustu nových dinosauřích ,,příšer", nechyběla návštěva 3D kina, kde jsme se ocitli uprostřed oceánu a prohlídka menší ZOO doplnila naše znalosti o zvířátkách. Výlet nám udělal velkou radost.fotogalerie

Karneval

02.06. 2015
   Jako každý rok čekal naše žáky 1.června Den dětí spojený s karnevalem. Všichni zúčastnění se snažili přijít v různopestrém oblečení. Mohli jsme vidět princezny, kovboje, fotbalisty, zombie, smrtky, zajíčky, čarodějnice a další pohádkové bytosti. V devět hodin nás čekal průvod městem. Po návratu jsme se shromáždili v tělocvičně, kde nás čekala karnevalová shou.fotogalerie

Odznak OVOV

Odznak OVOV
 
    Naše škola je zapojena do celostátního projektu - Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Podmínky této soutěže zaměřené na tělesnou zdatnost spočívají ve splnění 10 disciplín.Na naší škole jsou zapojeni všichni žáci od 4. do 9.ročníku. Nejlepší z nich se ve středu 13.května zúčastnili okresního kola v Příměticích. Naše družstvo ve složení Julie Částková,Nikola Minarčíková,Jana Hochová, Barbora Fialová,Kamil Švabík,Michal Heletej,Josef Levý,Vojtěch Fiala skončilo na vynikajícím 4.místě. V soutěži jednotlivců se umístila Julie Částková na 6.místě, Barbora Fialová na 5.místě, Aneta Pospíchalová na 3.místě, Alžběta Vajčnerová  na 6.místě, Michal Procházka na 3.místě, Jan Schläfer na 3.místě, Kamil Švabík na 7.místě,Vincent Bouzek na 1.místě.

 

Pohár rozhlasu v lehké atletice

22.05. 2015
Pohár rozhlasu v lehké atletice
Pohár rozhlasu v lehké atletice
 
    Okresní kolo Poháru rozhlasu v lehké atletice žákyň se konalo v úterý 5.5.2015 na stadionu ve Znojmě,za účasti 9 škol okresu Znojmo.V kategorii mladších žákyň se naše družstvo ve složení Julie Částková,Jana Hochová,Šárka Bondaryevová,Barbora Fialová,Nikola Minarčíková,Nikola Čížková,Julie Derková,Aneta Pospíchalová umístilo na vynikajícím 3.místě s počtem bodů 4023, jako nejlepší vesnická škola. Družstvo starších žákyň obsadilo 7.místo.
 
      Velmi úspěšní byli i mladší žáci,kteří měli svou soutěž ve čtvrtek 7.5.Chlapci obsadili pěkné 5.místo.Školu reprezentovali Josef Levý, Jan Hoch, Michal Heletej, Vojtěch Fiala, Jan Srb, Karel Jež, Kamil Švabík.

Hasiči

12.05. 2015
Hasiči
   Návštěvu hasičské zbrojnice nám školákům 1., 2.A a 2.B. zajistil pan Milan Hubatka. Seznámil nás s prací dobrovolných hasičů a také jsme se dozvěděli o historii dobrovolných hasičů v Jevišovicích. Nechybělo ani zkoušení ochranných přileb, dozvěděly jsme se k čemu slouží proutnice, hadice B a C. Největší odměnou pro nás bylo nakouknutí do zákoutí hasičských vozů. Moc panu Hubatkovi děkujeme. fotogalerie

Záchranná stanice Ikaros

12.05. 2015
Záchranná stanice Ikaros   Do naší školy opět zavítala záchraná stanice Ikaros, přivezla a seznámila nás opět s novými zvířaty chované v záchranné stanici. Mohli jsme vidět různé druhy kudlanek, ježků, sov, soviček a hadů.fotogalerie

Chaloupky 6. a 7. třídy

05.05. 2015
   V pátek 17.4.2015 se žáci 6. a 7.třídy zúčastnili výukového programu v centru ,,Chaloupky - Zašovice" s názvem ,,Výroba sýru". Žáci si mohli přímo a osobně vyzkoušet, jak se sýry, máslo a třeba jogurt vyrábí a hlavně vyráběly bez pomoci různých chemických a mechanických prostředků. I příjemní a milí průvodci byli určitě nápomocni tomu, že se akce dětem velmi líbila a domů si kromě zážitků přivezli i mléčné výrobky domácí produkce.fotogalerie

DEN ZEMĚ

01.05. 2015
    DEN ZEMĚ proběhl u nás ve škole v pátek 24.4.2015. Každá třída se hned po ránu zhostila svých úkolů a vyrazila do práce. Rozdělit si naše městečko, pro jeho zvelebení a uklizení,  nebylo vůbec snadné.
I. a II.třídy vyrazily směrem k přehradě a nespočet plných pytlů dokazoval, že cesta nebyla zbytečná. Odměnou byla na přehradě stezka plná úkolů, odměněná drobnými sladkostmi.
III.třída vyklidila cestu od hřbitova směrem na Vevčice.
IV. třída se zaměřila na park kolem Medvědího kopce směrem ke Studánce.
V.třída při úklidu naučné stezky se hodně zapotila. Velké množství železa a odpadků, překvapilo všechny zúčastněné.
VI. třída odjela linkovým autobusem do třídírny odpadu do Dobšic. Zde se dozvěděli zajímavé informace o správném rozdělení plastů, třídění a zpracování. 
VII.třída se zhostila uklízení volejbalového hřiště v parku a jeho okolí.
VIII. a IX. třída se snažila zprovoznit hřiště a beach volejbal, posléze proběhlo zametení komunikace kolem autobusového terminálu.
Odměnou pro všechny naše žáky bylo opékání špekáčků na zvolených místech.
Všem žákům a učitelům děkujeme za zvelebení naší krajiny a okolí, ve kterém žijeme.fotogalerie

Úspěchy v matematické olympiádě

01.05. 2015
     8.4.2015 se konalo Okresní kolo matematické olympiády. Naše škola opět vyslala své žáky zúročit své znalosti a srovnat je s ostaními školami. A bylo co slavit, naši žáci získali přední místa v žebříčku bodování, čímž předčili leckteré matematické školy i gympl. Výborného výsledku dosáhli žáci ve svých kategoriích a to :
NIKOLA ČÍŽKOVÁ (8.ročník) - 2-místo    (ze 17 přihlášených)
MARTIN LÍŠKA (7.ročník) - 10.-12. místo    ( z 25 přihlášených)
JIŘINA ŠTĚPÁNKOVÁ (6.ročník) - 6.-7.místo    (ze 40 přihlášených)

Vlatní kniha 2.B

14.04. 2015
Vlatní kniha 2.B Měsíc březen byl měsícem knih a my jako správní čtenáři jsme navštivili místni knihovnu, vedenou p.Komůrkovou, na téma Výroba knih.
   Beseda byla opět velmi zajímavá a my jsme se během ní seznámili, jak se správná kniha vyrábí a co je vše k tomu zapotřebí. Že to není vůbec lehké nás překvapil fakt, když jsme stanuli před svým čistým papírem a své oblíbené knížce jsme měli navrhnout obal. Jak jsme se k tomu správně postavili se můžete s námi podívat.(p.uč.Petra Vaňková)fotogalerie

Zajímavé velikonoční pohoštění 3.třídy

14.04. 2015
Zajímavé velikonoční pohoštění 3.třídy
   K Velikonocům je spousta námětů co dělat. A co takhle ,,vařit" ?
   Zkusili jsme to. Po nezbytném školení o zásadách hygieny a bezpečnosti práce jsme krájeli a krájeli. A bez kapky krve Usmívající se. Směs salámu, sýru, papriky, mrkve .....jsme naplnili do skořápek od vajíček a zalili želatinou. Výsledek byl moc pěkný na pohled a na chuť ještě zajímavější. Žáci 3.třídy byli prací moc nadšení a navrhují další recepty pro příští vaření. (p.uč.Ivana Radová).fotogalerie

VIDA science centrum Brno 8.a 9.tříd, ZÁBAVNÝ VĚDECKÝ PARK

14.04. 2015
Chcete si hrát chytře ?
   V brněnském VIDA parku se exponátů dotýkat prostě musíte. Ale pozor - možná pak nevyjdete z údivu. Objevujete, objevujete..........
   Také naši žáci 8. a 9. ročníku = vědění chtiví, se 31.3.2015 této zábavy zúčastnili. Velice doporučujeme ostatním vycházku světem vědy !!!(p.uč. Zeiserová Hana, Zavadilová Milada).
fotogalerie

EKOFARMA ZAŠOVICE 8. a 9.tříd

14.04. 2015
   Chaloupky založily v roce 2012 v Zašovicích zemědělské družstvo. Na Salátově kopci nad obcí se pasou dvě krávy plemene Jersey a jejich telátka, 7 východofriských ovcí a asi 20 cigdji. Přímo na statku se vyrábí sýry, jogurty, tvaroh,...... V létě mají produkty ovčí a kravské, v zimě jen kravské.
Žáci 8.a 9.ročníku si 10.dubna přijeli vyrobit vlastní sýr a máslo. Hotové produkty jsme si přivezli do školy. Stačilo pouze koupit rohlík a zdravá a chutná svačina byla na světě. Zeptejte se spolužáků a svých dětí jak chutnala :) (p.uč.Zavadilová Milada, Zeiserová Hana ).fotogalerie

Krajská pěvecká soutěž v Brně

09.04. 2015
   Dne 26.3.2015 se podařil velkému pěveckému sboru ,,Děti z Jevišovic" husarský kousek. V krajské pěvecké soutěži v Brně získali v silné konkurenci 9 sborů Stříbrné pásmo. Pěvecký sbor ,,Děti z Jevišovic" reprezentovali znojemský kraj jako jediní. Velké poděkování patří sbormistryni Mgr. Jolaně Karlové
!!! Ve středu 15.4.2015 se od 16 :00  konají Třídní schůzky v kmenových třídách.!!!

Divadelní festival ve Vyškově

26.03. 2015
Divadelní festival ve Vyškově
   V pátek 20.března 2015 se náš školní pěvecký sbor ,,Děti z Jevišovic" již podruhé zúčastnily divadelního festivalu ,,Trdlinky ve Vyškově".  Letos děti předvedly pohádku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře ,,O dvanácti měsíčkách", kterou jste zhlédli na Vánočním koncertě. Přítomné festivalové diváky nadchl výkon celého sboru a velmi ocenili kvalitní zpěv sboristek : Gabriely Brechtové, Báry Fialové, Lucie Komůrkové a Nikoly Juránkové. Odměnou za téměř profesionální předvedení pohádky byl neutuchající potlesk diváků a mnoho pochvalných slov na adresu souboru.

Zeměpisná olympiáda

22.03. 2015
   Pěkného úspěchu  dosáhl žák 7.třídy Štěpán Tesař, který se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil ve své kategorii na výborném 5.místě (mezi 20 vybranými soutěžícími ze škol celého znojemského okresu. ( Pouhé 2 body mu chyběly k postupu do krajského kola.

Recitační soutěž

19.03. 2015
Recitační soutěž
    17. a 18.3.2015 se žákyně naší školy opět účastnily okresní recitační soutěže ve znojemské Besedě. V mladší kategorii nás reprezentovala Magdalena Viklická (2.A) ve starších Gabriela Brechtová (6.třída) , Barbora Fialová (7.třída) a Nikola Čížková (8.třída).
Všechny podaly pěkný výkon a ve velké konkurenci dokonce Barbora Fialová a Nikola Čížková okouzlily odbornou porotu natolik, že získaly čestná uznání za předvedenou recitaci. Žákyně do soutěže připravila Jolana Karlová.fotogalerie

Barevný týden

15.03. 2015
Barevný týden
    Barevný týden utekl jako voda a my všichni očekáváme vítěze. Žáci i učitelé všech tříd se snažili celý týden chodit v daný den s danou barvou. Naši ,,deváťáci" bedlivě každý den kontrolovali každou třídu, zda splnila pravidla hry. Zapomnětlivce bohužel trestali strhnutím bodu celé třídy. A tak vítězů máme více. Na prvních místech se umístily třídy : 1., 2.A, 2.B., 3., 5., 6., 8. a celý učitelský sbor. Aby to nebylo tak jednoduché, každý den o velké přestávce jsme se všichni společně fotili do tvaru,  kterou daná barva nejvíce představuje. Pojďte se podívat, jak se nám to vydařilo :
Pondělí - červená barva, tvar srdce.
Úterý - barva modrá, tvar vlny na moři.
Středa - barva bílá, tvar sněhuláka. Bohužel společné focení nám zkomplikoval déšť, proto se zúčastnilo pouze pár žáků.
Čtvrtek -  barva černá, tvar kříže.
Pátek - barva zelená, tvar listu.

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se aktivně zapojili do společného týdne. fotogalerie

Anglicko-české představení Pepina

15.03. 2015
Anglicko-české představení Pepina
   Anglicko-české představení brněnského divadla Slunečnice ,,Pepina" objednalo vedení školy jako odměnu a motivaci za Sběr papíru. Představením provázela Pepina, která se snažila pomoci ,,Toníkovi" doučit angličtinu. Představení mělo u žáků veliký úspěch. Aktivně byli zapojeni do představení a na závěr nechyběla anglicko-česká diskotéka.fotogalerie

Malování velikonočních vajíček 2.A, B

15.03. 2015
Malování velikonočních vajíček 2.A, BVe středu žáci 2.A a 2.B byli pozváni na malování velikonočních vajíček do Domova pro seniory v Jevišovicích. Každým rokem senioři v DD malují kolem 1000vajec, které na Velikonoční svátky rozvěsí na břízu jako ozdobu přicházejících svátků. Velice rádi jsme pomohli barvit kolem 300 vajíček. Za odměnu jsme si mohli každý dvě odnést. fotogalerie

BAREVNÝ TÝDEN od 9.3. - 13.3.

Tento týden nás čeká Barevný týden. Každý den bude zaměřen na jinou barvu.
Pondělí - červená barva
úterý - modrá barva
středa - bílá barva
čtvrtek - černá barva
pátek - zelená barva
Každý den nás čeká společné foto, proto nezapomeňte a zapojte se do společné práce.

Okresní přebor v badmintonu

Okresní přebor v badmintonu pořádal Dům dětí a mládeže ve Znojmě. Na soutěži se představilo bezmála 50 závodníků. Žáci byli rozděleni do věkových kategorií. Naši žáci úspěšně reprezentovali naši školu.

V kategorii chlapci 10 - 12 let         2. místo  M. Procházka
                                                     3. místo  Tomáš Heletej

chlapci 13 - 15 le2. místo Roman Moravčík
                             3. místo Josef Levý

dívky 13 - 15 let    1. místo Petra Hudecová
                            2. místo Nikola Juránková
                            3. místo Dominika Hanzalová

Zeměpisná olympiáda

V okresním kole zeměpisné olympiády ve Znojmě nás reprezentovali žáci Tesař Štěpán a Karel Smolka. V kategorii A se umístil Smolka Karel na 12.místě a v kategorii B Štěpán Tesař na 5. místě.

Dějepisná olympiáda

Naše žákyně Karolína Černá a Nikola Čížková se zúčastnily dějepisné olympiády ve Znojmě. Veškeré poznatky zúročily ve všeobecném přehledu. Přes velkou konkurenci se Karolína Černá umístila na 26.místě a Nikola Čížková na 27.místě.

Lyžařský kurz 2015

Lyžařský kurz 2015

  Lyžařský kurz naší školy se konal již tradičně v  Jeseníkách , v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem v termínu od 17. do 23.ledna 2015. Letos se ho zúčastnilo 39 našich žáků ze 4. -9.ročníku. I když se lyžovalo na sjezdovce s převážně umělým sněhem, byly podmínky pro výcvik a lyžování výborné. Počasí bylo příjemné zimní, bez velkých mrazů. V letošním roce se zájezdu zúčastnilo 17 úplných lyžařských začátečníků. Největší radost mělo 5 instruktorů z toho, že se všichni nováčci naučili lyžovat a sjíždět bezpečně obloučky lyžařské svahy a že si k tomuto sportu vytvořili kladný vztah. Někteří starší žáci absolvovali přitom lyžařský kurz  naší školy již popáté. Pro všechny žáky má účast na kurzu velký význam nejen v tom, že se naučí lyžovat a že pobývají ve zdravé přírodě, ale získají i mnoho dalších dovedností- naučí se samostatnosti, životu v kolektivu, vzájemné pomoci, naučí se společně trávit volný čas atd. fotogalerie

Lyžařský kurz 17.1.-.23.1.2015

39 žáků ze 4. až 9. třídy se zúčastní lyžařského výcviku v Kunčicích  u Starého Města pod Sněžníkem.
Sraz u školy v 8.00 h. 

Lyžařský zájezd do koutů nad Desnou

   Dne 30.1.2015 pořádá Sokol Jevišovice lyžařský zájezd do Koutů nad Desnou.

Odjezd : v 6:00 od ZŠ a MŠ Jevišovice

Příjezd: ve večerních hodinách

Cena dopravy :  člen Sokola  100 Kč

                            ostatní 300 Kč

                           děti zdarma, pouze v doprovodu rodičů

Zájemci mohou kontaktovat p.uč. Jolanu Karlovou.

Tři králové v knihovně v Jevišovicích s 2.B

Třída 2.B navštívila místní knihovnu v Jevišovicích právě 6.ledna 2015, kdy se v tento den slaví svátek Tří králů. Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice. Příběh o K + M + B a další zajímavé příběhy, omalovánky a úkoly si pro nás připravila pro tuto besedu p. Komůrková, které patří velké díky. fotogalerie

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídyV úterý 3. února 2015 od 13,00 do 16,00 hodin se  koná zápis žáků do 1. třídy. Vemte si - občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou.

Šikulky

   Od září pracuje při školní družině kroužek ŠIKULKY, pod vedením p. vych Neumannové. Každý pátek se v něm vystřídá více jak 30 dětí, zejména   z 1. a 2. třídy. Vyrábíme různé dekorační předměty z papíru, textilu, vyšíváme na papír. Mikuláš a Vánoce jsou zdrojem nespočtu nápadů. Vyráběli jsme obličejové masky čertů, loutku čertíka, andělíčky a vločky. fotogalerie

Školní družina

 Práce školní družiny je velmi rozmanitá. Jak všichni víme, mají zde děti na výběr spoustu společenských her, krásné zázemí a  hřiště, kde se mohou sportovně vyžít.
   V rámci školní družiny se od začátku školního roku otevřely dva kroužky. Tvořínek a Šikulky, pod vedením p.vych. Neumannové a p.vych. Novákové. Oba kroužky jsou zaměřeny  na výrobu krásných dárků, hraček, přání, práci s keramikou a práci s netradičními materiály. Děti zde využívají především jemnou motoriku, svoji představivost a fantazii a umění něco vyrobit a dokončit. Výrobky potěší oko i duši. Podívejte se s námi. fotogalerie

Školní turnaj dvojic ve voleybalu

   V úterý 16.12. se konal tradiční vánoční turnaj dvojic ve volejbalu. Vítězem se stala dvojice Gábina Novotná, Jana Jílková, na druhém místě byla Nikola Juránková s Adélou Bouzkovou a třetí skončila Karolína Černá s Janem Schlaferem.

   Ve 3.kole okresního přeboru ve volejbalu,které bylo sehráno v Jevišovicích se naše děvčata utkala s Šanovem.První utkání prohrála 2: 0,ve druhém utkání naopak dokázala nad
svým soupeřem 2 : 0 zvítězit.  
Mgr. Jan Vajčner

 

Vánoční florbalový turnaj

    Dne 18.12.2014 se mladší žáci naší školy zúčastnili ve Znojmě Vánočního florbalového turnaje. Po bojovném a snaživém výkonu obsadili 7.místo z 12 účastníků.
Pochvalu zaslouží tito žáci : Procházka Michal, Procházka Mirek, Klika Tomáš, Brandauer Gabriel, Černý Marian, Prodělal Jan, Jordánek Šimon, Heletej Tomáš, Bouzek Vincent.
Výsledky :
ZŠ Mládeže 2 : 4
ZŠ nám. Republiky 2 : 5
ZŠ Hrušovany 2 : 4
ZŠ Dobšice 6 : 1
ZŠ Šanov 7 : 2
ZŠ Vémyslice 3 : 2

Vánoční koncert a pohádka

Tak jako každý rok se těšíme na náš vánoční koncert, který má nejen své neopakovatelné kouzlo, ale i na to, čím nás zase naše paní učitelky se svými žáky překvapí. Koledy, vánoční písničky i něco navíc, hudební pohádka O dvanácti měsíčkách. S přáním příjemných svátků a všeho nejlepšího odcházeli velice spokojeni všichni návštěvníci koncertu.fotogalerie

Tři bratři

Jako každý rok se vydal celý I.stupeň na předvánoční výlet do znojemského kina Svět. Tentokrát nás čekalo shlédnutí nové pohádky Tři bratři. Úžásný zážitek si odnesli leckteří z nás. fotogalerie

Hvězdárna a planetárium Brno

 Začátkem prosince jsme vzaly naše prvňáky a druháky do brněnské Hvězdárny a planetária. Program ,,Vzhůru nohama“ nás pohádkovým příběhem zanesl do vesmírných dálek. fotogalerie

Podzimní spolupráce s Domovem pro seniory

     S Domovem pro seniory spolupracujeme dlouhodobě,  a proto velmi rádi přijali pozvání na tvorbu adventního věnečku naši druháčci,  zdobeného přírodninami. Jako obvykle měly aktivizační sestry pro nás vše připravené :  větvičky, sušené ovoce, šišky, keramické ozdoby, nabarvené věnečky atd…… 
   V listopadu jsme se v Domově pro seniory společně připravovali na nadcházející Halloween. Přidali se k nám i naši prvňáčci. Aktivizační sestry nám nachystaly dýně, které jsme si dle své fantazie mohli vydlabat a ozdobit. 
  Za obě návštěvy jsme poděkovali vánočním zpíváním a ozdobením vánočního stromu před vchodem do Domova pro seniory.Letošní spolupráci s Domovem pro seniory jsme zakončili 11.12.2014 společným pečením vánočního cukroví. fotogalerie

Exkurze v Agro

V rámci výuky prvouky  naše druhé třídy navštívili místní Agro Jevišovice. Zaměřili jsme se na zemědělskou i rostlinnou výrobu. Současně seznamujeme děti s prací místních podniků – jejich výrobky a fungováním. Velice děkujeme p.Veselé za příjemnou a informacemi nabytou exkurzi.  fotogalerie

 

Z lesů, vod a strání

Protože jsme škola, která se mimo jiné zaměřuje na ekologickou výchovu, naši prvňáčci a druháčci navštívili v říjnu výukový program ,, Z lesů, vod a strání“ v ekologickém centru Chaloupky na Třebíčsku. Děti byly nadšené stejně jako při loňské návštěvě. fotogalerie

Vánoční VÍDEŇ - 9.12.2014

Už se to stává skoro tradicí, že žáci 8. a 9. třídy jezdí vlakem se podívat a nasát nejen vánoční atmosféru, ale i poznat ulice a náměstí krásné  Vídně. Za dozoru paní učitelky Zeiserové a Zavadilové se nám žáci vrátili zdraví, spokojeni a vymrznuti. viz fotogalerie

Žesťový vánoční koncert - 8.12.2014

V programu muzikanti žesťového kvarteta AMICUS-TET zahráli dětem známé české i světové koledy. melodie lidových písniček, večerníčků , klasiscké hudby i z muzikálů.  Představili jim nejrúznější druhy žesťových nástrojů, jejich původ a vznik. Všechny nás to vánočně naladilo. viz fotogalerie

Dějepisná olympiáda

Na konci listopadu proběhlo školní kolo dějapisné olympiády, které se zúčastnilo celkem 6 žáků druhého stupně. Na základě výsledků postupují do okresního kola, 19.1.2015,  Karolína ČERNÁ a Nikola ČÍŽKOVÁ.

Vyhráli jsme

Vyhráli jsme Ve středu 19. 11. 2014 žáci 8. třídy Karel Auer, julie Částková, Karolína Černá, Nikola Čížková,Nikola Minarčíková a Lucie Komůrková naši školu reprezentovali na SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě v soutěži na téma"Ideální učitel a ideální žák". Náš  "výzkumný tým "pod vedením paní učitelky Hany Zeiserové a Milady Zavadilové vyhrál 1. místo jak u odborné poroty, tak u diváků. Gratulejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Felix Futurum

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Jevišovice 34, Jevišovice, 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign